Yargıtay

Banka Teminat Mektubu Bedelinin Bankadan Tahsili İstemi / Banka Teminat Mektubu Vermekle Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Eden Bankanın, Mektup Bedelini Derhal Tazmin Etmesi Gerektiği / İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefetin Aynı Zamanda Suç Teşkil Ettiği

11. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2016/2808

Karar No: 2017/5804

Karar Tarihi: 26.10.2017

Banka teminat mektubu vermekle üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden davalı bankanın, mektup bedelini derhal tazmin etmesi gerekmekte ise de; somut uyuşmazlıkta olduğu gibi, mektup henüz tazmin edilmeden mahkemece verilmiş, teminatın ödenmemesi hususunda verilen bir ihtiyati tedbir kararının varlığı halinde ihtiyati tedbir kararına muhalefetin aynı zamanda suç teşkil etliği de nazara alındığında, mektup bedelinin ödenmesi mümkün değildir. Bu itibarla davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Taraflar arasında görülen davada İslahiye Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/09/2014 gün ve 2011/61 – 2014/593 sayılı kararı onayan Daire’nin 09/11/2015 gün ve 2015/5005 – 2015/11755 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile T.Temizlik Ltd.Şti. arasındaki hizmet sözleşmesine istinaden hak ediş ödemelerinde mevzuata aykırı bir fiyat farkının tespit edildiğini, bunun üzerine teminat mektuplarının nakde çevrilerek hesaplarına aktarılmasının davalıdan talep edildiğini, ancak taleplerinin davalı tarafından risk ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, oysa ki teminat mektubunda kayıtsız şartsız ödeme yapılması hususunun davalı tarafından kabul edildiğini ileri sürerek 27.500.00 TL bedelli teminat mektubunun nakde çevrilmesine ve tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar Dairemizce onanmıştır.

Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava, banka teminat mektubu bedelinin davalı bankadan tahsili istemine ilişkindir.

Davacı muhatabın teminat mektubu bedelinin ödenmesi konusundaki talebi davalı bankaya 11.11.2010 tarihinde ulaşmış, bu talep davalı banka tarafından 25.11.2010 tarihli yazı ile tazmin talebinin garanti edilen risk ile uyumlu olmadığı gerekçesi ile reddedilmiş, 26.11.2010 tarihinde ise dava dışı T. Temizlik Nakliyat Gıda Tekstil ve Yemek Sanayi Tic. Ltd Şti tarafından idare aleyhine açılan el atmanın önlenmesi davasında teminat mektubu bedelinin ödenmemesi için tedbir kararı verilmiş, davacının teminat mektubu bedelinin tazmini için yaptığı 07.12.2010 tarihli başvuru bu kez verilen tedbir kararı gerekçe gösterilerek davalı tarafça reddedilmiştir. El atmanın önlenmesi davası 17.09.2013 tarihinde kabul ile sonuçlanmış ve tedbir kararının karar kesinleşinceye kadar devamına karar verilmiş ve bu karar 15.05.2014 tarihinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığı tarafından onanarak kesinleşmiştir.

Banka teminat mektubu vermekle üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden davalı bankanın, mektup bedelini derhal tazmin etmesi gerekmekte ise de; somut uyuşmazlıkta olduğu gibi, mektup henüz tazmin edilmeden mahkemece verilmiş, teminatın ödenmemesi hususunda verilen bir ihtiyati tedbir kararının varlığı halinde ihtiyati tedbir kararına muhalefetin aynı zamanda suç teşkil etliği de nazara alındığında, mektup bedelinin ödenmesi mümkün değildir. Bu itibarla davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, davalı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 09/11/2015 tarihli 2015/5005 Esas 2015/11755 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, yukarıda anılan gerekçeyle mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 09/11/2015 tarihli 2015/5005 Esas 2015/11755 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, yerel mahkeme hükmünün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harçlarının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine 26/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün