Yargıtay

Devre Mülk Satış Sözleşmesi Harici Olarak Yapılmışsa, Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Olarak Tarafların Verdiklerini İade Edecekleri Gerekçesiyle, Bonolardan Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespitine Karar Verilmesi Gerekir

13. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2018/3743

Karar No: 2018/8179

Karar Tarihi: 20.09.2018

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı ile 12.10.2014 tarihli 18.000,00 TL bedelli devre mülk satış sözleşmesi imzaladığını, 1.000,00 TL ödediğini, geri kalan kısım için senetler imzalayarak davalıya verdiğini, tapuda devir işleminin gerçekleşmediğini belirterek 12.10.2014 tarihli 18.000,00 TL. bedelli devre mülk sözleşmesinin iptalini, ödediği 1.000,00 TL nin iadesini ve sözleşme nedeniyle imzalanan senetlerden dolayı borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir.

Davalı, cevap vermemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile, Davacının devre mülk alıcısı, davalı … Termal Sağlık Turizm. İnş. Emlak Gıd. San. Ve Tic. Ltd. Şti nin satıcı, … Ter. Sağ. Tur. İnş. Gıd. Orgk.San.Tic.A.Ş nin ise ana yetkili satıcı olarak yer aldığı taraflar arasındaki 12/10/2014 TARİHLİ sözleşmenin feshine, Davacının bu sözleşmeye istinaden ödediği 1000-TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı … Termal Sağlık Turizm. İnş. Emlak Gıd. San. Ve Tic. Ltd. Şti ‘den alınarak davacıya verilmesine, Feshine karar verilen 12/10/2014 tarihli sözleşme uyarınca davacı tarafından keşide edilen;
01)-14/10/2014 TARİH 2000,00 TL bedelli 21)-14/06/2016 TARİH 200,00 TL bedelli
02)-14/11/2014 TARİH 200,00 TL bedelli 22)-14/07/2016 TARİH 200,00 TL bedelli
03)-14/12/2014 TARİH 200,00 TL bedelli 23)-14/08/2016 TARİH 200,00 TL bedelli
04)-14/01/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 24)-14/09/2016 TARİH 200,00 TL bedelli
05)-14/02/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 25)-14/10/2016 TARİH 200,00 TL bedelli
06)-14/03/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 26)-14/11/2016 TARİH 746,00 TL bedelli
07)-14/04/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 27)-14/12/2016 TARİH 746,00 TL bedelli
08)-14/05/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 28)-14/01/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
09)-14/06/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 29)-14/02/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
10)-14/07/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 30)-14/03/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
11)-14/08/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 31)-14/04/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
12)-14/09/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 32)-14/05/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
13)-14/10/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 33)-14/06/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
14)-14/11/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 34)-14/07/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
15)-14/12/2015 TARİH 200,00 TL bedelli 35)-14/08/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
16)-14/01/2016 TARİH 200,00 TL bedelli 36)-14/09/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
17)-14/02/2016 TARİH 200,00 TL bedelli 37)-14/10/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
18)-14/03/2016 TARİH 200,00 TL bedelli 38)-14/11/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
19)-14/04/2016 TARİH 200,00 TL bedelli 39)-14/12/2017 TARİH 746,00 TL bedelli
20)-14/05/2016 TARİH 200,00 TL bedelli 40)-14/01/2018 TARİH 756,00 TL bedelli
toplam 18.000,00 TL tutarındaki 40 adet bonodan dolayı davacının borçlu olmadığının tespitine, karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, 12.10.2014 tarihli devre mülk satış sözleşmesinin iptali, ödediği bedelin iadesini ve sözleşme nedeniyle imzalanan senetlerden dolayı borçlu olmadığının tespiti istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, imzalanan sözleşmenin kapıdan satış şeklinde yapıldığının kabulü gerekeceği, bu tip satışlar, tecrübe ve muayene koşulu satışlardan olduğu, cayma hakkının ancak hizmetin ifasından sonra, başka bir ifade ile tatil hakkını kullandıktan sonra işlemeye başlayacak olup, bu süre içerisinde sözleşmenin askıda olduğu, davacının sözleşme tanzim edildikten sonra cayma bildiriminde bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Oysa ki taraflar arasında imzalanan devremülk satış sözleşmesinin “SÖZLEŞME KONUSU” başlıklı 2. maddesinde ‘İş bu sözleşmenin konusu; Satıcı mülkiyetindeki … İli, … İlçesi, … Mevkii, 363 Parselde kayıtlı arsa üzerinde inşa edilmekte olan ‘… TERMAL SAĞLIK MERKEZİ’ isimli bir tesiste yer alan ve ayrıntıları aşağıda belirtilen, mesken olarak kullanıma tahsisli olan bağımsız bölümlerin devre mülk olarak satışı ile tapu devrinin şartları ve şeklinin düzenlenmesidir.’ şeklinde ifade edilen hükümle taraflar arasında devre mülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, az yukarıda belirtilen hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Ne var ki, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/son maddesi gereğidir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin kararının gerekçesi yönünden düzeltilerek ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/09/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün