15. Hukuk DairesiYargıtay

Asansör Bakım Sözleşmesinde Eski Site Yönetiminin İmzaladığı Sözleşmeden Yeni Yönetim de Sorumluludur

E. 2021/4823, K. 2021/2625 nolu 9.6.2021 tarihli 15. Hukuk Dairesi kararı.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için düzenlenen icra takibine karşı yapıları itirazın iptali istemine ilişkin olup; davacı yüklenici, bakiye iş bedelinin tahsili istemiyle davalı iş sahibi aleyhine başlattığı ilamsız icra takibine itirazın iptali, takibin devamı ve 9620 icra inkâr tazminatı istemiyle dava açmış; mahkemece yapılan yargılama sonunda dayanın reddine dair verilen karar kesinlik sınırında kalmakla kesinleşmiştir.

Mahkemece verilen ve kesinleşen bu karar üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 günlü talebi ile “taraflar arasındaki akdi ilişkinin tespiti açısından davacı tarafça dayanak alınan sözleşme ve belgelerdeki imzalar ve cari hesap ekstrelerinde gösterilen ödeme belgeleri incelenmeden ve bu belgelerin davalıyı bağlayıcı nitelikte olup olmadığı değerlendirilmeden eksik soruşturma ile davanın yazılı şekilde reddedildiği.” gerekçesiyle karanın (6100 sayılı HMK’nın 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenmiştir.

YARGITAY KARARI

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35 nci maddesinde yöneticinin görevleri sayılmış ve aynı Kanunun 35 nci maddesinde ise, yöneticinin kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu bulunduğu belirtilmiştir. Apartman yönetiminin tüzel kişiliği yok ise de; yönetici Kanundan ve yönetim plânından kaynaklanan yetkisine dayanarak üçüncü kişilerle borç ve alacak ilişkisi doğuracak sözleşmeler yapabilir. Kat malikletinin vekili olduğundan bu tür sözleşmeler onların adına ve hesabına hukuki sonuç doğurur.

Taşınmaz malın yönetiminin gerektirdiği giderleri yapmak ve buna yönelik sözleşme imzalamak 634 sayılı Kanun’un 35 nci maddesi hükmü kapsamındaki yönetici görevlerindendir. Ayrıca yönetimde devamlılık esas olduğundan apartman yönetininin değişmiş olması halinde yönetimin sözleşme ilişkisi nedeniyle sorumluluğu sona ermiş somut olayda da asansörün bakım ve onarımı ile ilgili sözleşmeleri sözlü ya da yazılı olarak kat maliklerini temsilen yönetici ya da yönetim kurulu yapabilir.

Bu açıklamalar ışığında dosyanın incelenmesinde; davacı A. Asansör Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve dava dışı E. Profesyonel Site Yönetimi ile 14.10.2014-14.10.2015 tarihleri arasında İkta Apartmanına ait asansör periyodik bakım sözleşmesi imzalandığı, dava konusu takip dayanağı borcun davacı yüklenici tarafından davalı İkra Apartmanı Site Yönetimi’ne karşı düzenlenen 24.12.2014-05.05.2015 tarihli faturalara ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Mahkemece; davacı ile İ. Apartman yönetimi arasında asansör bakımının yapılması konusunda herhangi bir yazılı sözleşmenin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; taraflar arasındaki sözleşmenin 9.maddesinde, “Bu sözleşme apartman ve sile yönetimi değişse de geçerliliğini devam ettirir.” hükmü mevcut olup; eski site yönetiminin kat maliklerinin vekili olarak, kat maliklerinin yararına dava konusu sözleşmeyi imzaladığı, onların adına ve hesabına sonuç doğuracağı dikkate alındığında kaldı ki böyle bir hüküm bulunmasa dahi yönetimin devamlılığı ilkesi gereği eski site yönetiminin imzaladığı sözleşmeden yeni yönetimin de sorumlu olduğu kabul edilmelidir.

Mahkemece açıklanan bu hususlar gözetilmeden taraflar araşında akdi ilişki bulunmadığı gerekçesi ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, katarın kanun yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlere Malatya 2. Tüketici Mahkemesinin 10.04.2019 gün ve 2018/332 E.- 2019/438 K. sayılı kararının HMK’nın 363/2. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, bozma kararının bir örneğinin Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 09.06.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün