Yargıtay

Dayanak Belgenin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle ya da Yazılı Belge ile Kanıt

12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/20200

Karar No: 2017/11998

Karar Tarihi: 5.10.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takip dayanağı senedin kambiyo vasfı niteliği taşımadığını, teminat amaçlı verildiğini ve taraflar arasındaki kira sözleşmesine aykırı olarak doldurulduğunu ileri sürerek borçlu olunmadığı itirazı ile takibin iptalini talep ettiği; mahkemece, taraflar arasındaki sözleşmenin 2. ve 11. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, 2. maddede geçen senet rakamı ve keşideci isminin geçmesi ve 11. maddede bir senet düzenleneceği ibaresinin geniş yorumundan, takibe dayanak olan bononun taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin teminatı olarak düzenlendiği kanaat ve sonucuna varıldığı gerekçesi ile davanın kabulü ile anılan takibin iptaline hükmolunduğu görülmektedir.

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu; İİK’nun 169. maddesi uyarınca, takibe konu senedin teminat olarak verildiğine ilişkin borca itiraz niteliğinde olup, borca itirazın İİK’nun 169/a maddesi kapsamında incelenmesi gerekmektedir. İİK’nun 169/a maddesi uyarınca; borca itiraz halinde, borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin, resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanması zorunludur.

HGK’nun 14.03.2001 tarih, 2001/12-233 ve 20.06.2001 tarih, 2001/12-496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine yazılmak suretiyle ya da yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. Buna göre belgede, takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının kabulü için, senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.

Somut olayda, borçlu tarafından dayanılan kira sözleşmesinde, her ne kadar takibe konu senede dair benzerlikler taşıyan unsurlar yer alsa da, anılan senedin teminat senedi olduğuna dair yukarıda belirtildiği üzere açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde, sözleşmede ya da senet metninde herhangi bir atıf bulunmamaktadır.

O halde mahkemece borçlunun itirazının reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün