Yargıtay

İcra Takibinin İptali İstemi / Aynı Taraflar Arasındaki Aynı Bonoya Dayalı Takibin İptaline Dair Mahkeme Kararının Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği / Alacaklı Taraf, Borçlu Hakkında Aynı Bonoya Dayalı Olarak İkinci Kez Takip Yapılmayacağı / Mahkeme Kesin Hüküm Sebebiyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği

12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2017/8231

KARAR NO: 2017/16209

KARAR TARİHİ: 26.12.2017

Dava, takibin iptali istemine ilişkindir.

Aynı taraflar arasındaki aynı bonoya dayalı takibin iptaline dair mahkeme kararının temyiz edilmeksizin kesinleşmiş olduğu görüldüğünden, alacaklı tarafından borçlu hakkında aynı bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ikinci kez takip yapılması mümkün değildir.

Mahkemece kesin hüküm sebebiyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İcra mahkemesi kararlarının, genel mahkemede sonuçlandırılacak ihtilaflar yönünden kesin hüküm teşkil etmeleri mümkün değil ise de, bu kararlardan önce verilen kararın kesinleşmesi koşulu ile sonradan oluşturulacak aynı konudaki kararlar hakkında ve birbirlerine karşı kesin hükmün neticelerini doğuracakları tartışmasızdır.

Somut olayda, borçlunun talebi, alacaklı tarafından aynı bonoya dayalı olarak başlatılan Balıkesir 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/7737 Esas sayılı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibin, Balıkesir 2. Icra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/307 Esas sayılı dosyası ile iptaline karar verildiği ve verilen kararın kesinleşmiş olduğu gerekçesiyle aynı bonoya dayalı olarak başlatılan takibin iptaline ilişkindir. Aynı taraflar arasındaki aynı bonoya dayalı takibin iptaline dair mahkeme kararının temyiz edilmeksizin 25.04.2014 tarihinde kesinleşmiş olduğu görüldüğünden, alacaklı tarafından borçlu hakkında aynı bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ikinci kez takip yapılması mümkün değildir.

O halde, mahkemece kesin hüküm sebebiyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.12.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün