Yargıtay

%97 Oranında Meslekte Kazanma Gücü Kaybı / Tazminat Miktarı Hesaplama

4. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2013/16547

KARAR NO: 2014/12142

Davacı kendi adına asaleten F… adına velayeten E… vdl vekili Avukat …tarafından, davalı …Kaymakamlığına İzafeten İçişleri Bakanlığı vd aleyhine 29/06/2007 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davanın görev yönünden reddine, diğer davalı aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne dair verilen 09/04/2013 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davalı M… vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 23/09/2014 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı vekili Avukat … ile karşı taraftan davacılar vekili Avukat … geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

a-Dava, haksız fiil nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davanın görev yönünden reddine, diğer davalı Mahmut Bayraktar aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı M… tarafından temyiz edilmiştir.

Tazminat istemine neden olan olay sonucunda; davacılardan F… %97 oranında meslekte kazanma gücünü kaybetmiş ve sürekli bakıma muhtaç duruma düşmüştür. Mahkemece bilirkişi raporu aldırılarak, davacının sürekli iş göremezlik, tedavi ve bakıcı gideri nedeni ile uğradığı zararlar belirlenmiş, alınan 18.10.2012 havale tarihli ek bilirkişi raporu benimsenerek hüküm kurulmuştur.

Davacı F…’in olay tarihinde 15 yaşında olduğu ve henüz askerliğini yapmadığı anlaşılmaktadır. Davacının askerde geçireceği süre kadar gelir elde edemeyeceği gözetildiğinde, kesintisiz olarak hesaplama yapılmış olması doğru değildir. Kararın açıklanan gerekçeyle bozulması gerekmiştir.

b-Başkasının bakım ve yardımına gereksinim duyulacak biçimde yaralanma olaylarında, maddi zarar kapsamında bulunan bakıcı ücreti belirlenirken; bakım gereksinimi duyan yaralanana aile birliği içinde bakılacağı olgusunun da değerlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda, yaralanan evli ise eşinin 4721 sayılı Medeni Yasa’nın 185. maddesinde öngörülen yardım yükümlülüğünün bulunduğu; başkasının bakması durumunda ise, yaralananın her halde gelirinden bakım için bir tutar pay ayırması gerekeceği olguları göz önünde tutulmalı ve belirlenen bakıcı giderine ilişkin tazminat tutarından, Borçlar Yasası’nın 43 ve 44. maddeleri gereğince indirim yapılmalıdır. Dava konusu olayda, davacının isteyebileceği bakıcı gideri tutarının, hesaplanan bakıcı gideri zararının % 50’si kadar olacağının kabulü dosya kapsamına daha uygundur.

Mahkemece açıklanan olgular gözetilerek, bakıcı giderinden % 50 oranında indirim yapılmamış olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

c-Davalı İçişleri Bakanlığı hakkında, idari yargı yerinde görülecek olan davada, davalı idare aleyhine, davacılara tazminat verilme ihtimali bulunduğu gözetilerek, eldeki davada davacılar yararına hüküm altına alınacak tazminat yönünden “tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla” ibaresinin eklenmesi gerekmektedir. Kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda (2/a-b-c) numaralı bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve temyiz eden davalı yararına takdir olunan 1.100,00 TL duruşma avukatlık ücretinin davacılara yükletilmesine, temyiz eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 23/09/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün