Yargıtay

Hırsızlık / Konut Dokunulmazlığının İhlali / Güvenlik Kameralarından Hırsızlıkta Kullanılan Aracın Tespiti

13. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2016/19358

Karar No: 2017/6

Karar Tarihi: 16.01.2017

Olay yerinde suçta kullanılan aracın tanık … tarafından görüldüğü, bunun üzerine kolluk görevlilerince benzer araç olarak otoban kamera kayıtlarında sanığın eşi adına kayıtlı olduğu iddia olunan araca ait görüntülerin tanık …’ya gösterildiğinde tanığın kesin şekilde aracı teşhis ettiğinin anlaşılması karşısında, öncelikle bahsedilen teşhisin, aracın ayırt edici herhangi bir özelliğine dayanılarak yapılıp yapılmadığının yeniden tanık beyanı alınarak denetime olanaklı şekilde belirlenmesi, yine sanığın eşi adına kayıtlı aracın suç tarihi sonrası hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen…’in sevk ve idaresinde 11.10.2015 günü yakalandığında bahsedilen aracın lastik izlerinin suç yerinde tespit edilen izlerle mukayesesinin yapılıp yapılmadığının soruşturma aşamasındaki kolluk biriminden sorulması varsa evraklarının denetime olanaklı dosyaya eklenmesi ayrıca sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde bildirdiği araç kiralama şirketi kayıtlarından savunma doğrultusunda suç tarihi itibariyle sanığın eşine ait araca ilişkin herhangi bir kiralama işlemi yapılıp yapılmadığının kolluk görevlilerince araştırılması, tespiti halinde ilgililerin tanık sıfatı ile beyanlarının alınması ile tüm aşamalarda yüklenen suçu işlemediğini beyan eden sanığın olay tarihinde adına kayıtlı veya fiilen kullandığı telefonlarla, suç tarihi ve öncesinde olay yeri ile soruşturma aşamasında kameralarda tespit edilen aracın görüntülenmiş olduğu yerlere yakın baz istasyonlarının çekim sahalarında görüşme yapılıp yapılmadığı araştırılıp, HTS raporlarının getirtilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik soruşturma ile yazılı şekilde mahkumiyet kararları verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

1-Olay yerinde suçta kullanılan aracın tanık … tarafından görüldüğü, bunun üzerine kolluk görevlilerince benzer araç olarak otoban kamera kayıtlarında sanığın eşi adına kayıtlı olduğu iddia olunan araca ait görüntülerin tanık …’ya gösterildiğinde tanığın kesin şekilde aracı teşhis ettiğinin anlaşılması karşısında, öncelikle bahsedilen teşhisin, aracın ayırt edici herhangi bir özelliğine dayanılarak yapılıp yapılmadığının yeniden tanık beyanı alınarak denetime olanaklı şekilde belirlenmesi, yine sanığın eşi adına kayıtlı aracın suç tarihi sonrası hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen…’in sevk ve idaresinde 11.10.2015 günü yakalandığında bahsedilen aracın lastik izlerinin suç yerinde tespit edilen izlerle mukayesesinin yapılıp yapılmadığının soruşturma aşamasındaki kolluk biriminden sorulması varsa evraklarının denetime olanaklı dosyaya eklenmesi ayrıca sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde bildirdiği araç kiralama şirketi kayıtlarından savunma doğrultusunda suç tarihi itibariyle sanığın eşine ait araca ilişkin herhangi bir kiralama işlemi yapılıp yapılmadığının kolluk görevlilerince araştırılması, tespiti halinde ilgililerin tanık sıfatı ile beyanlarının alınması ile tüm aşamalarda yüklenen suçu işlemediğini beyan eden sanığın olay tarihinde adına kayıtlı veya fiilen kullandığı telefonlarla, suç tarihi ve öncesinde olay yeri ile soruşturma aşamasında kameralarda tespit edilen aracın görüntülenmiş olduğu yerlere yakın baz istasyonlarının çekim sahalarında görüşme yapılıp yapılmadığı araştırılıp, HTS raporlarının getirtilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik soruşturma ile yazılı şekilde mahkumiyet kararları verilmesi,

2-Kabule göre de;

a)Hırsızlık yapılan yerin inşaat yapılmak üzere etrafı çevirilmiş arsa olduğunun anlaşılması karşısında, işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun oluşmayacağının dikkate alınmaması,

b)Sanığın iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı neticeten 12 ay hapis cezası yerine, 1 yıl hapis cezası verilerek fazla cezaya hükmedilmesi,

c)Sanık hakkında tekerrüre esas alınan İstanbul Anadolu 25.Asliye Mahkemesi’nin 2012/935 Esas ve 201486 Karar sayılı ilamındaki mahkumiyetin, TCK’nın 141/1.maddesinde düzenlenen hırsızlık suçuna ilişkin olması ve hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eklenen alt bendler arasında yer alan ve 5237 sayılı TCK’nın 141. maddesinde tanımı yapılan hırsızlık suçunun da uzlaşma kapsamına alındığının anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca; ”Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmü de gözetilerek 6763 sayılı Kanunun 35. maddesi ile değişik CMK’nın 254. maddesi uyarınca aynı kanunun 253. maddesinde belirtilen esas ve usûle göre uzlaştırma işlemleri yerine getirildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilip hakkında bahsedilen ilamın esas alınarak TCK’nın 58.maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık …’ın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, sanık … hakkında 04.05.2016 tarihli hırsızlık suçundan verilen TUTUKLAMA VE YAKALAMA KARARININ mevcut delil durumu gözetilerek KALDIRILMASINA, bu hususta Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 16.01.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün