Yargıtay

Hükümlünün Denetim Süresi İçerisinde İşlediği Kasıtlı Suçlardan Dolayı Neticeten Adli Para Cezaları ile Cezalandırılması Nedeniyle Koşullu Salıverilme Kararı Geri Alınamaz

1. Ceza Dairesi

Esas No: 2017/3495

Karar No: 2018/601

Karar Tarihi: 19.02.2018

Dolandırıcılık suçundan Yerköy Asliye Ceza Mahkemesinin 29/03/2010 tarihli ve 2010/20 değişik iş sayılı içtima kararı ile 3 yıl 92 gün gün hapis cezasına hükümlü T. G.’ün cezasının infazı sırasında, Foça Asliye Ceza Mahkemesinin 21/05/2010 tarihli ve 2010/105 değişik iş sayılı kararı ile 22/05/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şartla tahliye edilmesini müteakip, deneme süresi içerisinde 24/06/2011 tarihinde işlediği görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçlarından dolayı Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/12/2012 tarihli ve 2011/298 esas, 2012/942 sayılı kararı ile 3.000.00 ve 7.600.00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılması sebebiyle şartla tahliye kararının kaldırılarak, ikinci suçun işlendiği 24/06/2011 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 29/04/2012 tarihi arasındaki sürenin aynen infazına dair Yerköy Asliye Ceza Mahkemesinin 29/06/2017 tarihli ve 2005/424 esas, 2006/29 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinin 07/08/2017 tarihli ve 2017/409 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107. maddesinin 12. fıkrasındaki “Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.” ve aynı Kanunun anılan maddesinin 15. fıkrasının (a) bendindeki “Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilirse, hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi tarafından….” şeklindeki düzenlemeler uyarınca, koşullu salıverilme kararının geri alınabilmesi için denetim süresi zarfında hükümlünün işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olması gerektiği, somut dosya kapsamına göre, hükümlünün denetim süresi içerisinde işlediği kasıtlı suçlardan dolayı neticeten adli para cezaları ile cezalandırılmasına karar verildiği, dolayısıyla koşullu salıverilme kararının geri alınamayacağı gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 20/11/2017 gün ve 94660652-105-66-11038-2017-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinin 07/08/2017 tarihli ve 2017/409 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 19/02/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün