Yargıtay

İtirazın kaldırılması ve İflas Davası, İflas Talebini İçerdiğinden Kanunun Amir Hükmü Uyarınca Ticaret Mahkemesinde Açılması Gerekir ve İflas Talebini İçeren Davalarda Uyuşmazlığın Kaynağının Önemi Yoktur

23. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2015/8391

Karar No: 2018/4245

Karar Tarihi: 17.09.2018

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili müvekkilinin davalı kooperatif ile imzaladığı 13.02.2008 tarihli düzenleme şeklinde anahtar teslimi esasına göre yaptırılacak götürü bedelli inşaat için sözleşme gereği üstlendiği ve yerine getirdiği inşaat işi karşılığı 19 adet daireyi almayı hak kazandığını, müvekkilinin sözleşme gereği edimlerini tam ve zamanında yerine getirerek teslim etmesine rağmen davalı tarafından taahhüt edilen 15 dairenin teslim edildiğini, 4 dairenin ise bu güne kadar teslim edilmediğini, ayrıca sözleşme dışı ek işler nedeniyle de 3.571.887 TL alacağının olduğunu, bu paranın da ödenmediğini, bu nedenle davalı hakkında İstanbul 19. İcra Müdürlüğünün 2011/9271 esas sayılı dosyasında takip başlattıklarını, davalının takibe haksız itirazı üzerine takibin durduğunu, davalının 19. İcra Müdürlüğünün 2011/9271 esas sayılı dosyasındaki iflas yolu ile takibe yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının sözleşme gereği edimini yerine getirmediğini, sözleşmeye göre ek işler için ücret talep edemeyceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre taraflar arasındaki uyuşmazlık TBK’nun 470 vd. maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklandığı, taraflar arasındaki ilişkinin kooperatif üyeliğinden kaynaklanmadığı ve Kooperatifler Kanunu’nun uygulanması ile çözümlenecek bir ihtilafın olmadığı bu nedenle davanın mutlak veya nispi ticari dava sayılamayacağı ve uyuşmazlığın hallinde mahkemenin görevli olmadığı, HMK’nın 2. maddesinde dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalarda Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğunun düzenlendiği ve Asliye Ticaret Mahkemesiyle Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olduğu gerekçesi ile HMK’nın 114/1-c ve 115. maddeleri gereği davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan alacağın iflas takibi ile talep edilmesi sonucunda takibe itiraz üzerine itirazın kaldırılması ve iflas talebine ilişkindir.

İİK 154/3 maddesi “iflas davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır” amir hükmünü içerir.

Somut olayda davacı tarafından iflas yoluyla yapılan icra takibinin itirazla durması üzerine “itirazın kaldırılması ve iflas davası” açılmıştır. Eldeki dava iflas talebini içerdiğinden kanunun amir hükmü uyarınca ticaret mahkemesinde açılması gerekir. (İİK.m.173/1) İflas talebini içeren davalarda uyuşmazlığın kaynağının önemi yoktur.

Hal böyle olunca davaya devamla esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 17.09.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün