Yargıtay

Apartman Veya Site Ortak Alanına İzinsiz Banka ATM Konması / Müdahalenin Men’i ve Eski Hale Getirme İstemi

20. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/4237

Karar No: 2018/3006

Karar Tarihi: 16.04.2018

Ortak yerlerin kiraya verilmesi için tüm kat maliklerinin oybirliği ile karar almaları gerekip, böyle bir karar da bulunmadığından, davalılara ait ATM’lerin site ortak alanı içinde bulunanlar yönünden anataşınmaza ait yönetim planı, mimari proje ve vaziyet planı getirtilerek ortak alana müdahale olup olmadığının tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekmektedir. Davalının temyiz itirazlarına gelince, yine anataşınmaza ait yönetim planı mimari proje ve vaziyet planı getirtilerek müdahale edildiği iddia edilen yerlerin niteliği belirlenmeli, davalı tarafından kat maliklerince muvaffakat edildiği iddia edildiğinden anataşınmaza ait karar defteri getirtilerek böyle bir muvaffakatin olup olmadığı araştırılmaksızın eksik inceleme ile bu davalı açısından davanın kabulüne karar verilmesi de bozmayı gerektirmiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı Y.K. vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Dava dilekçesinde, Mimoza apartmanına ait arsa üzerine davacı onay vermediği halde davalı bankalar taralından ATM’ler konulduğunu, davalı Y.K.’nın apartman arsası ve deposunu işgal ettiğini, Kat Mülkiyeti Kanununa göre ortak kullanım alanlarının kiraya verilmesi için tüm kat maliklerinin oy birliği gerektiğini, davacının sahip olduğu dükkanın bitişiğindeki dükkanda kiracı olan Y.K. (E. unlu mamüller)’nın dükkan önündeki arsayı kapatarak kullandığını, bu nedenlerle apartman arsası üzerine davalılar tarafından yapılan müdahalenin men’ine, ATM’nin kaldırılmasına ve eski hale getirilmesi, diğer davalı (Y.K.) tarafından yapılan müdahalenin men’i ve eski hale getirilmesi istenilmiştir.

Mahkemece açılan davanın, davalı Y.K. yönünden kabulüne, İzmir Bornova ilçesi, Erzene mah. cilt 68, ada 189, parsel 90 olarak tapu siciline kayıtlı taşınmazın ortak alanı olan bahçesinde davalı Y.K. tarafından E. Unlu Mamüller işyeri olarak işletilen bağımsız bölüm ön kısmında bulunan “kromajlı metal dikmeler ve aralarına cam pano konulmuş speratör ile çevrili ve üzeri plastik açılır kapanır tente ile kapatılmış ve masa-sandalye konularak açık oturma alanı şeklinde kullanım ve T.İ. Bankası bankamatik cihazı arka kısmına yapılan sabit süs havuzu şeklindeki” imalatlar nedeni ile Y.K.’nın müdahalesinin men’ine (el atmasının önlenmesine), projeye uygun hale getirtilmesine, davalıya takdiren 15 günlük süre verilmesine, aksi halde bilirkişiler kurulu rapor ve ek raporları doğrultusunda ve proje göz önünde tutularak infaz işleminin yapılmasına, diğer davalılar yönünden, (İ. Bank AŞ, T. İ.Bankası, T.C. Z. Bankası AŞ. ve Mimoza apt.) reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı Y.K. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirme istemine ilişkindir.

Davacının temyiz itirazları yönünden; dosyada ki bilgi ve belgelerin incelenmesinden davalı bankaların ortak alana kurulu ATM’leri yönünden 20/03/2011 tarihli kat malikleri kurulu kararı gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir. Şöyle ki; ortak yerlerin kiraya verilmesi için Kat Mülkiyeti Kanununun 45. maddesi gereğince tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları gerekip, böyle bir karar da bulunmadığından, davalılara ait ATM’lerin site ortak alanı içinde bulunanlar yönünden ana taşınmaza ait yönetim planı, mimari proje ve vaziyet planı getirtilerek ortak alana müdahale olup olmadığının tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan yazılı gerekçelerle reddine karar verilmiş olması bu nedenle doğru görülmemiştir.

Davalının temyiz itirazlarına gelince, yine ana taşınmaza ait yönetim planı mimari proje ve vaziyet planı getirtilerek müdahale edildiği iddia edilen yerlerin niteliği belirlenmeli, davalı tarafından kat maliklerince muvaffakat edildiği iddia edildiğinden ana taşınmaza ait karar defteri getirtilerek böyle bir muvaffakatin olup olmadığı araştırılmaksızın eksik inceleme ile bu davalı açısından davanın kabulüne karar verilmesi de bozmayı gerektirmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı ve davalı Y.K. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 16/04/2018 günü oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün