Bölge Adliye Mahkemesi

Askı İlan Süresinde Açılan Kadastro Tespitine İtiraz / İstinaf İçin Kesinlik Sınırı

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2018/67

Karar No: 2018/117

Karar Tarihi: 29.03.2018

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 352.maddesi uyarınca dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dava dilekçesinde özetle; …ili …ilçesi …Köyü’nde yapılan kadastro çalışmaları sırasında ham toprak vasfı ile davalı Hazine adına tespit edilen 117 ada 18 parsel sayılı taşınmazın babasından miras ve eklemeli zilyetlikle kendilerine intikal ettiğini, uzun yıllar kendileri tarafından, sonrasında kiraya verilerek tarımsal amaçla kullanıldığını ileri sürerek tespitin iptali ile muris V…mirasçıları adına miras payları oranında tespit ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Hazine vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, davanın kısmen kabulüne, 117 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 18/07/2017 havale tarihli fen bilirkişisi rapor ve krokisinde (F) harfi ile gösterilen 1.800,00 m2 yüzölçümlü kısmına ait kadastro tespitinin iptaline,…Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/203 Esas-2017/183 Karar sayılı veraset ilamındaki payları oranında V… mirasçıları adına tapuya kayıt ve tesciline; fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, karar davalı Hazine vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Dava, 04/04/2016-04/05/2016 tarihleri arasında yapılan askı ilan süresinde açılan kadastro tespitine itiraz davasıdır.

Kadastro sırasında …ili …ilçesi …Köyü çalışma alanında bulunan 117 ada 18 parsel sayılı 19.745,67 m2 yüzölçümlü taşınmaz ham toprak vasfı ile davalı Hazine adına tespit edilmiştir.

Davacı tarafından dava dilekçesinde dava değeri 800,00 TL gösterilmiş, mahkemece bunun aksine bir değer tespiti yapılmamış, davalı tarafça gösterilen değere itiraz edilmemiştir. Dava konusu taşınmazın kadastro tutanağındaki harca esas değeri 11.847,40-TL olup m2 değeri 0,599-TL dir. Bu değere göre de hakkında kabul kararı verilen ve istinafa konu 1.800,00m2 yüzölçümlü taşınmaz bölümünün değeri 1.079,99-TL dir.

6100 sayılı HMK’nun 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 41. maddesi ile değişik 341/2 maddesine göre ilk derece mahkemelerinden verilen, miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. İlk derece mahkemesinin karar tarihi itibariyle kesinlik sınırı 3.110,00 TL dir. (6763 sayılı Kanunun 44. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen EK. 1 madde, 11/11/2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 27/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı 78 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) İstinafa konu edilen taşınmaz bölümü ve dava değerinin HMK’nun 341/2 maddesi gereğince karar tarihi itibariyle kesinlik sınırı kapsamında kaldığı ancak ilk derece mahkemesince HMK’nun 346.maddesi gereğince bu hususta bir karar verilmeden dosyanın istinaf incelemesi için gönderildiği anlaşılmaktadır.

HMK’nun 352.maddesinde bölge adliye mahkemesince yapılacak ön inceleme sonunda kararın kesin olduğunun tespiti halinde gerekli kararın verileceği düzenlenmiştir. Davalı Hazine vekili tarafından kesin nitelikteki karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulduğu anlaşıldığından HMK’nun 341/2 ve 352. maddeleri gereğince istinaf dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davalı Hazine vekilinin istinaf başvurusu miktar itibariyle kesin nitelikte olan karara karşı olduğundan istinaf dilekçesinin HMK’nun 341/2 ve 352. maddeleri gereğince REDDİNE,

2-Davalı Hazine harçtan muaf olduğundan bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,

3-Davalı Hazine tarafından istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4-HMK’nun 359/3 maddesi gereğince kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonunda 6100 sayılı HMK’nun 362/1-a maddesi gereğince kesin olmak üzere 29/03/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün