Yargıtay

Kadastro Tespitine İtiraz / Orman Araştırması / Stereskopik Üç Boyutlu İnceleme

20. Hukuk Dairesi

Esas No: 2012/3109

Karar No: 2012/4300

Karar Tarihi: 21.03.2012

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine ve Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Hükmüne uyulan Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesi’nin 21.04.2008 tarih 761-1658 sayılı bozma kararında özetle: “Çekişmeli Y… … köyü 144 ada 16 ve 18 parsellere eklemeli zilyetlik iddiasıyla açılan davanın kabulüne karar verilmişse de komşu parsel tutanakları ile dayanağı kayıt ve belgelerin getirtilmediği, sınırda 144 ada 1 parsel sayılı orman parseli olduğu halde, orman araştırmasının da yapılmadığı, bu araştırmalar yapılarak sonucuna göre karar verilmesi” gereğine değinilmiştir. Mahkemece, bozma kararına uyulduktan sonra davanın kabulüne ve dava konusu parsellerin M.Celil mirasçıları adına tesciline, 16 parseldeki (A), (B) ve (C) ile gösterilen yapıların da sırasıyla Sefer, İsmail ve Orhan’a ait olduğunun kütüğün beyanlar hanesine yazılmasına karar verilmiş, hüküm Hazine ve Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 sayılı Yasa’nın 5304 sayılı Yasa ile değişik 4. maddesi hükmüne göre yapılmış, çekişmeli parseller orman alanı dışında bırakılmıştır.

Çekişmeli taşınmazlar kadastro sırasında herhangi bir belge ibraz edilmemesi nedeniyle Hazine adına tespit edilmiştir.

Mahkemece, taşınmazların orman sayılmayan yerlerden oldukları ve kazanma koşullarının davacı yararına gerçekleştiği gerekçesiyle hüküm kurulmuşsa da yapılan araştırma ve inceleme hükme yeterli değildir. Şöyle ki; keşif sırasında dinlenen orman bilirkişi tarafından düzenlenen raporda çekişmeli taşınmazların 1969 tarihli memleket haritası ve hava fotoğraflarında orman sayılmayan yerler içinde kaldığı bildirilmiş, ancak hava fotoğrafı rapora eklenmemiş, ekli memleket haritasında da 18 parsel sayılı taşınmazın kısmen yeşil alanda yer aldığı ve yapraklı ağaç rumuzunun bulunduğu anlaşılmış, bunun üzerine Dairenin 21.09.2011 günlü geri çevirme kararı ile ek rapor hazırlanması istenmiş, aynı bilirkişi tarafından düzenlenen ek raporda, dava konusu taşınmazlardan 18 parselin daha önceki raporda belirtildiği gibi 1969 tarihli memleket haritasında ve bunun yapımına esas alınan hava fotoğ-raflarında koyu renkli, 16 parselin açık renkli alanda; 1959 tarihli memleket haritasında ve hava fotoğraflarında ise 16 parselin açık, 18 parselin koyu renkli bölümde işaretlendiği gözlenmiş, bu çelişik durumun nedeni ve koyu rengin hangi tarım ya da orman bitkisini temsil ettiği açıklanmamıştır.

3402 sayılı Kadastro Yasası’nın 17. maddesi gereğince orman sayılmayan, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen ve il, ilçe ve kasabaların imar planları kapsamında kalmayan araziden masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilip tarıma elverişli hale getirilen (ev ve benzeri tesisler yapmak, dışarıdan toprak getirilerek tarıma elverişli hale getirmek imar ihya olarak kabul edilemez) ve imar ihyanın tamamlandığı tarihten, tespit tutanağının düzenlendiği güne kadar 20 yıl süreyle zilyet edildiği ileri sürülen taşınmazların, Kadastro Yasası’nın 14. maddesinde yazılı diğer koşulların yanında niteliğinin, imar ihya edildiğinin ve üzerinde sürdürülen zilyetliğin, başlangıç ve süresinin, kullanılıp kullanılmadığının ve tasarruf sınırlarının ne olduğunun takdiri delil olan yerel bilirkişi ve tanık sözleri yanında, gerçeğin bir resmi olan en eski tarihli hava fotoğrafı ile gerçeğin modeli olan memleket haritaları ile kadastro tespit tarihinden 15-20 yıl önce en az iki zamanda birbirini izleyen bindirmeli olarak çekilen çiftli hava fotoğrafları ve bu fotoğrafların yorumlanması ile üretilen orijinal renkli memleket haritaları ve standart topografik fotogrametri yöntemi ile düzenlenen kadastro haritalarının, özellikle ön bindirmeli çekilen ve birbirini izleyen stereskopik çift hava fotoğraflarının stereskop aletiyle ve üç boyutlu olarak incelenip taşınmazın niteliğinin, konumunun ve kullanım durumunun anlatılan bilimsel yöntemle kesin olarak belirlenmesi gerekir.

O halde; mahkemece yeniden yapılacak keşifte, öncelikle 1959 ve 1969 tarihli memleket haritaları ve bunların yapımına esas alınan hava fotoğrafları ile tespit tarihinden 15-20 yıl önce çekilmiş hava fotoğrafları ve orijinal renkli memleket haritaları stereskop aletiyle ve üç boyutlu olarak incelettirilip ta-şınmazın niteliğinin ne olduğu belirlenmeli, koyu rengin hangi tarım ya da orman bitkisini temsil ettiği, üzerindeki ağaçların sayısı, yaşı, cinsi, dağılımı, baskın ağaç türünün ne olduğu ziraat uzmanına açıklattırılmalı, orman sayılmayan bölümlerde zilyetliğin ne zaman başlayıp nasıl sürdürüldüğü, kimden kime geçtiği ve ekonomik amacına uygun olup olmadığı, maddi olaylara dayalı ve ayrıntılı olarak sorulup saptanmalı, bu şekilde toplanacak deliller çerçevesinde karar verilmelidir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Hazine ve Orman Yönetimi’nin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde Orman Yönetimi’ne iadesine 21.03.2012 günü oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün