Yargıtay

Avukatın Kasten Farklı Adrese Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Talebinde Bulunması ve Takibin Usulsüz Kesinleşmesine Sebebiyet Verilmesi Suretiyle Görevin Kötüye Kullanılması

5. Ceza Dairesi

Esas No: 2015/5374

Karar No: 2018/9583

Karar Tarihi: 11.12.2018

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Suç tarihinde … Barosuna kayıtlı avukat olan sanığın, “katılana ait olmadığını bildiği bir adrese ödeme emrinin tebliğ edilmesi talebinde bulunduğu ve böylece bir başkası tarafından tebligat evrakının imzalanması sonucu takibin usulsüz kesinleşmesine sebebiyet verip, bilahare haciz talebinde bulunduğu katılanın banka hesaplarındaki paranın haksız olarak haczedilmesini sağladığı” iddia ve mahkemece kabul edilen olayda; UYAP kayıtlarında yapılan sorgulamada aynı olaya ilişkin olarak … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/201 Esas sayılı dosyasında katılanı …, sanıkları ise lehine icra takibi başlatılan …, tebligatı usulsüz olarak teslim alan … tebligat memuru … olan nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi ihmal suçlarından açılmış bir kamu davası bulunduğu nazara alınarak, ilgili dosyalar arasındaki bağlantı durumu da gözetilerek söz konusu davanın akıbetinin araştırılması ve mümkünse temyize konu bu davayla birleştirilmesi, aksi halde aslı veya onaylı örneğinin getirtilmesi, iştirak hususu da değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Hükmün esasını oluşturan kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm fıkrasında, temel cezanın belirlenmesi sırasında “alt sınırdan ayrılınmasını gerektirir herhangi bir teşdit nedeni bulunmadığından” denilmesine rağmen, alt sınırdan uzaklaşılarak takdiren ve teşdiden 1 yıl olarak belirlenmesi suretiyle çelişkiye düşülmesi,

Yüklenen suçu TCK’nın 53/1-e maddesindeki hak ve yetkileri kötüye kullanmak suretiyle işlediği kabul edilen ve adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık hakkında, aynı Kanunun 53/5. maddesi gereğince hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı TCK’nın 53. maddesinde yer alan bazı ibarelerin iptaline ilişkin kararının değerlendirilmesi lüzumu,

Adli para cezasının belirlenmesi sırasında hüküm fıkrasında TCK’nın 52/2. maddesine yer verilmeyerek CMK’nın 232/6. maddesine aykırı davranılması,

Kanuna aykırı, sanık müdafin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11/12/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün