Yargıtay

Haciz İhbarnamelerine İtiraz Dilekçeleri Üzerinde İcra Müdürlüğü Görevlilerinden Kimsenin Havalesini Gösterir Kaydın OImaması / İİK, m. 89/3 Uyarınca Menfi Tespit Davası / Dava Masrafları

4. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2017/3342

KARAR NO: 2017/6658

KARAR TARİHİ: 1.11.2017

Dava, İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 maddesi uyarınca menfi tespit istemine ilişkindir. Takip dosyasında alacaklı-davalının talebi üzerine davacı bankaya İİK’un 89. maddesi gereğince 1. ve 2. haciz ihbarnameleri gönderildiği, davacı banka tarafından bu ihbarnamelere itiraz dilekçeleri verildiği ancak dilekçelerin üzerinde icra müdürlüğü görevlilerinden hiç kimsenin dosyaya havalesini gösterir kaydın olmadığı, bu doğrultuda da icra müdür yardımcısı imzalı 26/12/2012 tarihli tutanak olduğu anlaşılmaktadır. O halde, itirazların süresinde olmadığı, 3. haciz ihbarnamesi düzenlenmesi doğru olduğu ve eldeki davanın açılmasına davalının sebebiyet vermediği anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle davanın açılmasında kusuru bulunmayan davalı aleyhine vekâlet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 04/01/2013 gününde verilen dilekçeyle menfi tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11/10/2016 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

1-)Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-)Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 maddesi uyarınca menfi tespit istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı banka, davalının alacaklı olduğu icra takip dosyasından kendisine İİK’nun 89. maddesi gereğince gönderilen 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine süresinde itiraz etmesine rağmen 3. haciz ihbarnamesi gönderildiğini, icra dosyasındaki borçluya herhangi bir borcu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davacının borçlu olmadığı kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmiş; yargılama gideri ve vekalet ücretinden davalı taraf sorumlu tutulmuştur.Dosyanın incelenmesinde; … 16. İcra Müdürlüğü’nün 2012/15582 Esas numaralı takip dosyasında alacaklı-davalının talebi üzerine davacı bankaya İİK’un 89. maddesi gereğince 1. ve 2. haciz ihbarnameleri gönderildiği, davacı banka tarafından bu ihbarnamelere itiraz dilekçeleri verildiği ancak dilekçelerin üzerinde icra müdürlüğü görevlilerinden hiç kimsenin dosyaya havalesini gösterir kaydın olmadığı, bu doğrultuda da icra müdür yardımcısı imzalı 26/12/2012 tarihli tutanak olduğu anlaşılmaktadır. O halde, itirazların süresinde olmadığı, 3. haciz ihbarnamesi düzenlenmesi doğru olduğu ve eldeki davanın açılmasına davalının sebebiyet vermediği anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle davanın açılmasında kusuru bulunmayan davalı aleyhine vekâlet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

Temyiz edilen kararın, yukarda (2) numaralı bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA; davalının diğer temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle reddine ve peşin alınan istek harcının istenmesi halinde iadesine, 01.11.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün