Yargıtay

Bir Kısım İşçilik Alacaklarının Ödenmediğini İleri Sürerek Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Mesai Ücreti, Hafta Tatili Ücreti Alacaklarının İstemi / Hükmedilen Miktarın Net mi Brüt mü Olduğunun Hükümde Belirtilmemesinin İnfazda Tereddüte Yol Açacağının Düşünülmesi Gerektiği

9. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/19437

Karar No: 2017/6082

Karar Tarihi: 6.4.2017

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile hafta tatili ücreti, işsizlik maaşı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı isteminin özeti

Davacı vekili, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti alacaklarını istemiştir.

Davalı cevabının özeti

Davalı vekili, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme kararının özet

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin bozma ilamına uyulduğu ve sübut bulduğu gerekçesi ile fazla mesai ücreti talebinin kabulüne, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı hafta tatili ve işsizlik maaşına ilişkin kısımların ise 7. Hukuk Dairesi tarafından onanarak kesinleştiği gerekçesi ile bu talepler hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Temyiz

Karar süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında bozmadan sonra, bozma konusu yapılmasa da bütün alacaklar (talepler) hakkında yeniden hüküm kurulmasının gerekip gerekmediği konusunda uyuşmazlık vardır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10/10/2012 tarihli ve 2012/9-851 Esas-2012/705 Karar sayılı kararında özetle; bozmadan sonra yapılan yargılama sonucunda verilecek kararlarda, bozma konusu yapılmasa da her bir taleple ilgili olarak yeniden ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiği belirtilmiştir.

Mahkeme tarafından bozma sonrası yapılan yargılama sonucunda “evvelce verilen karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde karar verilmesi, yukarda özetlenen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararına ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun değildir.

Mahkeme tarafından bozmadan sonra verilecek kararda bozma kapsamı dışında kalsın ya da kalmasın her bir taleple ilgili olarak yeniden HMK’nun 297 maddesine uygun şekilde yeniden hüküm kurulmalıdır.

3-Fazla mesai ücreti bakımından, davacı vekilinin dosya kapsamındaki açıklaması da gözetildiğinde dava dilekçesi ile 50 TL fazla mesai ücreti talep edildiğinin kabulü ile ıslah zamanaşımına uğramayan alacak miktarına bu 50 TL’nin de eklenerek hüküm altına alınması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.

4-Hükmedilen miktarın net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağının düşünülmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06/04/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün