Yargıtay

Davacının Davalı ile Dava Dışı Kişi Arasında İmzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereği Satın Aldığı Taşınmazların Damga Vergisini, Davalı Tarafından Gönderilen Ödeme Emirleri Nedeniyle, Haciz Baskısı Altında Ödemek Durumunda Kaldığı Davada Vergi Mahkemeleri Görevlidir

4. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/9956

Karar No: 2017/4249

Karar Tarihi: 21.06.2017

Davacı … vekili arafından, davalı … aleyhine 15/02/2013 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 04/09/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava istirdat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; müvekkilinin … ilçesi … mahallesinde bulunan üç adet daireyi davalı … Belediyesinin muvafakatı ile, dava isimli şahıstan satın aldığını, davalı ile E… arasında imzalanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gereği, taşınmazın devrine davalı belediyece onay verildiğini, davacıya satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin ödeme emirleri gönderildiğini, davacının taşınmazlara ilişkin damga vergisini haciz baskısı ile davalıya ödediğini, ödenen damga vergisinin iadesini istemesine rağmen davalı tarafından iade edilmediğini belirterek 10.803,00 TL nin iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; davacının sözleşmenin tarafı olmadığı, bu nedenleKanununa göre davalının damga vergisini ödeme yükümlülüğü bulunmadığı, dava dışı E… tarafından imzalanan sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğün, davacıya yüklendiğine dair bir delil bulunmadığı, davacının yükümlüsü olmadığı vergi borcunu haciz baskısı altında ödediği, davalının sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre ödenen tutarı iade ile yükümlü olduğu gerekçesi ile istemin kabulüne karar verilmiştir.

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3410 sayılı Kanunla değişik 6. maddesinde vergi mahkemelerinin görevleri; ” a) Genel Bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye ve Köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları, c) Diğer kanunlarla verilen işleri çözümler” hükmü ile belirtilmiştir.

Somut olayda; davacının, davalı … ile dava dışı arasında imzalanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gereği satın aldığı taşınmazların damga vergisini, davalı belediye tarafından 6183 sayılı Kanuna göre gönderilen ödeme emirleri nedeniyle, haciz baskısı altında davalı Belediyeye ödemek durumunda kaldığı, uyuşmazlığın vergi hukukundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, mahkemece bu ihtilafın çözümünde idari yargı yerinin (vergi mahkemesinin) görevli olduğu benimsenerek yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeni ile dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 21/06/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün