Yargıtay

İflas Kararı Verilmesinden Sonra, İflas Davasından Feragatin Geçersiz Olduğu

23. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/1419

Karar No: 2017/3381

Karar Tarihi: 22.11.2017

Taraflar arasında görülen iflasın açılması davası sonucunda verilen hükmün düzeltilerek onanmasına dair Dairemizin 23.01.2017 gün ve 2015/8460 Esas, 2017/149 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı vekili, davalı şirket aleyhine ilamlı takip yaptıklarını, davalıya icra emri gönderildiğini, davalının borca bir itirazda da bulunmadığını, 17.05.2011 tarihinde 10.000,00 TL ödeme yapıldığını, bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek, kalan alacağın tahsili için İİK’nın 174/4. maddesi gereğince davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının başlattığı icra takibinde müvekkiline ait taşınmazın haczedildiğini, satışına konu değer tespiti aşamasına kadar gelindiğini ve bu aşamada usulsüz olarak takip yolu değiştirilmeye çalışıldığını, alacaklının kötüniyetli olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davalı borçlu tarafından icra dosyasına 10.000,00 TL’lik kısmi ödeme yapıldığı, bunun dışında başkaca bir ödemede bulunulmadığı, yasal ilanlarında yaptırılmasına rağmen herhangi bir müdahale dilekçesi sunulmadığı gerekçesiyle, İİK’nın 177/4. maddesi uyarınca davalı şirketin iflasına karar verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiş ve Dairemizce incelenerek düzelterek onanmasına karar verilmiştir.

Bu kez, davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymaması ve özellikle HGK 06.04.1983 tarih, 83/12-963 esas; 83/335 karar numaralı ilamı ile İİK’nın 165/2. maddesi hükmü gereğince, iflas kararı verilmesinden sonra yapılan davadan feragatin hüküm doğurmayacak olmasına göre, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 22.11.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün