Yargıtay

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarla Birlikte İşlenen Diğer Suçlar Uzlaşma Kapsamında Olsa Bile Uzlaşma Hükümleri Uygulanmaz

1. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2017/1234

Karar No: 2017/2256

Karar Tarihi: 12.06.2017

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği gibi cinsel suçla birlikte işlenen diğer suçlar uzlaşma kapsamında olsa bile uzlaşma hükümleri uygulanmaz… “Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz. ” şeklindeki düzenleme karşısında sanığın uzlaştırma kapsamına alınan tehdit ve yine talep konusu olmayan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını cinsel taciz suçu ile birlikte işlediği cihetle uzlaştırma kapsamında olmadığı”

Zorla kaçırıp alıkoymak, tehdit ve sarkıntılık suçlarından sanık …’ın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 (iki kez), 421/2, 429/1, 430/1, 81/1, 81/2 (üç kez), 71. ve 74. maddeleri uyarınca 10 yıl 2 gün ağır hapis ve 15 ay 21 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nin 07/06/2001 tarihli ve 2000/221 esas, 2001/89 Sayılı kararının Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20/06/2002 tarihli ve 2002/4828 esas, 2002/4824 karar sayılı ilamı ile düzeltilerek onanmasına karar verilmesini müteakip, 01/06/2005 tarihinde 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeni ile yapılan uyarlama yargılaması sonucunda tehdit suçlarından yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, önceki hükmün bu suçlar yönünden aynen infazına, zorla alıkoyma ve sarkıntılık suçlarından lehe bulunan 5237 Sayılı Kanun’un 105/1, 109/1 (iki kez) ve 109/5. (iki kez) maddeleri uyarınca 6 yıl, 3 yıl ve 9 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nin 08/06/2005 tarihli ve 2000/221 esas, 2001/89 Sayılı ek kararını takiben, tehdit suçlarından dolayı hükümlü hakkında 02/12/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri gereğince hükümlünün hukuki durumunun yeniden değerlendirilerek, infazın durdurulup durdurulmayacağına dair bir karar verilmesi talebinin reddi ile infazın devamına dair Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12/12/2016 tarihli ve 2000/221 esas, 2001/89 Sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın kabulüyle anılan kararın kaldırılmasına dair Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 04/01/2017 tarihli ve 2017/12 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, 5271 Sayılı Kanun’un 253/3. maddesinde yer alan, “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, (…)(1) cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek cümle: 26/6/2009 – 5918/8 md.). Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz. (1)” şeklindeki düzenleme karşısında sanığın uzlaştırma kapsamına alınan tehdit ve yine talep konusu olmayan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını cinsel taciz suçu ile birlikte işlediği cihetle uzlaştırma kapsamında olmadığı gözetilmeden, yapılan itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 09/04/2017 gün ve 94660652-105-15-1283-2017-KYB sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma istemi incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 04/01/2017 tarihli ve 2017/12 değişik iş sayılı kararının 5271 Sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 12/06/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün