Yargıtay

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İmalat Bedeli / Fazla İmalat Bedelinin Tespiti

15. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2016/4722

Karar No: 2018/865

Karar Tarihi: 12.03.2018

Uyuşmazlık; sözleşme kapsamı dışında kalan, iki adet polis noktasının dış mantolaması, mermerleri, pencere ve köşe süsleri, içlerinin boyanması, hükümet konağının dış cephe mermerlerinin değiştirilmesi, 1.50 cm bina eteklerinin dijital taşın altına çıplak mantolama yapımı, çatı saçaklarının tamiri ve mineral sıva çekilmesi, bina köşelerine kolon süsleri konması, pencere içlerine mineral sıva çekilmesi, bahçe duvarlarının boyanması, konağın 3 adet giriş kapısının kolonları, markiz alınları ve merdiven kenarlarının mineral sıva ve boyanması, 34 adet bina kolonunun mantolanması gibi, sözleşme ve %10 iş artışı dışında yapıldığı iddia olunan imalât bedellerine ilişkindir. Dosya kapsamından davacının sözleşme ve %10 iş artışı kapsamı dışında imalâtlar yaptığı, HMK’nın 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğindeki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin sözleşmenin eki olduğu anlaşıldığından, %10 iş artışı dışındaki fazla imalâtların bedellerinin, vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca ve mahalli piyasa rayiçlerine göre istenebileceğinden, mahkemece raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan, imalâtların yapıldığı 2013 yılı mahalli piyasa rayiçlerine göre “piyasa fiyatında KDV ve yüklenici kârı da bulunduğundan ayrıca ekleme yapılmaksızın” fazla işlerin bedeli konusunda ek rapor alınarak davanın sonuçlandırılması gerekir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, yüklenicinin taraflar arasındaki eser sözleşmesinin kapsamı dışında yaptığını iddia ettiği, fazla işlerin bedellerinin tahsili istemine dair olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-) Taraflar arasında imzalanan 02.04.2013 tarihli … ili Hükümet Konağı’nın Dış Cephe Mantolama Yapım Sözleşmesi uyarınca, davacı tarafından işin %10 iş artışıyla birlikte, geçici ve kesin kabulü yapılarak teslim edildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık; sözleşme kapsamı dışında kalan, iki adet polis noktasının dış mantolaması, mermerleri, pencere ve köşe süsleri, içlerinin boyanması, hükümet konağının dış cephe mermerlerinin değiştirilmesi, 1.50 cm bina eteklerinin dijital taşın altına çıplak mantolama yapımı, çatı saçaklarının tamiri ve mineral sıva çekilmesi, bina köşelerine kolon süsleri konması, pencere içlerine mineral sıva çekilmesi, bahçe duvarlarının boyanması, konağın 3 adet giriş kapısının kolonları, markiz alınları ve merdiven kenarlarının mineral sıva ve boyanması, 34 adet bina kolonunun mantolanması gibi, sözleşme ve %10 iş artışı dışında yapıldığı iddia olunan imalât bedellerine ilişkindir.

Dosya kapsamından davacının sözleşme ve %10 iş artışı kapsamı dışında imalâtlar yaptığı, HMK’nın 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğindeki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin sözleşmenin eki olduğu anlaşıldığından, %10 iş artışı dışındaki fazla imalâtların bedellerinin, vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca ve mahalli piyasa rayiçlerine göre istenebileceğinden, mahkemece raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan, imalâtların yapıldığı 2013 yılı mahalli piyasa rayiçlerine göre “piyasa fiyatında KDV ve yüklenici kârı da bulunduğundan ayrıca ekleme yapılmaksızın” fazla işlerin bedeli konusunda ek rapor alınarak davanın sonuçlandırılması gerekir.

Mahkemece açıklanan yasal düzenlemeler ve yargısal uygulamalara uygun olmayan şekilde, … birim fiyatlarıyla hesap yapan bilirkişi raporu benimsenerek karar verilmesi doğru olmamış, kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.

Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının redine, 2. bentte yazılı sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davalıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 12.03.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün