Yargıtay

İş Akdine İşveren Tarafından Hiçbir Gerekçe Göstermeden Haksız Son Verilmesi / Bir Kısım İşçilik Alacaklarının Ödenmediğini İleri Sürerek Alacakların İstemi

9. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/14967

Karar No: 2017/6075

Karar Tarihi: 6.4.2017

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ücret, asgari geçim indirimi, prim, işsizlik maaşı, yol-yemek ücreti, yıpranma payı, iş kıyafeti ve kumanya alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı ile davalılardan … ve …Elektrik İnşaat Maden Nak. Gıda ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı isteminin özeti

Davacı vekili, davalı işverenlikte 01/03/2000-01/05/2010 tarihleri arasında kesintisiz çalışan davacının iş aktine davalı tarafından hiç bir gerekçe göstermeden artık kendisi ile çalışmak istemedikleri belirtilerek haksız son verdiğini, davacının prim usulü çalıştığını, sigorta girişlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını, maaştan 1 gün sonra kalan miktarın elden davacıya ödendiğini, en son net 3000 TL. ücretle çalıştığını, sabah 08:00 ile akşam, yaz ayları (Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) saat 21:00’e kadar, kış aylarında (Ocak, Şubat, Mart, Ekim, Kasım, Aralık) 19:00’a kadar öğlen arası dahil çalıştığını, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, prim, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi, işsizlik maaşı, yıpranma payı, yol, yemek, iş kıyafeti, kumanya sosyal yardımı alacaklarını istemiştir.

Davalı cevabının özeti

Davalı … vekili, müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, taleplerin zamanaşımına uğradığını, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalılar davaya cevap dilekçesi vermemiştir.

Yerel Mahkeme kararının özeti

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, 09/10/2014 tarihli celsede, eksik hususların giderilmesine ve eksiklikler giderildikten sonra dosyanın ek rapor tanzimi için bilirkişiye tevdii edilmesine karar verilmiş, bilirkişi Mikdat Güler 30/03/2015 tarihli raporunu dosyaya ibraz etmiş, bilirkişi ek raporunda; davalı ile diğer şirketler arasında hizmet alımına ilişkin sözleşme imzalandığı, dosya içerisindeki davalı savunmasından ve tanık beyanlarından anlaşıldığını, davalı …’den işin ihale ile alındığı, tanıkların yüklenici şirketin çalışanı olarak İSKİ’de çalıştığını beyan ettikleri, sunulan evraklardan işin sayaç okumaya yönelik olduğu görüldüğünden, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere, ihale edilen işin yardımcı işlerden olduğunun ve İşK.md.2 gereğince davalı … ile yüklenici şirketler arasında asıl işveren-alt işveren ilişkinin varlığının kabulü halinde, davacının hak kazanması durumundaki alacaklarından davalılar İSKİ ve …şirketi son alt işveren olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağını, davacının talep ettiği feshe bağlı alacaklardan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağı bakımından asıl işveren ve son alt işverenin müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğunun kabulü ile hesaplama yapılacağını, kıdem tazminatı bakımından her bir işveren bünyesinde geçen süre ve ücret esas alınarak kıdem tazminatından sorumluluğun hesaplanacağını, diğer alacak talepleri bakımından ise fesih öncesi devir tarihi bakımından alt işverenlerin sorumluluğunun değerlendirilmesi ile diğer şirketlerin sorumluluğunun sona etmiş olduğunun görüldüğünü, davacının davalı işyerinde çalıştığını iddia ettiği çalışma sürelerin, İSKİ Genel Müdürlüğünün davacının çalıştığını bildirdiği sürelerin ve SGK hizmet cetvelinden davacının çalıştığı görülen sürelerin birbiri ile örtüşmediğinin görüldüğünü, davacı tanık beyanları dahil olmak üzere dosya içerisinde davacının davalı işyerinde çalışmaya başladığı tarih ve işten çıkış tarihine ilişkin olarak tespite elverişli herhangi bir kayıt sunulmadığı görüldüğünden, takdiri muhterem mahkemeye ait olmak üzere, davacının SGK hizmet cetvelinde görüldüğü şekli ile 25.8.2003-15.3.2010 tarihleri arasında davalı bünyesinde ve alt işverenler nezdinde çalıştırıldığının kabulü haline ilişkin olarak değerlendirme yapılacağını beyanla birtakım işçilik alacaklarını hesaplayarak raporunu dosyaya ibraz ettiği, … vekilinin 24/04/2013 havale tarihli dilekçesiyle bilirkişi raporuna karşı itiraz ve beyanlarını içeren dilekçesini dosyaya ibraz ettiği, davalı … Elektirik İnş. Maden Nak. Gıda vekili 24/04/2015 havale tarihli dilekçesiyle bilirkişi raporuna karşı itiraz ve beyanlarını içeren dilekçesini dosyaya ibraz ettiği, 15/09/2015 tarihli celsede, davalı …’nün ıslah dilekçesine karşı yapmış olduğu zamanaşımı itirazları ve bilirkişi raporuna karşı yapmış olduğu itirazları doğrultusunda dosyanın ek rapor tanzimi için bilirkişiye tevdii edilmesine karar verilmiş, bilirkişi Mikdat Güler 03/12/2015 tarihli raporunu dosyaya ibraz etmiş, bilirkişi ek raporunda; dava konusu olayda fesih tarihi 15.3.2010 olup tüm hesaplamalar bu tarihte bitmekte olduğunu, bu tarih de ıslaha göre geriye doğru 5 yılın başladığı 15.4.2010 tarihinden önce olduğunu, bu nedenle davacının yukarıda belirtilen tüm alacakları ilk dava ile talep edilen miktarlar dışında tamamen zamanaşımına uğradığını, İSKİ’nin zamanaşımı defi dışındaki diğer itirazlarına iştirak olunmadığına, Islaha karşı zamanaşımı defi nazara alındığında davacının haklı görülmesi halinde talep edebileceği dava konusu alacaklarını hesaplayarak ek raporunu dosyaya ibraz ettiği, davalı … vekili 14/12/2015 havale tarihli dilekçesiyle bilirkişi raporuna karşı itiraz ve beyanlarını içeren dilekçesini dosyaya ibraz ettiği, 29/12/2015 tarihli celsede, davacı vekili, davalı … vekilinin bilirkişi raporuna itirazlarını kabul etmediğini, davanın kabulüne karar verilmesini talep ettiği, davalı … vekilinin ise, 09/12/2015 tarihli bilirkişi raporuna itirazlarını tekrar ettiklerini, bilirkişii raporunda davacının hangi şirkette çalışıp çalışmadığı veya bu şirketlerin müteahhit olup olmadıklarının açıklanmadığını, bu yönünüyle raporun eksik olduğunu, itirazları doğrultusunda işlem yapılmasını ve davanın reddini talep ettiklerini beyan ettiği, davalı … vekilinin ise, önceki tüm yazılı beyanlarını tekrar ile davann reddini talep ettiklerini beyan ettiği, Mahkeme tarafından davalı … vekilinin bilirkişi raporuna karşı yapmış olduğu itirazları ile ek rapor alınma yönündeki taleplerinin dosyada toplanan delil, kayıt, belge, tanık anlatımları ve dosyada mevcut bilirkişi raporu karşısında yerinde olmadığından reddine karar verildiği, tüm bu delillerden ve dosya kapsamından da anlaşılacağı üzere; davacıya ait SGK ve işyeri kayıtları, tarafların yazılı beyanları, kurumlar arası yazışmalar, yeminli dinlenen tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, bilirkişi raporu karşısında, mahkememizce de bilirkişi raporuna itibar edilerek ve rapor hüküm kurmaya elverişli bulunduğundan, her ne kadar davalı taraf açılan davanın reddini talep etmiş ise de, davalı ile diğer şirketler arasında hizmet alımına ilişkin sözleşme imzalandığı, dosya içerisindeki davalı savunmasından ve tanık beyanlarından anlaşıldığı, davalı …’den işin ihale ile alındığı, tanıkların yüklenici şirketin çalışanı olarak İSKİ’de çalıştığını beyan ettikleri, sunulan evraklardan işin sayaç okumaya yönelik olduğu görüldüğünden, ihale edilen işin yardımcı işlerden olduğunun ve İş Kanunu’nun 2. maddesi gereğince davalı … ile yüklenici şirketler arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu, bu durumda alacaklarından davalılar İSKİ ve …şirketi son alt işveren olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağı,davacının talep ettiği feshe bağlı alacaklardan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağı bakımından asıl işveren ve son alt işverenin müşterek ve müteselsilen sorumlu olacakları,kıdem tazminatı bakımından her bir işveren bünyesinde geçen süre ve ücret esas alınarak kıdem tazminatından sorumluluğun bulunduğu, diğer alacak talepleri bakımından ise fesih öncesi devir tarihi bakımından alt işverenlerin sorumluluğunun bulunduğu, davacı tanık beyanları dahil olmak üzere dosya içerisinde davacının davalı işyerinde çalışmaya başladığı tarih ve işten çıkış tarihine ilişkin olarak tespite elverişli herhangi bir kayıt sunulmadığı ve davacının SGK hizmet cetvelinde görüldüğü şekli ile 25.8.2003-15.3.2010 tarihleri arasında davalı bünyesinde ve alt işverenler nezdinde çalıştırıldığı gibi davacının iş akdinin feshine ilişkin olarak dosya içerisinde yazılı kaydın bulunmadığı, davacı tanıklarınca davacının işten çıkartıldığının beyan edildiği, dosya içerisinde feshe ilişkin olarak başkaca herhangi bir kaydın bulunmadığı görüldüğünden,davacının iş akdinin davalı işverenlikçe haklı neden bulunmaksızın feshedildiği hususu tüm dosya kapsamıyla sabit olduğundan, davacının davalılar …, …Bilgisayar Sist. Yaz. Don. İşl. San. ve Tic. A.Ş. … Grup Elektrik İnş. Taah. San. Ltd. Şti. ve … İnş. Elekt. Oto. Veri. Topl. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Aleyhine açmış olduğu kıdem tazminatı alacağı ile ilgili davasının 03/12/2015 tarihli bilirkişi raporundaki hesap miktarı baz alınarak ve ıslah dilekçesindeki taleplerle bağlı kalınarak ispatlanması sebebiyle kabulüne,davacının kıdem süresi ve İş Kanunu’nun 17. maddesi nazara alındığında 8 haftalık ihbar önelinden yararlanması gerektiğinden, davacının kıdem süresine uygun olarak 90 gün yıllık izin alacağının bulunduğundan, çalışma gün ve saatlerinin tespitine ilişkin puantaj cetveli vb. kayıt sunulmamış olduğu ve davacının fazla çalışma yaptığı, hafta tatilllerinde ve genel tatil günlerinde çalıştığı tanık beyanlarıyla da sabit olduğundan ve davacıya ücret alacağının ödendiğine dair dosya içerisinde herhangi bir ödeme kaydının bulunmadığı davacıya asgari geçim indirimi alacağının ödendiğine dair ödeme kaydının da dosyada mevcut olmadığı anlaşıldığından davacının davalılar … ve …Bilgisayar Sist. Yaz. Don. İşl. San. ve Tic. A.Ş. aleyhine açmış olduğu ihbar tazminatı alacağı, fazla çalışma ücret alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, hafta tatili ücret alacağı, genel tatil ücret alacağı, ücret ve prim alacağı ve asgari geçim indirimi alacağı ile ilgili davasının 03/12/2015 tarihli bilirkişi raporundaki hesap miktarı baz alınarak ve ıslah dilekçesindeki taleplerle bağlı kalınarak ispatlanması sebebiyle kabulüne, davacının davalılar … ve …Bilgisayar Sist. Yaz. Don. İşl. San. ve Tic. A.Ş. aleyhine açmış olduğu işsizlik maaşı alacağı, yıpranma payı alacağı, yol ve yemek ücreti alacağı ve iş kıyafeti ve kumanya alacağı ile ilgili davasının ise; davacı vekili, davacının haksız olarak işten çıkartıldığının bildirilmemesi nedeniyle işsizlik maaşına başvuramadığını beyanla alacak talebinde bulunmuş olup, davacı tarafından kuruma işsizlik maaşı bağlanması yönünde başvuruda bulunduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmadığı gibi davacı tarafından yıpranma payı alacağı talebinde bulunulmuşsa da dosya içeriğinden bu yönde bir alacağının bulunduğuna dair ve iş kıyafeti ve kumanya alacağına dair iş sözleşmesi dahil herhangi bir kaydın bulunmadığı ve dosya içerisinde davacının iş sözleşmesinin bulunmaması ve tanıklarca da yol ve yemek yardımının sağlanmadığı beyan edildiğinden ispatlanamaması sebebiyle reddine, davacının davalılar … Grup Elektr. İnş. Taah. San. Ltd. Şti. ve … İnş. Elekt. Oto. Veri. Topl. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Aleyhine açmış olduğu ihbar tazminatı alacağı, fazla çalışma ücret alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, hafta tatili ücret alacağı, genel tatil ücret alacağı, ücret ve prim alacağı, işsizlik maaşı alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, yıpranma payı alacağı, yol ve yemek ücreti alacağı ve iş kıyafeti ve kumanya alacağı ile ilgili davasının ispatlanamaması sebebiyle reddine karar vermek gerektiği gerekçesi ile kıdem tazminatının davalılardan, ihbar tazminatının ve fazla mesai ücretinin, yıllık izin ücretinin, hafta tatili ücretinin, genel tatil ücretinin, ücret, prim ve asgari geçim indirimi alacaklarının davalı … ve …Şirketi’nden tahsiline karar verilmiştir.

Temyiz

Karar süresi içinde davacı vekili, davalı … Şirketi vekili, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe

1-Prim alacağı bakımından, bilirkişi raporunda prim ödemesinin ispatlanamadığından bahis ile prim alacağı hesaplanmamıştır, sadece ücret alacağı hesaplanmıştır. Mahkeme hükmünde 100 TL. ücret alacağına hükmedilmesi gerekirken “ücret ve prim alacağı” denerek hükmedilmesi mahallinde düzeltilebilecek maddi hata olduğundan bozma nedeni yapılmamalıdır.

2- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının, davalı … Şirketi’nin ve davalı …’nin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

3- Somut uyuşmazlıkta, davacının aylık ücret miktarı bakımından, 15/3/2010 fesih tarihi itibari ile davacının net 3000 TL. ücret aldığı kabul edilmiştir. Emsal ücret araştırmasında Tes-İş Sendikası emsal ücret bildiremediğini, İstanbul Ticaret Odası bordrodaki ücretin esas alınacağını bildirmiştir. Davacı tanıkları davalıya karşı dava açtıklarını beyan etmişlerdir. Dairemiz tarafından evvelce incelenen Dairemizin 2013/8895 Esas sayılı dosyasında sayaç okuma personeli olan 11 yıl 7 ay 16 gün kıdemli bir davacının ücret miktarı 17/06/2010 fesih tarihinde net 1200 TL., yine Dairemizin 2015/19942 Esas sayılı dosyasında sayaç okuma gibi işlerde sahada kontrolör olarak çalışan 14 yıl 7 ay 16 gün kıdemli olan davacının ücreti 17/03/2010 fesih tarihi itibari ile net 1200 TL. kabul edilmiştir. Bu emsal dosyalar davacının temyizi olmaksızın sadece davalı temyizi üzerine incelenmiş ve ücret bakımından bozulmamıştır.

Açıklanan nedenler ile, davacının ücreti bakımından yeniden emsal ücret araştırması yapılmalı, emsal ücret araştırmasından sonuca ulaşılamaması halinde Dairemizin yukarda bahsedilen emsal dosyalarında belirtilen net 1200 TL. emsal ücrete göre karar verilmelidir.

4- Yargılama harçları (temyiz harçları da dahil) 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda ve çeşitli özel yasalarda düzenlenmiştir.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 21 inci maddesinin “a)” fıkrasında, İSKİ’nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetlerinin her türlü vergi resim ve harçtan muaf olacağı belirtilmiştir. Yasanın ek 5 inci maddesinde Kanun’un diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Vergi ve harçlar yalnızca yasa ile konulur (ihdas edilir). Yine bir kişi ya da kurumun harçtan muaf olup olmayacağı, kişi ya da kurumlarca yapılan bir işlemin harçtan müstesna olup olmayacağı yalnız yasa ile düzenlenir. Harçlardan muafiyeti ya da istisnaları düzenleyen kanun, genel nitelikteki Harçlar Kanunu olabileceği gibi başkaca her hangi bir kanun da olabilir. Örneğin, bazı kamu kurumlarının kuruluş ve görevlerini düzenleyen özel kanunlarda, o kurumun yargılama harçlarından muaf olduğu, yine kurumun bazı işlemlerinin yargılama harçlarından müstesna olduğu yönünde düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, bir kişi ya da kurumun harçtan muaf olup olmayacağı, kişi ya da kurumlarca yapılan bir işlemin harçtan müstesna olup olmayacağı yalnız yasa ile tespit edilebilir. Bir kişi ya da kurumun yargılama harçlarından muaf olabilmesi için muafiyeti düzenleyen yasada o kurumun “yargılama harçlarından muaf olduğu” açık ve net bir şekilde hüküm altına alınmalıdır. Vergi ve harçların yasallığı ilkesi bunu gerektirir. Her hangi bir yasada bir kurum ya da kişi yargılama harçları dışında çeşitli vergilerden ve harçlardan muaf tutulmuş olabilir, bu o kişi ya da kurumun yargılama harçlarından da muaf tutulduğu anlamına gelmez. 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 21 inci maddesinin ” a) ” fıkrasında, İSKİ’nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetlerinin her türlü vergi resim ve harçtan muaf olacağı belirtilmiş ancak kurumun yargılama harçlarından bu kapsamda temyiz harçlarından muaf olduğu yönünde bir düzenlemeye yasada ve ilgili maddede yer verilmemiştir.

Bakanlıklar tarafından çıkarılan düzenleyici işlemlerle (yönetmelik, yönerge, genelge vb.) bir kişi ya da kurumun vergi ve harçlardan muaf tutulması mümkün değildir. Yine yargılama yetkisi bulunmayan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarının bir kişi ya da kurumun yargılama harçlarından (ve temyiz harçlarından) muaf olduğu yönündeki görüşleri o kişi ya da kurumun yargılama harçlarından (ve temyiz harçlarından) muaf olduğunu göstermeyeceği gibi mahkemeleri de bağlamaz.

Bu nedenle, İSKİ, ASKİ gibi büyükşehir belediyelerinin bünyelerinde bulunan, tüzel kişiliği haiz, su ve kanalizasyon işlerini yürüten idareler (kurumlar) yargılama harçlarından ve bu kapsamda temyiz harçlarından muaf değildir.

Somut uyuşmazlıkta, Mahkeme hükümde, bakiye harcın “İSKİ hariç” diğer davalılardan alınmasına karar verilmesi hatalı olup, İSKİ’nin de yargılama harçlarından muaf olmadığı gözetilmelidir.

5-Fazla mesai açısından, dava dilekçesinde davacının 1 inci, 2 inci, 3 üncü, 10 uncu, 11 inci, 12 inci aylarda 08:00-19:00 saatleri arasında çalıştığını belirtmiştir. Öğlen arası yapmadığını da belirtmiş ise de ara dinlenmesini kullanmadığını davacı ispatlayamamıştır. Dolayısı ile belirtilen aylarda taleple bağlı kalınarak hesaplama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi HMK’nun 26 maddesine aykırı ve hatalıdır.

6-Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.

Yukarda yer alan ilke kararı hafta tatili çalışması ile ulusal bayram genel tatil çalışması bakımından da geçerlidir.

Somut uyuşmazlıkta, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti bakımından davacı tanıklarının davalı ile davaları olduğundan, Dairemiz tarafından evvelce incelenmiş bulunan Dairemizin 2013/8895 Esas, 2015/19942 Esas sayılı dosyalarında kabul edilen haftalık 9 saat fazla mesai yapıldığı, ayda 1 hafta tatilinde çalıştığı, dini bayramların ilk 2 günü hariç diğer ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı kabul edilerek sonuca gidilmelidir.

7-Fazla mesai, hafta tatili , ulusal bayram genel tatil ücretlerinin net miktarlarının hesaplanmasında gelir vergisi ve damga vergisi yanında sigorta priminin ve işsizlik priminin de düşülmesi gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.

8-Davaya ve ıslaha karşı 5 ve 10 yıllık zamanaşımı kapsamında zamanaşımı savunmasını sadece davalı … süresinde yapmıştır. Davalılar arasında eksik teselsül olup, fesih tarihi gözetildiğinde davalı …’nin zamanaşımı definden, zamanaşımı definde bulunmayan diğer davalıların yararlanamayacağının gözetilmemesi hatalıdır.

9-Yıllık izin ücreti bakımından, davalı …, süresi içinde ıslaha karşı zamanaşımı savunmasında bulunmuştur. Fesih tarihi itibari ile yıllık izin ücreti 5 yıllık zamanaşımına tabidir. İski’nin süresi içindeki zamanaşımı savunmasının gözetilmemesi hatalıdır.

10-Davacının işe başlama tarihi bakımından, davalı …, davacının 20/08/2004 tarihinden itibaren İSKİ için çalıştığını kabul etmektedir. Hizmet dökümünde, 25/08/2003- 31/03/2007 arasında 1034772 sicilli aynı işyerinde çalıştığı görülmektedir. 25/08/2003- 20/08/2004 arası dönem de davacının hizmet süresine dahil edilmiştir. Davacı tanıklarının beyanları işe başlama tarihi açısından yeterli değildir. Davalı … Şirketi, davacının kendi bünyesinde 25/08/2003 tarihinde işe başladığını belirtmektedir. 1034772 sicilli işyerinin kime /hangi Şirket’e ait olduğu hakkında dosyada SGK belgesi bulunmamakta ise de dosyadaki bordrolardan davalı … Şirketine ait olduğu anlaşılmaktadır.

Davalı …’den, … Şirketi’nden, gerekirse diğer davalılardan, davacıdan sorularak 25/08/2003-20/08/2004 tarihleri arasında İSKİ Bünyesinde çalışıp çalışmadığı araştırılmalı, bu kapsamda ilgili yerlerden gerekli belgeler getirtilmelidir.

Bu tarih aralığı içinde davalı … Şirketi bünyesinde çalışmış olması, davalı … Şirketi’nin sorumluluğunu gerektirir ise de, eğer bu dönemdeki çalışması davalı … ile değil ise İSKİ’nin bu dönemle sorumlu tutulması mümkün değildir. Bu hususlar araştırılarak bu tarih aralığından İski’nin sorumlu olup olmadığı belirlenerek sonuca gidilmelidir.

11-Vekalet ücretleri, yukardaki bozma nedenlerine göre kurulacak yeni hükme göre ve yeni hüküm tarihinde geçerli olan Avukatlık Ücret Tarifesi’ne göre davayı vekille takip eden her bir taraf bakımından ayrı ayrı yeniden ele alınmalıdır.

Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde ilgililere iadesine, 06/04/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün