Yargıtay

İİK’ya Göre Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilmesi İçin Usulüne Göre Borçlu Ortağın Alacaklısı İİK, M. 121’e Göre Yetki Belgesi Almalı ve Ayrıca Borçlu Ortak Dahil Tüm Ortakların Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği

14. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2018/492

Karar No: 2018/1621

Karar Tarihi: 5.3.2018

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 22.12.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 05.11.2015 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20.04.2017 gün ve 2017/14690 sayılı tebliğnamesi ile HUMK’nın 427/6. maddesi gereğince kanun yararına bozulması istenilmiş olmakla, Dairemizin 05.06.2017 tarihli mahalline iade karan sonrası dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, lİK’nun 121. maddesi uyarınca açılan ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkilinin davalılardan M.A. olan alacağı nedeniyle 984 ada 19 parsel no Tu taşınmazdan borçlu davalıya mirasbırakanı Mahmut oğlu Ahmet B’ye intikal edecek miras payı üzerine haciz konulduğunu, ortaklığın giderilmesi davası açmak için icra hukuk mahkemesinden yetki aldıklarını belirterek davaya konu taşınmazda borçlu davalının mirasbırakanı Mahmut oğlu Ahmet B, adına kayıtlı 23/32 pay üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüyle dava konusu 984 ada 19 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın murisleri Mahmut oğlu Ahmet B, adına kayıtlı hisse yönünden satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 20.04.2017 tarihli, 2017/14690 sayılı tebliğnamesi ile, süresinde temyiz edilmeksizin kesinleşmiş bulunan hükmün HUMK’nm 427/6. maddesi uyarınca Kanun yararına bozulmasını istemiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK’mn 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.

Borçlunun elbirliği halinde ortak olduğu taşınmazlarda borçlu ortağın alacaklısı İcra Hakimliğinden İcra İflas Kanununun 121. maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Bunun için icra hakiminden yetki belgesi alınması zorunludur. İcra hakiminden yetki belgesi almadan doğrudan doğruya veya yetkisi olmayan icra müdürünün verdiği yetki belgesine dayanılarak dava açılması halinde dava hemen reddedilmeyip davacı tarafa icra hakiminden yetki belgesi almak üzere süre verilmelidir.

İcra mahkemesinden alınan yetkiye dayalı olarak açılan davalarda kural olarak borçlu ortağın mülkiyet hakkının elbirliği mülkiyetine konu olması gerekir.
Borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan davalarda birden fazla taşınmaz dava konusu edilmiş ise icra takibine konu borç miktarına göre dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin tespit edilerek borca yetecek kadar (sayıda) taşınmazın ortaklığının giderilmesine karar verilmesi, fazlaya ilişkin istemin reddi gerekir.

Bu şekilde açılacak davalarda borçlu ortak (paydaş) dahil tüm ortakların (paydaşların) davaya dahil edilmeleri zorunludur. Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olaya gelince; eldeki dosyada icra hukuk mahkemesinden alman yetki belgesine rastlamlamadığı gibi taraf teşkili de sağlanmamıştır. Dava konusu taşınmazın tapu kayıt maliklerinden Zeki B., Hüseyin B. ve ……TC kimlik no’lu Ahmet B. davada taraf olarak yer almadığı anlaşıldığından, adı geçen paydaşların sağ iseler kendilerinin, ölü iseler ibraz ettirilecek mirasçılık belgesine göre tespit edilecek mirasçılarının davaya dahil edilmesi, taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekir.

Ayrıca, borçlu Mahmut B, nüfus kaydına göre mirasbırakam paydaş ……….. TC kimlik no’lu Ahmet B. mirasçılarım gösterir mirasçılık belgesi getirtilmeli, davada taraf olmayan mirasçısı var ise davaya dahil edilmelidir. Mahkemece, değinilen hususlar gözetilmeksizin eksik taraf teşkiliyle yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru görülmediğinden Cumhuriyet Başsavcı lığının Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine kanun yararına bozma isteğinin kabulü gerekmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK’nm 427/6. maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin açıklanan nedenle kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, bozma ilamı ve ekindeki dosyanın gereği yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, 05.03.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün