Yargıtay

Çektirilecek Cezanın İnfazı Konusunda Oluşan Tereddütün Giderilmesi / İnfazda Hükümlü Lehine Hesaplama

1. Ceza Dairesi

Esas No: 2018/496

Karar No: 2018/2684

Karar Tarihi: 4.6.2018

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sanık Ö. Y.ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188/3, 188/4-b, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 1.500.00 Türk Lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, sanık hakkında aynı Kanunun 58. maddesine göre mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/03/2016 tarihli ve 2016/41 esas, 2016/140 sayılı Kararını müteakip, hükümlü hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca infazda tereddüt oluştuğundan bahisle karar verilmesi talebi üzerine karar verilmesine yer olmadığına ilişkin anılan Mahkemenin 11/11/2016 tarihli ve 2016/41 esas, 2016/140 sayılı ek Kararına itirazın reddine dair Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/01/2017 tarihli ve 2017/7 değişik iş sayılı Kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98. maddesinde, “Mahkumiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir.” şeklindeki düzenleme karşısında hükümlünün cezasının infazı hakkında meydana gelen tereddüdün ancak Mahkemesince alınabilecek bir ek kararla giderilmesinin mümkün olduğu,

5275 sayılı Kanunun 108. maddesinin 1. fıkrasında, “Tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olunan;
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuz dokuz yılının,
b) Müebbet hapis cezasının otuz üç yılının,
c) Süreli hapis cezasının dörtte üçünün,

İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.” ve anılan maddenin 2. fıkrasında, “Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.” şeklinde düzenlemelerin yer aldığı,

Somut olayda;
1- 5275 sayılı Kanunun 108/1. maddesine göre, 3/4 oranı üzerinden hesaplama yapılarak düzenlenen müddetnamede hükümlünün koşullu salıverilme tarihinin 31/10/2015,

2- Anılan Kanunun 108/2. maddesine göre, 2/3 oranı üzerinden hesaplama yapılarak, tekerrüre esas alınan 75 günlük süre eklendiğinde koşullu salıverilme tarihinin 10/12/2014,
Tarihi olduğu anlaşılmakla,

Hükümlünün lehine olan müddetnameye göre şartla tahliyesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 19/01/2018 gün ve 94660652-105-27-5179-2017-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sanık Ömer Yıldırım’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188/3, 188/4-b, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 1.500.00 Türk Lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına, sanık hakkında aynı Kanunun 58. maddesine göre mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/03/2016 tarihli ve 2016/41 esas, 2016/140 sayılı kararının infazı aşamasında, TCK’nun 58. maddesinin uygulanmasına neden olan mahkumiyetin adli para cezası olması nedeniyle, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108. maddenin 1. fıkramı yoksa 2. fıkra hükmü esas alınarak infazın yapılması gerektiği konusunda tereddüt oluşması nedeniyle 26.10.2016 tarihli 2016/1-2329 sayılı yazı ile mahkemesinden infazın ne şekilde yapılacağı konusunda karar verilmesinin istendiği,

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.11.2016 tarihli, 2016/41 esas, 2016/140 sayılı ek Kararla “….talebi konu hususun Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ilamat masası tarafından yapılacak bir hesap işlemine ilişkin olduğu,” gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği,

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının bu karara yaptığı itirazın da Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 10.01.2017 tarihli ve 2017/7 değişik iş sayılı Kararı ile reddine karar verildiği,

5275 sayılı Kanunun 108. maddesinin 1. fıkrasında, “Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan; 

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,
b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,
c) Süreli hapis cezasının dörtte üçünün,

İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.” 

108. maddenin 2. fıkrasında, “Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.” şeklinde düzenlemelerin yer aldığı,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/1. maddesi uyarınca belirlenen koşullu salıverilme tarihi ile 108/2. maddesi uyarınca belirlenen koşullu salıverilme tarihinin farklı olduğu anlaşılmakla;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98. maddesindeki “Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir.” hükmü uyarınca, Cumhuriyet savcılığının istemi üzerine çektirilecek cezanın infazı konusunda oluşan tereddütün giderilmesi gerektiği, hesap işlemine ilişkin olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gözetilerek, istem konusunda karar verilmesine yer olmadığına dair Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 11.11.2016 tarihli, 2016/41 esas ve 2016/140 sayılı Karara karşı yapılan itirazın kabulü gerektiği gözetilmeksizin, itirazın reddine ilişkin Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 10.01.2017 tarihli ve 2017/7 değişik iş sayılı Kararında isabet görülmediğinden,

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/01/2017 tarihli ve 2017/7 değişik iş sayılı Kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 04/06/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün