15. Hukuk DairesiYargıtay

Araç Tamirini Konu Alan Eser Sözleşmesinin Ayıplı İfası Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmininde Görevli Mahkeme

E. 2021/5400, K. 2021/3004 nolu 28.6.2021 tarihli 15. Hukuk Dairesi kararı.

Dava, araç tamirini konu alan eser sözleşmesinin ayıplı ifası sebebiyle uğranılan maddi zararın tazmini istemine ilişkindir.

Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkiline alt aracın bakım için Dörtnal Otomotiv’e götürüldüğünü, araç motorunun yenileme işlemi için motorun yerinden çıkarılarak davalılara teslim edildiğini, motor yenileme işlemini davalılar tarafından yapıldıktan sonra motorun Dörtnal Otomotiv’e getirildiğini ve yerine monte edildiğini, müvekkilinin aracı Dörtnal Otomotiv’den teslim aldığım ve 30 km gittikten sonra piston kırılıp motorun üst kapağının zarar gördüğünü ve motorun çalışamaz hale geldiğini ileri sürerek, motor yenileme işlemi sebebiyle uğradığı maddi zararın şimdilik 1.000 TL’sinin işlemi gerçekleştiren davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, bilahare talebini 2.500 TL’ye yükseltmiştir.

Davalılar vekili cevap dilekçesi ile husumet itirazında bulunduklarını, yenileme için işyerine getirilen motorun modifiye edilmiş olduğunu, motorun yatak sarmış ve parçalanmış şekilde dava dışı Dörtnal Otomotiv tarafından kendilerine testim edildiğini, müvekkillerince yenileme ve tamirat işlemi yapılarak motorun dava dışı Dörtnal Otomotiv’e teslim edildiğini. davacının araçı teslim aldıktan sonra yüksek devirlerde deneme yapması sebebiyle aracın zarar gördüğünü belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama ve değerlendirme neticesinde dava konusu işleme dair fatura örneğinin davalılarca düzenlendiği ve faturada herhangi bir şirket unvanına yer verilmediği gözetilerek davalıların husumet itirazları reddedilerek işin esası incelenmiş ve hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre hasarın davalıların yüklendiği işi ayıplı olarak ifa etmesinden iteri gelmiş olduğu, davacı tarafın bu sebeple uğradığı zararın 2.500,00 TL olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile, 2.550000 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine dava değeri itibariyle kesin olarak karar verilmiştir.

YARGITAY KARARI

Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’nce miktar itibariyle kesin olarak verilen 09.02.2017 tarih ve 2015/1024 esas, 2017/156 karar sayılı kararın 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz isteğinde bulunulmuştur.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2. maddesinde, bu Kanunun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsadığı, 3. maddesinin 1. fıkrasının “7” bendinde; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişiler de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabıma hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankâcılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her törlü sözleşme ve hukuki işleminin tüketici işlemini ifade ettiği, 73. maddesinde; tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğu hüküm altına alınmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1. maddesinde; göreve ilişkin kuralların kamu düzeninden olduğu, 2. maddesinde; dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesi olduğu, bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesinin diğer dava ve işler bakımından da görevli olduğu, 114. maddesinin 1. fıkrasının “c” bendinde; mahkemenin görevli olmasının dava şartı olduğu, 2. fıkrasında; diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümlerin saklı olduğu, 115. maddesinin 1. fıkrasında; mahkemece, dava şartlarının mevcut olup olmadığının davanın ber aşamasında kendiliğinden araştırılacağı tarafların da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebileceği, 2. fıkrasında; mahkemece dava şartı noksanlığını tespit edilirse davanın usulden reddine karar verileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının aracını dava dışı Dörtnal Motorlu Araçlar Ticaret Ltd. Şti’ye (Dörtnal Otomotiv’e) bıraktığı, bu servis tarafından acacın motoru sökülerek davalılara motor yenileme işi için teslim edildiği ve davalılar tarafından yenileme işlemi yapılan motorun araca takılmak üzere dava dışı Dörtnal Otomotiv’e iade edildiği, sipariş fişinden anlaşılmıştır.

Bu durumda dava dişi Dörtnal Otomotiv ile yapılan sözleşme ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 6507 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesinin “l” bendi gereğince davacı ile aracının tamir için bıraktığı dava dışı Dörtnal Motorlu Araçlar Ticaret Ltd. Şti. arasında eser sözleşmesi kurulduğu, ancak davalılarla davacı asasında sözleşme ilişkisi kurulmadığı gözetildiğinde davacı tarafından davalılar aleyhine ikame olunan davada tüketici mahkemesinin görevli olamayacağı, somut olayda asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu, bu sebeple Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’nce görev dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle Adalet Bakanlığı’nın kanın yasanına bozma istemi kabul edilerek, mahkeme kararının kanın yararına bozulması gerekiniştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’nin 09.02.2017 tarih, 2015/1074 esas ve 2017/156 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere HMK’nun 363/1 maddesi uyarınca Kanun yararına BOZULMASINA, HMK’nın 363/3. maddesi gereğince gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin ve dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 28.06.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün