Yargıtay

Avukatlık Kanunu’na Göre Belli Bir İşi Takipten Veya Savunmadan İstemi İle Çekilen Avukatın O İşe Ait Vekalet Görevinin, Durumu Müvekkiline Tebliğinden İtibaren 15 Gün Süre İle Devam Edeceği

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/24254

Karar No: 2017/21000

Karar Tarihi: 12.12.2017

6100 Sayılı HMK geçici 3. Madde 1. Fıkrasına göre; “Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun’un temyize dair yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” 2. Fıkrasına göre; Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Yine geçici 1. Madde 2. Fıkrasına göre; “Bu Kanunun, senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına dair parasal sınırlarla ilgili hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz.”

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5.maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve harcının yatırılması gerekir. Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak harç yatırılmamış ise, harç ve temyiz giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa HUMK.’nun 434/3. Maddesi gereği 7 günlük kesin süre verilmesi gerekir. 8 günlük süre içinde temyiz edilmeyen ( HUMK.432/4), temyiz defterine kaydı yapılmayan ( HUMK. 434/2) veya verilen kesin süre içinde temyiz harç ve gideri yatırılmayan ( HUMK. 434/3) kararlar kesinleşmiş olur.

Davalı vekilinin 25.05.2016 tarihinde temyiz dilekçesi vermesine rağmen temyiz giderlerini karşılamaması sebebiyle mahkemece usulüne uygun olarak muhtıra çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Davalı vekili Uyap üzerinden 27.12.2016 tarihinde vekillik görevinden istifa ettiğini bildirir dilekçe vermiştir. Mahkemece çıkarılan muhtıra 29.12.2016 tarihinde davalının görevinden istifa eden vekiline tebliğ edildiği verilen 7 günlük süre içerisinde eksiklerin giderilmediği anlaşılmaktadır.

SONUÇ: 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 41/1 maddesine göre belli bir işi takipten veya savunmadan istemi ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren on beş gün süre ile devam eder. Somut olay açısından yapılan değerlendirmede mahkemece çıkarılan muhtıranın davalı vekilinin görevinin devamı esnasında tebliğ edildiği anlaşılmakla; temyiz isteminin reddine dair mahkemece verilen 27.02.2017 tarihli karar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 434/3, 432/4 maddelerine uygun olduğundan bu karara yönelik temyiz isteminin reddi ile EK KARARIN ONANMASINA, 12.12.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün