Danıştay

Dava Konusu İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık / Polis Memurlarının Görev Yerlerinin Değiştirilmesi Konusunda Valilere Verilen Yetkinin Devrinin Mümkün Olmadığı, Bu Yetkinin Kaymakam Tarafından Kullanılamayacağı

16. DAİRE

Esas No: 2015/3648

Karar No: 2016/2620

Karar Tarihi: 13.04.2016

İstemin Özeti: Aydın 1. İdare Mahkemesinin 29.3.2012 tarih ve E: 2011/2003, K: 2012/748 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının, gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI

İSTEMİN ÖZETİ: Mersin İli, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nde polis memuru olarak görev yapan davacının, anılan şubeden alınarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin Mersin Valiliği’nin 4.5.2014 tarih ve 755 sayılı işlemi ile davacının Tarsus Polis Merkezi Amirliği’nde istihdam edilmesine ilişkin Tarsus Kaymakamlığı’nın 14.5.2014 tarih ve 14 sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada; Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre branştan çıkarma işleminin Genel Müdür onayı ile yapılması gerekirken Mersin Valiliği tarafından tesis edilen 4.5.2014 tarih ve 755 sayılı işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık görülmediği, öte yandan; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/Ç maddesi uyarınca il içi atama konusunda Vali’nin yetkili olduğu, söz konusu yetkinin bir başka kamu görevlisine devredilebileceği hususunda bir düzenlemenin bulunmadığı, somut olaydaki atamanın ise Tarsus Kaymakamı tarafından tesis edildiği hususu gözönüne alındığında dava konusu 14.5.2014 tarih ve 14 işlemde de yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Mersin 2. İdare Mahkemesi’nce verilen dava konusu işlemin iptaline ilişkin 01/04/2015 tarih ve E:2014/957, K:2015/525 sayılı kararın; davalı Mersin Valiliği tarafından; Mersin Valiliği’nce tesis edilen 755 sayılı işlemin, davacının Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nden, Tarsus İlçe Eminyet Müdürülüğü emrine görevlendirilmesine dair işlem olduğu, davacının branşının değiştirilmesi gibi bir işlemin Mersin Valiği’nce tesis edilmediği, tesis edilen işlemin davacının görev yeri değişikliği işlemi olduğu, dolayısıyla idarece yapılan yer değişikliği işleminin hukuka uygun olduğu, davalı Tarsus Kaymakamlığı tarafından ise; kamu hizmetini etkin, verimli ve dengeli bir biçimde yürütmek ve gereken önlemleri almakla yükümlü idarece yapılan yer değişikliği işleminin kanun ve mevzuata uygun olduğu iddialarıyla itirazen incelenerek bozulması ayrı ayrı istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: İdare Mahkemesi’nce verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, davalı idarelerin itirazlarının reddi ile itiraza konu Mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi gerektiği savunulmuştur.

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü;

Dava, Mersin İli, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nde polis memuru olarak görev yapan davacının, anılan şubeden alınarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin Mersin Valiliği’nin 4.5.2014 tarih ve 755 sayılı işlemi ile davacının Tarsus Polis Merkezi Amirliği’nde istihdam edilmesine ilişkin Tarsus Kaymakamlığı’nın 14.5.2014 tarih ve 14 sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İtiraz edilen mahkeme kararının, davacının Tarsus Polis Merkezi Amirliği’nde istihdam edilmesine ilişkin Tarsus Kaymakamlığı’nın 14.5.2014 tarih ve 14 sayılı işleminin yetki unsuru nedeniyle iptaline ilişkin kısmı açısından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan bozma nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından, itiraz isteminin reddi gerekmektedir.

Mersin İli, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nde polis memuru olarak görev yapan davacının, anılan şubeden alınarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin Mersin Valiliği’nin 4.5.2014 tarih ve 755 sayılı işlemi açısından olay değerlendirildiğinde;

Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 01/04/2015 tarih ve E:2014/957, K:2015/525 sayılı kararında söz konusu işlem branştan çıkarma işlemi olarak değerlendirilmesine karşın, dava konusu işlemin tetkikinden, işlemin 5442 sayılı Yasa’nın 11/Ç maddesi uyarınca tesis edilmiş bir naklen atama işlemi olduğu ve yetkili makam olan Vali tarafından tesis olunduğu görülmektedir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8. maddesinde, “Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden:

A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler.

B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerleri tesbit olunur.

C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebebiyle bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un 11. maddesinin (A) fıkrasında; valinin, il sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri olduğu, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alacağı ve bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam edeceği, 11. maddesinin (Ç) fıkrasında ise; jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve üstlerinin il içine munhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali tarafından yerlerinin değiştirilebileceği hükümlerine yer verilmiştir.

25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nin “Görevlendirme” başlıklı 8. maddesinde; “Branşlı personel kural olarak branşıyla ilgili görevde istihdam edilir. Ancak; branşta ihtiyaç fazlası istihdamın ortaya çıkması, diğer hizmet alanlarında personel ihtiyacı bulunması, personel hakkında branştan çıkarma ile sonuçlanacak bir işlemin başlatılması hallerinde branş konusu hizmette aksamaya yol açmamak ve branşlı personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmemek şartıyla branşlı personel başka hizmetlerde istihdam edilebilir. Bu işlem gerekçeli olarak branşın bağlı bulunduğu daire başkanlığına bildirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

03/03/2014 günlü, 28930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesi ile Yönetmeliğin yukarıda metnine yer verilen “Görevlendirme” başlıklı 8. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

03.03.2014 tarihli ve 28930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Beşinci Dairesi’nce verilen 12/09/2014 günlü, E:2014/3309 sayılı karar ile anılan hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, bu karara karşı yapılan itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 22.01.2015 günlü, YD İtiraz No:2014/1157 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nin “Görevlendirme” başlıklı 8. maddesinde, kural olarak branşlı personelin, branşıyla ilgili görevde istihdam edileceği, ancak diğer hizmet alanlarında personel ihtiyacı bulunması halinde başka hizmetlerde de istihdam edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

5542 sayılı Yasa ile Valilere verilen yetki, görev yaptıkları ilde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla personel planlamasının gerektirdiği şekilde kolluk kuvvetlerinin il içindeki iş bölümünü yapmak, bir başka deyişle görev yerlerini geçici veya sürekli olarak değiştirmek (belirlemek) niteliğindedir. Bunun dışında yönetmelik veya idari düzenlemelerle getirilmiş olan branş uygulaması, bu maddenin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

İç güvenliği sağlayan emniyet hizmeti, sıkı bir hiyerarşik disiplin gerektiren ve icabında güç kullanma yetkisi olan, kamu düzeninin tesisi bakımından hayati öneme sahip bir kamu hizmetidir. Bu hizmetin aksaması, kamu düzeni yönünden telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına yol açabilir. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olan emniyet hizmetleri sınıfı mensupları, ülke içinde emniyet hizmetlerini öngörülen seviyede ve aksama olmadan yürütmekle görevlidirler. Emniyet hizmetlerinin bu niteliği, memurlarının da görev ve görev yerlerinin değiştirilmesi hususunda idareye mevzuat hükümleri çerçevesinde geniş bir takdir yetkisi tanınması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çeşitli kararlarında da bu husus vurgulanmaktadır. (Vilho Eskelinen ve Diğerleri / Finlandiya davası, 19.4.2007, No. 63235/00 )

Bu durumda, 5542 sayılı Yasa’nın 11/Ç maddesi ile Vali’ye tanınmış olan, personel planlamasının gerektirdiği şekilde kolluk kuvvetlerinin il içindeki iş bölümünü yapma, bir başka deyişle görev yerlerini geçici veya sürekli olarak değiştirme yetkisi kapsamında tesis edildiği anlaşılan dava konusu Mersin Valiliği’nin 4.5.2014 tarih ve 755 sayılı işleminde kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık; anılan işlemin yetki yönünden hukukka aykırı olduğu gerekçesine dayalı olarak iptali yolunda verilen Mahkeme kararının bu kısmında ise hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, itirazın kısmen kabulüne, kısmen reddine, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 01/04/2015 tarih ve E:2014/957, K:2015/525 sayılı kararının Tarsus Kaymakamlığı tarafından tesis edilen 14.5.2014 tarih ve 14 sayılı işlemin iptaline ilişkin kısmının onanmasına, Mersin Valiliği tarafından tesis edilen 4.5.2014 tarih ve 755 sayılı işlemin iptaline dair kısmı yönünden ise bozulmasına, davanın bu kısmının reddine, davanın kısmen iptal kısmen ret kararıyla sonuçlanması nedeniyle aşağıda dökümü yapılan dava aşamasına ilişkin 325,20.-TL yargılama giderlerinin yarısı olan 162,25.-TL’sinin davalı Tarsus Kaymakamlığı’ndan alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmının davacı üzerinde bırakılmasına, davalı idarece itiraz aşamasında yapılan 95,50.-TL yargılama giderinin yarısı olan 47,75.-TL’nin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, kalan kısmının davalı idare üzerinde bırakılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca; kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’ne karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/10/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesince gereği görüşüldü:

Dava; Aydın İli, Didim İlçesi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde polis memuru olarak görev yapan davacının, Altınkum Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirilmesine ilişkin 26.8.2011 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Aydın 1. İdare Mahkemesinin 29.3.2012 tarih ve E:2011/2003, K:2012/748 sayılı kararıyla; İlçe genelinde personel ihtiyacı olması nedeniyle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, bu ihtiyacın branşlı personel ile giderilmesinin zorunlu olduğuna dair bilgi ve belgenin sunulamaması, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde aşırı istihdam oluştuğu ve bu birimde davacının hizmetine ihtiyaç bulunmadığının davalı idarece ileri sürülmemesi karşısında kural olarak branşında istihdam edilmesi gereken davacının Altınkum Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare; dava konusu işlemde hukuka ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığını ileri sürerek, kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8. maddesinde, “Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden:

A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler.

B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerleri tesbit olunur.

C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebebiyle bildirilir.” hükmü, 9. maddesinin (B) fıkrasında da, “Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait işler için ilgili Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler, hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare şube başkanlıklarına vali adına imza yetkisi verebilirler.” 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (ç) bendinde; Jandarma, Polis, Gümrük Muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak Vali tarafından yerlerinin değiştirilebileceği ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına (Gümrük Müsteşarlığı’na) bilgi verileceği hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 32. maddesinin (d) bendinde “Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir.” kuralı bulunmaktadır.

Olayda; her ne kadar 26.8.2011 tarihli işlemin konusunun davacının Aydın İli, Didim İlçesi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde polis memuru olarak görev yapmakta iken, Altınkum Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirilmesi olarak belirtildiği görülmekte ise de; uyuşmazlığa konu istemin il içinde naklen atama işleminin iptaline yönelik olduğu dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

Kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılacağı, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatla yetkili kılınması gerekeceği tartışmasızdır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8. maddesi ile il memurlarının, 11/ç. maddesi ile polis memurlarının görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda Valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığı, aynı Kanun’un 9/B maddesi ile devredilebileceği öngörülen yetkinin hesabata ve teknik hususlara ait işlerle ilgili bulunup naklen atama konusundaki yetkiyi kapsamadığı, Valiye tanınan bu yetkinin Kaymakam tarafından kullanılamayacağı kuşkusuz olup, davacının il içinde naklen atanması işleminin Vali tarafından tesis edilmesi gerekirken, bu kurala uyulmaksızın Kaymakam tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Aydın 1. İdare Mahkemesinin 29.3.2012 tarih ve E:2011/2003, K:2012/748 sayılı kararının, gerekçesi düzeltilmek suretiyle ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.4.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün