4. Hukuk DairesiYargıtay

Kamu Alacağında 6183 sayılı Kanun Uyarınca Tahsil veya Genel Haciz Yolu ile Takip Yoluna Başvurulabilir

E. 2020/241, K. 2020/1137 nolu 05.03.2020 tarihli 4. Hukuk Dairesi kararı.

Davacı Meram Çiftçi Malları Konma Meclisi Başkanlığı vekili Avukat M. Y. S.akp  tarafından, davalı Kadir Yıldız aleyhine 06/11/2017 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalı istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın usulden reddine dair verilen 08/10/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma talep edilmesi üzerine dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

YARGITAY KARARI

Dava, ilamsız icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece, davanın usulden reddine dair verilen karar, dava konusu uyuşmazlığın miktarına göre kesin olarak verildiğinden taraflarca temyiz edilemeden kesinleşmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20/01/2020 tarihli ve 2020/1430 sayılı talep yazı ilçe; Meram Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığının 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarına ait koruma parası bedelinin tahsiline ilişkin olarak, kamu alacağının, genel haciz yoluyla takip edilemeyeceğine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığı, bu konuda seçimlik hakkı bulunan davacı alacaklının, genel hükümler uyarınca takip ve dava yoluna başvurabileceği, bu nedenle mahkemece görev nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş olmasının doğru olmadığı belirtilerek yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulması istenmiştir.

Kamu alacağının, genel haciz yolu ile takip edilemeyeceğine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda seçimlik hakkı bulunan davacı, genel hükümler uyarınca takip ve dava yoluna başvurabilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 02/06/2004 gün ve 2004/1-293-319; 06/10/2004 gün ve 2004/1-433-483 ve 02/03/2005 gün ve 2005/1-116-135 sayılı kararları da bu yönde olup, uygulama kararlılık kazanmıştır. Alacaklı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil yoluna başvurabileceği gibi, genci haciz yolu ile takip yoluna da başvurabilir.

Açıklanan nedenlerle mahkemece dava konusu alacağın tahsilinin, genel hacız yoluyla yapılması ile 6183 sayılı Kanuna göre yapılması arasında borçlunun maddi hukukuna da etki edebilecek sonuçlar bulunduğu, bu nedenle usulüne uygun yapılan icra takibi dava şartının davada gerçekleşmediği, dava konusu alacağın 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi gerektiği ve bu nitelikteki alacağın, özel hukuk hükümlerine tabi bir alacakmış gibi mahkemeden talep edilmesi, alacağın niteliğini değiştirmeyeceğinden, böyle bir başvurunun adliye mahkemesince reddedilmesi gerekeceğinden davanın görev nedeniyle usulden reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulüne karar verilerek yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HMK.’nın 363/1 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan nedenlerden dolayı kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin Adalet . Bakanlığına ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 05/03/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün