2. Hukuk DairesiYargıtay

Erkeğin Aşırı Cimri Olduğu ve Kadına Hakaret Ettiği Durumda Erkeğin Kusurlu Olduğu Kabul Edilmelidir

E. 2016/17078, K. 2018/5991 nolu 3.5.2018 tarihli 2. Hukuk Dairesi kararı.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi ve ihtiyati tedbir talebinin reddi yönünde temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ihtiyati tedbir talebinin reddinde bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşılmasına göre, kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece eşit kusurlu oldukları kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, kadının evin kilidini değiştirmek suretiyle erkeğin eve girmesini engellediği, erkeğin ise, aşırı cimri olduğu ve kadına “deli, köpek” şeklinde hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Davacı erkeğin gerçekleşen kusurları dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece yanılgılı değerlendirme ile tarafların eşit kusurlu olarak kabulü doğru olmamıştır.

3-Yukarıda 2. bentte belirtildiği üzere davacı erkek boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda ağır kusurlu olup, bu kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek davalı kadının maddi ve manevi tazminat (TMK m. 174/1-2) talebinin reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 03.05.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün