Bölge Adliye Mahkemesi

Geçerli Nedene Dayalı İşveren Fesihlerinde Feshi Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu Gibi Ayrıca Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi Gerektiği

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/74

Karar No: 2017/127

Karar Tarihi: 7.3.2017

Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir.

Feshin haklı veya geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.

İş Kanunu 19. maddesi gereğince geçerli nedene dayalı işveren fesihlerinde, fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması ve fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu fesih bildirimi, 4857 sayılı İş Kanunu 19. maddenin aradığı şekilde fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde ortaya koyan bir bildirim değildir.

İşverenin, fesih bildiriminde gösterdiği sebeple bağlı olması ve davada işverence başka bir sebebe dayanılamayacağı dikkate alındığında fesihte biçimsel koşula uyulmadan yapılan ve sebep içermeyen davalı işverenlik feshi geçersiz olup, mahkeme kararı isabetlidir.

İlk Derece Mahkemesi kararının davalı tarafça istinaf kanun yolunda incelenmesi istenmiş olmakla Dairemizce yapılan inceleme sonucunda:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A- Davacı Talebinin Özeti: 

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin 11/07/2011 ile 02/02/2016 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde toplu iş sözleşmesi uzmanı olarak çalıştığını, iş akdinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın işverence feshedildiğini, yapılan fesih işleminin usul ve yasaya aykırı olduğunu 4857 sayılı kanunun 19. maddesi “işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır” uyarınca gerekçesiz feshin başlı başına işe iade sebebi olduğunu belirterek davacının işe iadesine ve iş güvencesi tazminatlarının belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B- Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı vekiline dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmiş, herhangi cevap dilekçesi vermemiş olan davalı taraf vekili duruşmadaki beyanında davayı etmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.

C- İlk Derece Mahkemesi Kararının özeti: 

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda, fesih işleminin 4857 sayılı yasaya uygun yapılmadığı ve fesih bildiriminde fesih sebebinin açık ve kesin olarak bildirilmediğinden bahisle davanın kabulüyle feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve iadenin mali sonuçlarına karar verilmiştir.

D- İstinaf Sebepleri: 

Davalı vekili süresinde sunduğu istinaf dilekçesinde özetle, davacının iş akdinin iş yeri gereklerinden kaynaklanan sebeplerle feshedildiğini, geçerli nedenin varlığına ilişkin araştırma yapılmadığını ve savunma hakkının kısıtlandığını belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

E- Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe: 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 ve devamı maddeleri uyarınca ve özellikle istinaf incelemesinin kapsamının öngörüldüğü 355. maddeye göre resen gözetilecek kamudüzenine aykırılık halleri dışında istinaf incelemesi istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır.

Açılan dava, davalı bünyesinde çalışan davacının iş akdinin feshi işleminin geçersizliği ve işe iade talebine ilişkindir. Davacının iş güvencesi hükümlerinden faydalandığı ve bu konuda ihtilaf bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, bu konudaki normatif dayanaklar 4857 sayılı İş Kanununun 17-18 ve devamı maddeleridir.

Feshin haklı veya geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene ait olup, İş Kanunu 19. maddesi gereğince geçerli nedene dayalı işveren fesihlerinde, fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gereklidir. Fesih bildiriminin geçerli neden fesihlerinde yazılı olarak yapılması feshin şekil şartı olduğundan, bu şarta uyulmaması halinde yapılan fesih geçersizdir.

Davalı işverenlikçe davacıya gönderilen fesih ihbarnamesinde “İş akdiniz 02/02/2016 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesi uyarınca iş yeri gereklerinden kaynaklanan sebeplerle geçerli nedenle feshedilmiştir. Yasal haklarınız tarafınıza ödenecektir, şeklinde bir bildirim yapılarak iş akdi sonlandırılmıştır.

İş yeri gereklerinden kaynaklı sebep açıklaması ile yapılan bu fesih bildirimi 4857 sayılı İş Kanunu 19. maddenin aradığı şekilde fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde ortaya koyan bir bildirim değildir. Somut olarak hangi sebebe dayalı fesih yapıldığını belirtir açıklama yoktur.

İşverenin, fesih bildiriminde gösterdiği sebeple bağlı olması ve davada işverence başka bir sebebe dayanılamayacağı dikkate alındığında fesihte biçimsel koşula uyulmadan yapılan ve sebep içermeyen davalı işverenlik feshinin geçersiz olduğu anlaşılmakla, bu yönde karar veren ilk derece mahkemesi kararının isabetli olduğu; davalının istinaf talebinde iş yeri gerekliliği geçerli nedenine dayandığı ve araştırma yapılmadığına yönelik itirazlarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ileri sürülen istinaf sebepleri ile re’sen bakılacak kamu düzenini ilgilendiren hususlar gözetildiğinde ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varılarak, davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- ) Davalının istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2- ) Alınması gerekli 31,40 TL istinaf karar harcından peşin alınan 29,20 TL nin mahsubuyla bakiye 2,20 TL harcın davalıdan tahsiliyle hazineye gelir kaydına,

3- ) İstinaf başvurusu nedeniyle davalının yaptığı giderlerin üzerinde bırakılmasına,

4- ) Taraflarca yatırılıp kullanılmayan gider avansı varsa karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgili tarafa iadesine,

Dair, Dairemizin bu kararına karşı 5521 S.K.nun 8/3. maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğinden itibaren 8 gün içinde Yargıtay’ın ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere temyiz yasa yoluna başvuru hakkı açık olarak dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu, 07.03.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün