Yargıtay

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili / Tüketici Mahkemeleri Yerine Genel Mahkemenin Görevli Mahkeme Olması

13. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/9361

Karar No: 2017/12856

Karar Tarihi: 19.12.2017

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine dair verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı ile 11.10.2013 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında davalıya ait evde bir kısım tadilat ve onarım işlerinin yapıldığını, sözleşmede kararlaştırılan bedelin bir kısmının ödediğini ancak bakiye kalan 4.826,00 TL’nin ödenmediğini, bedelin ödenmesi için gönderilen ihtarnameden sonuç alınamadığını ve başlatılan icra takibinin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, davalının % 20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, Tüketici Mahkemesi’ne görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, davalıya evin evin bir kısım tadilat, onarım ve dekorasyon işlerinin davacı tarafından yapılması ve ücretin bir bölümünün ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali davası olup, taraflar arasındaki uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Dava, ilk olarak 20.01.2014 tarihinde … 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılmış olup, yapılan yargılama sonucunda 2014/21 E.-2014/205 K.sayılı ilamı ile görevsizlik kararı verilmiş, verilen bu kararın kesinleştikten sonra gönderilmesi üzerine mahkemenin 2016/207 E. sayısına kaydı yapılmıştır.

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3/l maddesinde tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi, olarak tanımlanmıştır. Buna göre, eser sözleşmesinden kaynaklanan davalara bakma görevi tüketici mahkemesine ait ise de; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un geçici 1/1.maddesine göre; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam eder.

Yukarıda açıklandığı üzere, davanın açılış tarihi itibariyle taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Öyle olunca uyuşmazlığın genel mahkemede görülmesi gerekir. Hal böyle olunca, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün