Yargıtay

Beyanı Esas Alınan Tanıkların Hesaplamaya Konu Dönem İçerisinde Davacı ile Çalışmadıkları / Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2015/23758

Karar No: 2017/28544

Karar Tarihi: 13.12.2017

Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacı işçinin hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı konusundadır. Genel tatil ve hafta tatili ücreti alacakları, davacı tanıklarının anlatımlarına göre imzalı bordrolarla ödeme yapılan aylar dışlanarak 20.10.2004-12.01.2011 tarihleri arasında, ulusal bayram genel tatil günlerinde ve ayda iki hafta tatilinde çalıştığı kabul edilerek hesaplanmıştır. Ancak beyanı esas alınan tanıkların, hesaplamaya konu tüm dönem içerisinde, davacı ile birlikte çalışmadıkları anlaşılmaktadır. Bu sebeple anılan tanıkların davalı işyerindeki çalışmalarını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları temin edilmeli ve davacı ile birlikte çalıştıkları süre ile sınırlı olarak hafta tatili ve genel tatil ücreti hesaplaması yapılmalıdır.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin çevre mühendisi olarak en son net 3.600,00 TL ücretle çalıştığını, iş sözleşmesini, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerçek ücret üzerinden bildirimde bulunulmaması, ücretlerinin eksik ve geç ödenmesi nedeni ile haklı sebeple feshettiğini belirterek kıdem tazminatı ve birkısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı vekili, davacının en son net 1.608,00 TL ücretle çalıştığını, bankadan kredi çekmesi için verilen belgeye itibar edilemeyeceğini, işçinin sözleşmeyi haklı feshi için koşulların oluşmadığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-)Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacı işçinin hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı konusundadır.

Hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, norm kuramı uyarınca bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına dair kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan hafta tatili ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde, işçi hafta tatilinde çalışma yaptığını her türlü delille ispat edebilir.

Hafta tatillerinde ve genel tatil günlerinde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. Hafta tatili ve genel tatil çalışmalarının yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkân dahilindedir. İş yerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

Dosya içeriğine göre, genel tatil ve hafta tatili ücreti alacakları, davacı tanıklarının anlatımlarına göre imzalı bordrolarla ödeme yapılan aylar dışlanarak 20.10.2004-12.01.2011 tarihleri arasında, ulusal bayram genel tatil günlerinde ve ayda iki hafta tatilinde çalıştığı kabul edilerek hesaplanmıştır. Ancak beyanı esas alınan tanıkların, hesaplamaya konu tüm dönem içerisinde, davacı ile birlikte çalışmadıkları anlaşılmaktadır. Bu sebeple anılan tanıkların davalı iş yerindeki çalışmalarını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları temin edilmeli ve davacı ile birlikte çalıştıkları süre ile sınırlı olarak hafta tatili ve genel tatil ücreti hesaplaması yapılmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 13.12.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün