Yargıtay

İpoteğin Terkini Davasının Açılacağı Görevli Mahkeme, Sözleşmenin Niteliğine Göre Değişir

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/6413

Karar No: 2017/133

Karar Tarihi: 16.01.2017

İpotek lehtarı ve teminat altına alınan borçlu arasında imzalanan sözleşme ticari nitelikte olup bu durumda uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği ve görev hususunun kamu düzenine ilişkin olduğu gözden kaçırılarak karar verilmesi doğru görülmemiştir. (6102 S. K. m. 5)

Taraflar arasında görülen ipoteğin fekki davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, dava dışı … adına kayıtlı bulunan taşınmazın müvekkili adına tescili için … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/558 Esas, 2013/140 Karar sayılı dosyasından dava açtıklarını ve taşınmazın müvekkil adına hükmen tescil edildiğini, ancak davalının taşınmaz üzerindeki ipoteğini terkin etmediğini ileri sürerek, ipoteğin terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava dışı …’in adına kayıtlı taşınmazın yine dava dışı … Ltd.Şti’nin borçlarının teminatı olarak müvekkil lehine ipotek tesis edildiğini, malikin değişmesinin ipoteği hükümden düşürmeyeceğini beyan ederek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, uyuşmazlık konusu taşınmazın davacı adına hükmen tescil edildiği ve davalı bankanın kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği malik olan …’in maddi durumunu araştırması gerektiği, bu nedenle iyi niyet savunmasının dinlenilmeyeceği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu ipotek, 02.08.2011 tarihinde kayden malik … tarafından dava dışı … …Ltd.Şti.’nin doğmuş ve doğacak kredi borçlarının teminatını teşkil etmek üzere tesis edilmiştir. İpotek lehtarı ve teminat altına alınan borçlu arasında imzalanan sözleşme ticari nitelikte olup bu durumda uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği ve görev hususunun kamu düzenine ilişkin olduğu gözden kaçırılarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı banka yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.01.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün