Yargıtay

Güvenlik İçin Takılan Kameralarının Komşunun Evin Giriş Kapısı ve Pencerelerine Yöneltilerek Kayıt Yapması Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eder

14. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/2792

Karar No: 2018/6717

Karar Tarihi: 15.10.2018

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 04.09.2013 gününde verilen dilekçe ile komşuluk hukukundan kaynaklanan el atmanın önlenmesi ve kal talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.07.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, el atmanın önlenmesi ve kal isteğine ilişkindir.

Davacılar vekili; müvekkilleri ile davalının aynı binada müvekkillerinin alt katta davalının üst katta oturduğu davalının evin girişine avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna kamera koyduğu kameraların müvekkilerinin evin giriş kapısı ve pencerelerine yöneltilerek kayıt işlemi yapıldığı özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek el atmanın önlenmesine ve kameraların kal’ine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, kameraları güvenlik için taktırdığını, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece; davanın kabulüne ve müdahalenin önlenmesine, bilirkişi raporunda yerleri belirtilen 2, 3, 4, 5 nolu kameraların kal’ine karar verilmiştir. Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2- Hükmün 2. bendinde; bu kameraların (2, 3, 4 ve 5 no’lu ) kararın kesinleşmesinden itibaren 1 haftalık kesin süre de davalı tarafça kal’i ne, aksi halde masrafı davalı taraftan alınmak sureti ile davacılar tarafından kaldırılmasına, şeklinde hüküm kurulması doğru görülmemiş ise de; belirtilen bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bent uyarınca hüküm fıkrasının 2. bendindeki “aksi halde masrafı davalı taraftan alınmak sureti ile davacılar tarafından kaldırılmasına” şeklindeki kısmın hüküm fıkrasından çıkarılmasına hükmün HUMK’nun 438/7. maddesi gereğince DEĞİŞTİRİLMİŞ ve DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.10.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün