Yargıtay

Faize Faiz Yürütme Yasağına Aykırılık / Talebin Aşımı

23. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2013/8134

KARAR NO: 2014/502

Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar ve müdahil Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davalılardan olan alacaklarının tahsili amacıyla başlattıkları haciz yolu ile takibin iflas yoluyla takibe çevrildiğini, davalıların itiraz etmemesi üzerine kesinleştiğini ve borcun halen ödenmediğini ileri sürerek, davalıların iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafından davalı şirketler aleyhine haciz yolu ile başlatılıp iflas yoluna çevrilen takibin davalıların itiraz etmemeleri üzerine kesinleştiği, davalı şirketlerin verilen süre içerinde borcunu dosyaya depo etmediği, buna göre davalı şirketler yönünden iflasın genel şartlarının dosyada teşekkül ettiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile davalı şirketlerin ayrı ayrı iflasına karar verilmiştir.

Kararı, davalılar ve müdahil … Bankası A.Ş. vekilleri temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar ve müdahil … Bankası A.Ş. vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Dava, iflas yolu ile adi takibin kesinleşmesi üzerine davalıların iflası istemine ilişkindir. Davacı şirket iflas yoluyla adi takibinde toplam 641.481,58 TL faiz alacağı niteliğindeki asıl alacağın faiz işletilmeksizin tahsilini talep etmiştir. Depo emrine esas alacağı saptayan İcra Müdürlüğü’nce hazırlanan hesap tablosunda ise, faiz niteliğindeki bu alacağa işlemiş faiz hesaplanması ve hesap tarihinden sonra günlük faiz işletileceğinin belirtilmesi suretiyle talep aşılmıştır.

Mahkemece, 6100 sayılı Kanun’un 26. maddesine aykırı olarak talebin aşılması, 6098 sayılı TBK’nın 121/3. maddesine aykırı olarak ta faize faiz yürütülmesi suretiyle miktarı belirlenen depo emrine dayalı olarak davalı şirketlerin iflasına karar verilmesi, İİK’nın 158. maddesine aykırı olup, hükmün bozulması gerekmiştir.

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ve müdahil Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harçların istek halinde iadelerine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün