20. Hukuk DairesiYargıtay

Ergin Kılınma İsteminde Uyuşmazlık Olmaması Nedeniyle Çekişmesiz Yargı İşi Olup Sulh Hukuk Mahkemesi Görevlidir

E. 2015/1179, K. 2015/1829 nolu 20.3.2015 tarihli 20. Hukuk Dairesi kararı.

Kazaî rüşt (ergin kılınma) talepli davada ………. Sulh Hukuk Mahkemesi ile ……… Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Ergin Kalınma İstemine Görevli Mahkeme Hakkında Yargıtay Kararı

Dava, davacıların çocuğu ………….’ın devlet memurluğu sınavına girebilmesi için ergin kılınma (kazai rüşt) kararı istemine ilişkindir.

Sulh Hukuk Mahkemesince, 6100 sayılı HMK’nın 2. maddesi uyarınca şahıs varlığına ilişkin davalarda Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesi ise, 6100 sayılı HMK’nın 382. maddesi uyarınca davanın çekişmesiz yargı işlerinden olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Kanunda çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382/1. maddesine göre; “Çekişmesiz yargı, hukukun, mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır…” hükmü ile “ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller, ilgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın bulunmadığı haller ve hâkimin re’sen harekete geçtiği haller… “ olmak üzere bu üç ölçütle çekişmesiz yargının genel çerçevesi belirlenerek mümkün olduğunca çekişmesiz yargı işleri sayılarak belirtilmiştir.

Ancak, bu sayma sınırlı olmadığından yasa maddesinde sayılmayan fakat çekişmesiz yargı ölçütlerini taşıyan diğer işlerin de çekişmesiz yargı işi olarak kabulü gerekir. Yani, 382. maddede sayılmamakla beraber çekişmesiz yargının ölçütlerinden birini veya birkaçını taşıyan bir iş de çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilmelidir.

Ergin kılınma kararı verilmesi istemine ilişkin davada, davacı … taraf 4721 sayılı TMK’nın 12. maddesi gereğince velinin başvurusu üzerine söz konusu maddede belirtilen haller nedeni ile ergin kılınmaya karar verilmesi talep edilmekte olup, bu tür davalarda, davacılar ile her hangi bir kişi ya da kurum arasında bir uyuşmazlık olmaması nedeni ile hasım yer almamaktadır.

Bu değerlendirmelere göre, 6100 sayılı HMK’nın 382/2-a-1 maddesinde ergin kılınma (kazai rüşt) kararı verilmesine ilişkin davanın çekişmesiz yargıya ilişkin olduğu düzenlenmiş ve aynı Kanunun 383. maddesinde de, çekişmesiz yargıda aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu belirlenmiştir. Bu durumda uyuşmazlığın ………. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince ………. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 20/03/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün