Bölge Adliye Mahkemesi

Borçlu Kira Akdine İtiraz Etmemiş Olmakla Akdi Kabul Etmiş Sayılır ve Bu Durumda Borca Yönelik İtirazını İİK 269/c Maddesinde Yazılı Belgeler İle İspatlayabilir

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2018/961

Karar No: 2018/1037

Karar Tarihi: 17.05.2018

Yukarıdaki mahal esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya mündericatına tüm bilgi ve belgeler okunup tetkik edildikten sonra heyetçe yapılan müzakere sonunda duruşma açılmasına gerek görülmeksizin gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekili 07/12/2017 dava dilekçesinde özetle; davalı hakkında Y… İcra Müdürlüğünün … esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, davalı borçluya usule uygun tebligatın yapıldığını, borçlu davalının kira ilişkisini kabul ettiğini ancak hiç bir borcu olmadığını beyan ederek takibe itiraz ettiğini ve takibin durduğunu ancak davalının yapmış olduğu itirazın haksız ve dayanaksız olduğunu, davalının kötü niyetli itiraz yaptığını davalının itirazının kaldırılarak davalının %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde, davacı alacaklının kira alacağı için ilamsız icra takibi başlattığı ve bu takiple ilgili olarak kira sözleşmesinin İİK’nun 68/1. Maddesinde belirtilen mücerret borç ikrarı içeren belgelerden olmadığı, alacağın varlığının yargılamayı gerektirdiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı, davacı alacaklı vekili tarafından yasal süresi içerisinde istinaf talebinde bulunulmuş, gerekli istinaf harçları yatırılmıştır.
Davacı vekili istinaf dilekçesinde; davalı borçlunun itiraz dilekçesinde kira ilişkisini kabul ettiğini, borca yönelik itirazda bulunduğunu, bu itibar ile artık kira sözleşmesinin imzası ikrar edilmiş bir belge niteliğinde olup, ispat yükünün de borçlu tarafa ait olacağını, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.

Tüm dosya kapsamı uyarınca; somut olayda davacı alacaklı tarafça davalı borçlu aleyhine 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait … TL kira alacağının tahsili istemi ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, davalı borçlunun süresinde itirazı üzerine takibin durdurulduğu, borçlunun kira akdine karşı çıkmayıp, borca itiraz ettiği anlaşılmaktadır.

Davalı borçlu kira akdine itiraz etmemiş olmakla akdi kabul etmiş sayılır ve bu durumda borca yönelik itirazını ancak İİK’nun 269/c maddesinde yazılı belgeler ile ispatlayabilir ki, herhangi bir yazılı belge ibraz edememiştir. Hal böyle olunca da itirazının kesin olarak kaldırılması gerekir.

İtirazın esasa ilişkin nedenler ile kesin olarak kısmen kaldırılması ve alacaklı tarafın talebi karşısında davacı alacaklı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi için gerekli yasal koşullar da gerçekleşmiştir.

Dolayısı ile ilk derece mahkemesince, izaha çalışılan bu hususlar nazara alınarak, davanın kabulü ile itirazın kesin olarak kaldırılmasına ve davacı alacaklı lehine icra inkar tazminatına hükmolunması gerekirken, hatalı ve oluşa uygun düşmeyen gerekçeler ile davanın reddedilmesi hukuka aykırı olduğundan, davacı alacaklının istinaf başvurusunun kabulü ile hüküm kurulması yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, HMK’nun 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere,

1-Davacı tarafın istinaf başvurusunun KABULÜ ile hüküm kurulması yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HMK’nun 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının KALDIRILMASINA,
2-Davanın KABULÜ ile; davalının itirazının kesin olarak kaldırılmasına, TAKİBİN DEVAMINA,
3-Yasal şartlar oluştuğundan davalının itirazında haksız çıktığı asıl alacak (… TL) üzerinden %20 oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

İlk Derece Mahkemesi Yargılaması Yönünden;
3-Alınması gereken harç yeterli olduğundan başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
4-Davacı tarafından yapılan 81,00 TL tebligat, 50,50 TL harç olmak üzere toplam 131,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine ,
5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürülükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 725 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-HMK’nun 121. maddesi gereği davacı yanca yatırılan delil avansından arta kalan miktarın karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine,

İstinaf Yargılaması Yönünden ;
7-Alınması gereken harç yeterli olduğundan başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
8-Davacı tarafça yapılan 98,10 TL başvurma harcı gideri ve 27 TL istinaf posta gideri olan toplam 125,10 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
9-Davacı tarafça yatırılan 31,40 TL istinaf karar ve ilam harcının istek halinde ilk derece mahkemesince davacı tarafa iadesine,
10-İstinaf yargılaması sırasında duruşma açılmadığından, davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
11-Gerekçeli kararın taraflara tebliğine,
Dair yapılan inceleme sonunda İİK’nun 364. ve 7035 Sayılı Kanunun 31. Maddesi ile değişik HMK’nun 361/1 Maddeleri gereğince kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün