HUKUK BLOG

Avukatın Ortak Çalışmasına İlişkin Avukatlık Kanunundaki Sistemler

Avukatın ortak çalışmasına ilişin Avukatlık Kanununda “tüzel kişiliği olmayan aynı büroda çalışma” ve “tüzel kişiliği olan avukatlık ortaklığı” olmak üzere iki sistem öngörülmüştür.

Aynı Büroda Birlikte Çalışma

Aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın meslek çalışmalarını bir büroda yürütmeleridir. Bu birlikteliğin tüzel kişiliği yoktur, yapılan iş ticari sayılmaz. Birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının ad ve/veya soyadının yanında “Avukatlık Bürosu” ibaresinin kullanılması zorunludur. TBB Avukatlık Meslek Kurallarının 7/d maddesi gereği, “ortak büro kuran avukatlar, büronun reklam aracı olmamasına, hukuk bürosu olma niteliğini yitirmemesine dikkat ederler”. Karşılıklı hak ve yükümlülükler, gelir ve giderlerin paylaşılması, büro yönetimi, birlikteliğin sona ermesi birlikte çalışanlarca belirlenir ve yazılı olarak kayıtlı oldukları baroya bildirilir. “Bir büroda yürütme” sözcükleriyle birlikte çalışan avukatların başka bürolarının olmayacağı, aynı şehirde bir başka yerde şube açamayacakları anlaşılmaktadır. Ortaklıktaki karşılıklı hak ve yükümlülükler, gelir ve giderlerin paylaşılması, büronun yönetimi, birlikteliğin sona ermesi konuları ortaklık sözleşmesinde belirlenir. Eğer ortaklık sözleşmesi yoksa ortakların bu konularda bir araya gelerek karar almaları gerekir. Ortaklık sözleşmesi ve ortakların bu konularda bir araya gelerek alacakları kararlar, yazılı olarak kayıtlı oldukları baroya bildirilir. Ortaklıkta yönetim ve dışa karşı temsil, aksi kararlaştırılmadıkça birlikte gerçekleşir. Ortakların her birinin günlük olağan işlerde ortaklığı temsilen işlem yapması mümkündür. Ancak olağanüstü işlerde ortakların birlikte karar vermesi gerekir. Bu ortaklık türünde gerek vekaletnameler gerek vekalet ücretleri karşılıklı birliktelik içinde alınmakta, tüm giderler karşılandıktan sonra kalan, kendi aralarında belirledikleri ölçütlere göre paylaşılmaktadır. İş sahiplerine karşı sözleşmesel sorumluluk durumlarında zincirleme ve dayanışmalı sorumluluk kurallarına göre doğrudan doğruya sınırsız ve birincil dereceden olmak üzere tüm ortaklar sorumlu tutulmakta, haksız fiil sorumluluğu ise bireysel olarak kabul edilmektedir. Bu tür ortaklıklarda ayrılma, yeni ortak alımı, ortağın bir başkasına ortaklık payını devir etmesi gibi konularda tüm ortakların oybirliği ile karar alması lazımdır. Ortaklardan birinin ölümü, aksi sözleşmede kararlaştırılmadığı sürece, ortaklığın sona erme nedenidir.

Avukatlık Ortaklığı

Aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın Avukatlık Kanununa göre mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişiliktir. Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz ve vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır. Avukatlık ortaklığının adı, bir ya da birkaç ortağın ad ve/veya soyadlarına “Avukatlık Ortaklığı” ibaresi eklenerek belirlenir. Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı avukatlık ortaklıkları, karşılıklılık esasına bağlı olarak Avukatlık Kanunu ve avukatlık ortaklığı düzenlemesine uygun olarak kurulmak koşuluyla, yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Ana sözleşmesi, tip ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenen avukatlık ortaklığı, kurucularının kayıtlı bulunduğu baro yönetim kurulu tarafından Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmasıyla tüzel kişilik kazanır. Ortaklık payları ve oranları serbestçe belirlenir. Vekaletnameler ortaklık adına düzenlenir. Ortaklık iş veya davayı takip ederek avukatlara yetki belgesi verir. Avukatlık ortaklığı, amacın dışında hak ve mal edinemez, üçüncü kişilerle ortaklık kuramaz, tüzel kişilerin paylarını alamaz. Ortaklar, birden fazla avukatlık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığın bürosu dışında büro edinemez ve bağımsız olarak dava ve iş takip edemezler.

Avukatlık ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, gelir-gider defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadır. Avukatlık Kanununda, her ortağın koyması gereken ortaklık payı konusunda “ortaklık payları ve oranları serbestçe belirlenir” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. Avukatlık Ortaklık Yönetmeliği madde 6’da da ana sözleşmede ortakların koymayı üstlendikleri ortaklığa katılım payı terimi yer almaktadır. Bu payların her ortak için ayrı ayrı olarak gösterilmesi zorunludur. Ortaklığın amacının gerçekleşmesi için gerekecek sermaye nakit, taşınır ve taşınmaz mal, mesleki doküman, arşiv, bilgi ve kişisel emek gibi maddi varlığı olan değerler ile avukatın tanınmış ismi gibi gayri maddi değerlerden oluşması mümkündür. Ortaklık belirli süreli veya süresiz kurulabilir. Ceza hukukunun genel ilkelerinden olan suç ve cezaların kişiselliği ilkesi gereği avukatlık ortaklığının ceza sorumluluğu yoktur. Avukatlık ortaklığının ortağı, avukatlar ile çalışan avukatlarının suç sayılan eylemleri nedeniyle sorumlulukları kişiseldir. Ortaklık, ortaklar hakkında disiplin suçu sayılan eylem ve davranışları nedeniyle yapılan takibattan bağımsız olarak disiplin takibatına tabi tutulamaz. Avukatlık ortaklığı; ortaklarının ve çalışan avukatların ortaklık ile ilgili her türlü işlem, eylem ve borçlarından dolayı bunlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sınırsız sorumludur. Avukatlık ortaklığında ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar, ortaklık payı devri ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıkların çözüm yeri Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün