Yargıtay

İcranın Eski Hale İadesi / Borçlulara Ait İhale ile Satılan Taşınmazları Alacaklı, Alacağına Mahsuben Satın Almışsa, Alacaklı Tarafından Üçüncü Kişilere Devir Söz Konusu Olmadığı Takdirde, İcranın Eski Hale Getirilmesi Gerektiği / Satın Alınan Taşınmazların Tapu Kayıtlarının Satış Öncesi Duruma Getirilmesi Taleplerinin İcra Müdürlüğünce Kabule Edilmesi Gerektiği

8. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2016/593

KARAR NO: 2016/8737

KARAR TARİHİ: 12.5.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının onanmasına dair 10.11.2015 tarih, 2015/19231 Esas, 2015/20098 Karar sayılı Daire ilâmının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlular vekili; takibe konu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne ait kararın temyizi üzerine kararın bozulduğunu, bozmadan sonra yapılan yargılama sonucunda, Mahkemece davanın reddine karar verildiğini kararın kesinleşmesi üzerine İİK’nun 40. maddesi gereği icranın eski hale iadesini talep ettiklerini alacağa mahsuben ihalede satın alınan taşınmazların tapu kayıtlarının satış öncesi duruma getirilmesi taleplerinin reddedildiğinin İcra Müdürlüğü’nün 6.8.2015 tarihli ret kararının kaldırılmasını istemiştir. Mahkemece; ihale ile satılıp üçüncü kişi adına tescili yapılan taşınmazın, eski hale iade yoluyla tapu devrinin sağlanamayacağı, ihale feshedilmediği ve tapu kaydı iptal edilmediği sürece, iyi niyetli 3.şahısların haklarının korunması gerektiğinden şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.

İİK’nun 40/2-3. maddesi “Bir ilam hükmü icra edildikten sonra bozulduğunda, aleyhinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kat’i bir ilamla belirlenirse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hale iade olunur.Ancak üçüncü şahısların hüsnü niyetle kazandıkları haklara halel gelmez.” hükmünü içermektedir.

Somut olayda, borçlulara ait ihale ile satılan taşınmazları alacaklı, alacağına mahsuben satın almıştır. Alacaklı tarafından üçüncü kişilere devir söz konusu olmadığı takdirde, 2. fıkra koşullarında icranın eski hale getirilmesi gerektiğinden, şikayetin kabulü yerine reddi isabetsiz olup, kararın bu sebeple bozulması gerekirken onandığı anlaşıldığından borçluların karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

Borçlular vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 10.11.2015 tarih ve 2015/19231 Esas 2015/20098 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27,70 TL peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 12.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün