Yargıtay

İntifa Hakkı Sahibinin Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilmesi İçin O Payda Paydaş Olması Gerekir

14. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2015/15745

Karar No: 2017/6211

Karar Tarihi: 13.09.2017

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.12.2012 gününde verilen dilekçeyle ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 10.12.2014 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkiline olan borcundan dolayı davalı … hakkında … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/5947 Sayılı dosyasıyla takip başlatıldığını, takip sonucu davalı …’in ölü babası … den intikal eden ve diğer davalılarla birlikte iştirak halinde malik oldukları 455 ada 12 Sayılı parsel, 1071 Sayılı parsel, 294 Sayılı parsel ve 384 Sayılı parsel üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi, borçlu mirasçıya düşecek paranın icra dosyasına gönderilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar davaya cevap vermemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulüyle davaya konu … İli, … İlçesi, … Mahallesi 455 ada 12 parsel sayılı taşınmaz, … Mahallesi 1071 parsel sayılı taşınmaz, … Mahallesi 294 parsel sayılı taşınmaz, … Mahallesi 384 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan davanın kabulüyle taşınmazların pay ve paydaş sayısına göre taksimi mümkün olmadığından bu taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, satışın genel arasında ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ve muhdesatları ile birlikte açık artırma suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.

Hükmü, davalı … vekili temyiz etmiştir.

1- Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre, bir kısım davalıların, davaya konu 455 ada 12 ve 1071 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2- 294 ve 384 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa bu hak sahibinin davaya dahil edilmesi zorunlu olduğu gibi taşınmazın 14.03.1960 gün ve 1/3 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca intifa hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir. İntifa hakkı sahibi yalnız başına bu hakkının paraya çevrilmesini, taşınmazın intifasız satışını isterse, diğer paydaşların muvafakatları aranmaksızın taşınmazın intifasız satışına karar verilmesi gerekir.İntifa hakkı 01.01.2002 tarihinden sonra kurulmuş ise, 4721 Sayılı TMK’nın 700. maddesi uyarınca “Bir paydaşın kendi payı üzerinde intifa hakkı kurması halinde, diğer paydaşlardan biri intifa hakkının kurulduğunun kendisine tebliğinden başlayarak üç ay içinde paylaşma isteminde bulunursa; satış yoluyla paylaşmada intifa hakkı, buna dair paya düşecek bedel üzerinde devam eder.”

Somut olaya gelince, davaya konu 384 Sayılı parselin tapu kaydından davalı … ‘e ait 8/32 oranındaki payın tamamında … lehine intifa hakkı bulunduğu anlaşılmaktadır.Bu durumda mahkemece, davaya konu 384 parsel sayılı taşınmazda lehine intifa hakkı tesis edilen … ‘ın davaya dahil edilmesi gerekir.

2-) … ‘e ait … 16. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 30.09.2013 tarih ve 2013/454 Esas 2013/650 Karar sayılı mirasçılık belgesinin hüküm sonucunda murise ait miras toplamının 8 pay kabul edilerek denildikten sonra miras payları belirlenirken 3 payın murisin eşi 2’şerden 4 payın da murisin çocuklarına aidiyetine karar verilmek suretiyle toplamda 7 payın aidiyetine karar verildiği bu sebeple hükümde çelişki olduğu anlaşıldığından muris … ‘e ait anılan çelişkinin giderildiği mirasçılarını ve miras paylarını gösterir mirasçılık belgesinin dosya arasına alınması gerekir.O halde, anılan hususlar üzerinde durulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı … vekilinin davaya konu 455 ada 12 parsel ve 1071 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, taşınmaz malın satış bedelinden payına düşecek paranın % 011,38 oranında hesaplanacak onama harcından peşin alınan 27.70 TL’nin mahsubu ile bakiyesinin temyiz edene yükletilmesine, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı … vekilinin davaya konu 294 ve 384 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 13.09.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün