Yargıtay

Denetim Süresinde Yeni Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazına Yönelik Verilecek Olan Karar, Hükmün İnfazına İlişkin Olması Nedeniyle Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden Verilebilecek Kararlardandır

1. Ceza Dairesi

Esas No: 2017/3667

Karar No: 2018/321

Karar Tarihi: 6.2.2018

Nitelikli hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından sanık C. A.’nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 142/2-h, 35/2, 143/1, 116/2-4, 119/1-c, 151/1 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 4 ay 20 gün hapis, 1 yıl 8 ay hapis ve 3 ay 110 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince cezasının ertelenmesine ve bir yıl denetim süresine tabi tutulmasına dair İstanbul Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/02/2015 tarihli ve 2014/636 esas, 2015/130 sayılı kararının infazı sırasında, sanığın denetim süresi içerisinde suç işlediğinin ihbar edilmesi üzerine hapis cezalarının aynen infazına ilişkin anılan Mahkemenin 27/04/2017 tarihli ve 2014/636 esas, 2015/130 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına dair İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 31/05/2017 tarihli ve 2017/635 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, 5237 sayılı Kanunun 51/7. maddesinde yer alan “Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.” ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 101/1. maddesinde yer alan “(1) Cezanın infazı sırasında, 98 ilâ 100. maddeler gereğince mahkemeden alınması gereken kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. Karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir.”şeklindeki hükümler birlikte değerlendirildiğinde, erteli hapis cezasının aynen infazına yönelik verilecek olan kararın, hükmün infazına ilişkin olması nedeniyle duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilebilecek kararlardan olduğu gözetilmeksizin, merciince yapılan itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 28/11/2017 gün ve 94660652-105-34-11542-2017-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 31/05/2017 tarihli ve 2017/635 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 06/02/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün