Yargıtay

İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi / İbranamenin Geçerliliği / Fotokopi İbraname Üzerinden İmza İncelemesi Yapılamayacağı

9. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2017/26370

KARAR NO: 2017/17676

KARAR TARİHİ: 7.11.2017

Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.

Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Mahkemece bozma ilamı doğrultusunda davacıya ibraname hakkında diyecekleri sorulmuş, davacı ibraname altındaki imzayı kabul etmemiş, bunun üzerine mahkemece Adli Tıp Kurumuna ibraname imza incelemesi için gönderilmiş olup, dosya içerisinde ibraname aslının bulunmadığı anlaşılmakla Adli Tıp Kurumunun raporunda belge fotokopisi üzerinden yapılan inceleme üzerine imzanın kuvvetle muhtemel davacıya ait olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar davalı vekili ibraname aslını ibraz ettiğini ve mahkemece de ibraname aslı üzerinden inceleme yapıldığı belirtilmişse de dosya içerisinde evrak aslına rastlanmadığı gibi Adli Tıp Kurumunun da raporunda fotokopi üzerinden inceleme yapıldığı belirtilmiştir.

Fotokopi belge esas alınarak karar verilemeyeceğinden, öncelikle ibraname aslının ibraz edilip edilmediği araştırılarak aslı ibraz edilmiş ise bu aslı üzerinden inceleme yaptırılmalı, aslı ibraz edilmemiş ise imzası davacı tarafça inkar edilen ve davalı tarafça aslı sunulmayan belge karşısında ibraname geçerli olmayacağından alacaklar hüküm altına alınmalıdır.

Bozmadan sonra tüm talepler hakkında HMK 297. maddesine uygun hüküm kurulmak zorunda olup, Mahkemece ilk kararda fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti hakkında davanın reddine karar verilmişken, bozma sonrası hükümde bu taleplerin hiç karar altına alınmaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı ve davalılardan … Hizmet Tabl. Tekstil Tic. Ltd. Şti. avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili,…’nin belirli mahallelerinde kaynak suyunun halka satışının uzun zamandan bu yana davalılardan … Belediyespor tarafından yapıldığını, davacının kaynak suyunun satışının yapıldığı işyerinde 07/09/1999 tarihinde asgari ücretle çalışmaya başlayıp 23.01.2008 tarihine kadar kesintisiz çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı son işveren şirket tarafından kendisiyle çalışmak istemediğini beyan ederek fesih edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarını istemiştir.

Davalılar vekili, davacının dava dilekçesindeki istemlerine dair alacaklarını davalılardan aldığını ve davalıları ibra ettiğini belirterek açılan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, bozmadan önce davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı ve davacı vekilleri tarafından temyiz edilmiş ve Dairemizce yapılan temyiz incelemesi sonucunda bozulmuştur.

Bozma ilamında özetle; ” ibranamenin davacı asile gösterilerek ibraname hakkında diyecekleri sorulup, buna göre değerlendirme yapılarak yıllık izin ve genel tatil ücreti hakkında karar verilmesi gerekirken sadece ibranamenin matbu olduğu gerekçesi ile ibranameye itibar edilmemesinin hatalı olduğu” belirtilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılamada davacıya ibraname sorulmuş ve davacı beyanında ibranamedeki imzanın kendisine ait olmadığını belirtmiş, mahkemece Adli Tıp Kurumuna imza incelemesine gönderilmiş ve raporda fotokopi ibraname üzerinden yapılan inceleme ile imzanın kuvvetle muhtemel davacıya ait olduğu belirtilmiş, bu doğrultuda yapılan yargılama sonunda ibraname geçerli kabul edilerek davacının yıllık izin ve genel tatil ücreti taleplerinin reddine, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne dair karar verilmiştir.

Kararı yasal süresi içinde davacı ve davalı … Hizmet Tabl. Tekstil Tic. Ltd. Şti. vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı … Hizmet Tabl. Tekstil Tic. Ltd. Şti.’nin tüm ve davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Mahkemece bozma ilamı doğrultusunda davacıya ibraname hakkında diyecekleri sorulmuş, davacı ibraname altındaki imzayı kabul etmemiş, bunun üzerine mahkemece Adli Tıp Kurumuna ibraname imza incelemesi için gönderilmiş olup, dosya içerisinde ibraname aslının bulunmadığı anlaşılmakla Adli Tıp Kurumunun 30.03.2016 tarihli raporunda belge fotokopisi üzerinden yapılan inceleme üzerine imzanın kuvvetle muhtemel davacıya ait olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar davalı vekili ibraname aslını ibraz ettiğini ve mahkemece de ibraname aslı üzerinden inceleme yapıldığı belirtilmişse de dosya içerisinde evrak aslına rastlanmadığı gibi Adli Tıp Kurumunun da raporunda fotokopi üzerinden inceleme yaptığını belirtmiştir. Fotokopi belge esas alınarak karar verilemez.

Bu sebeple öncelikle ibraname aslının ibraz edilip edilmediği araştırılarak aslı ibraz edilmiş ise bu aslı üzerinden inceleme yaptırılmalı, aslı ibraz edilmemiş ise imzası davacı tarafça inkar edilen ve davalı tarafça aslı sunulmayan belge karşısında ibraname geçerli olmayacağından alacaklar hüküm altına alınmalıdır.

3-)Hüküm bozulmakla tamamen ortadan kalkar. Bozmadan sonra tüm talepler hakkında HMK 297. maddesine uygun hüküm kurulmak zorundadır. Mahkemece ilk kararda fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti hakkında davanın reddine karar verilmişken, bozma sonrası hükümde bu taleplerin hiç karar altına alınmaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgililere iadesine, 07.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün