10. Hukuk DairesiYargıtay

6736 s. Yasa Kapsamında Ödeme Emirlerinden Feragat Edildiğinden Vekalet Ücreti Takdir edilmesi Yasaya Aykırıdır

E. 2021/5022, K. 2021/6722 nolu 21.5.2021 tarihli 10. Hukuk Dairesi kararı.

Dava, ödeme emri iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz edilmeksizin kesinleşen karara karşı, 6100 sayı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 363/1 maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığının 12.03.2021 gün ve 6747 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz isteğinde bulunmuş olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Barış Kılıç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

YARGITAY KARARI

Dosya kapsamı incelendiğinde, davalı Kurum tarafından davacı hakkında düzenlenen ödeme emirlerinin iptali ile davacıya ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesinin talep edildiği, mahkemece dosyanın bir kısım alacaklar bakımından tefriki ile feragat edilen kısım için davanın reddine karar verildiği ve hükmün istinaf yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği anlaşılmıştır.

Hüküm, Adalet Bakanlığı tarafından, 600 sayılı HMK’om 363’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kanun yararına temyiz edilmiştir.

Davacının işbu davanın konusunu oluşturan 2005/6 ilâ 10 dönemlerini içeren ödeme emirlerinden 6736 sayılı Yasa kapsamında feragat ettiği belirgin olup, ayı yasanın 10’uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen; “Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve ferileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.” düzenlemesi gereği davacı aleyhine vekalet ücreti takdir edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Açıklanan nedenlerle, Adalet Bakanlığının Kanun yararına bozma isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Adalet Bakanlığının Kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Bakırköy 2. İş-Sosyal Güvenlik Mahkemesinin anılan kararının sonuca etkili olmamak üzere HMK’nın 363/1 maddesi uyarınca Kanun yararına BOZULMASINA, HMK’nın 363. maddesi gereğince gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin ve dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 21.05.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün