Danıştay

İdare Disiplin Cezası Verirken Sübut Bulan Eyleme Karşılık Gelen Fiil ve Halin Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Belirtilmesi Gerekir

12. DAİRE

Esas No: 2016/3292

Karar No: 2017/2679

Karar Tarihi: 23.05.2017

İstemin Özeti: ……İli, …. İlçesi, …Halk Eğitim Merkezinde öğretmen (lokal görevlisi) olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-(c) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifinin Disiplin Kurulu tarafından reddi üzerine aynı Kanun’un 126. maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 15.01.2014 tarihli ve 213451 sayılı İzmir Valiliği işleminin iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 126. maddesi gereğince işlem tesis edilirken, hukukilik denetimi yapılabilmesi için, disiplin cezası verilebilecek sübut bulan eylemlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde sayılan hangi fiil ve haller kapsamında görüldüğünün ve sübut bulan eyleme karşılık gelen disiplin cezasını gerektiren fiil ve halin Kanun’un 125. maddesinin hangi fıkrasının hangi alt bendine karşılık geldiğinin tereddüte yer bırakmayacak şekilde delilleriyle ortaya konulması gerekir iken, bu hususlar ortaya konulmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda İzmir 2. İdare Mahkemesince verilen 23/12/2015 tarihli ve E:2014/633, K:2015/1691 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: İdare mahkemesince verilen kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 23.05.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün