Yargıtay

Kamuşlaştırılan Ancak İmar Planları Değiştirilerek Kamulaştırma Amacı Dışında Tasarruflara Konu Edilen Taşınmazlarla İlgili Olarak Uğranılan Zararın Tazmini ve Geri Alma

5. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/22438

Karar No: 2017/20463

Karar Tarihi: 28.09.2017

Taraflar arasındaki kamulaştırma yolu ile idareye devredilen ancak, davalı tarafından imar planları değiştirilerek kamulaştırma amacı dışında tasarruflara konu edilen taşınmazlarla ilgili olarak uğranılan zararın tazmini ile Kamulaştırma Kanununun 23.maddesi uyarınca geri alma istemi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacı vekilinin istinaf başvurusu üzerine …Bölge Adliye Mahkemesinin 14.Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararın Yargıtay’ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü

Dava, kamulaştırma yolu ile idareye devredilen ancak, davalı tarafından imar planları değiştirilerek kamulaştırma amacı dışında tasarruflara konu edilen taşınmazlarla ilgili olarak uğranılan zararın tazmini ile Kamulaştırma Kanununun 23.maddesi uyarınca geri alma istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince davanın reddine ilişkin verilen karara karşı davacı vekilince yapılan istinaf başvurusunun … Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince esastan reddine karar verilmiş olup, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre; dava konusu taşınmazlarla birlikte 52 adet taşınmazın … Büyükşehir Belediye Başkanlığının 16.02.1993 gün ve 373/527 sayılı kararı ile toplu konut yapımı amacı ile kamulaştırıldığı ve davacının hissedar olduğu … ve … parsel sayılı taşınmazların 08.02.1994 tarihinde rızai ferağ verilmek suretiyle davalı idareye devredilerek kamulaştırma işleminin ve sonrasında açılan bedel arttırım davası neticesinde bedelin kesinleştiği, davalı idarece toplu konut inşa etmek amacı ile kamulaştırılan dava konusu taşınmazlar ile aynı amaçla kamulaştırılan diğer taşınmazların 1/1000 ölçekli imar planları yapılıp, dava dışı bir kısım parsellerin toplu konut yapımı amacıyla kooperatiflere devrinin sağlandığı ve davalı idare tarafından proje doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanununun “Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı” kenar başlığını taşıyan 23. maddesi uyarınca, kamulaştırılan taşınmazların eski malikleri tarafından geri alınması ya da geri alma imkanı bulunmayan hallerde tazminat talep edilebilmesi için kamulaştırmayı yapan idarece, kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde kamulaştırma amacına uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmayıp taşınmazın olduğu gibi bırakılması şarttır. Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz birlikte kamulaştırıldığı takdirde taşınmazların durumu bir bütün olarak değerlendirilir.

Yukarıda açıklandığı üzere, dava konusu taşınmazların … tarafından dava dışı başka taşınmazlarla birlikte toplu konut inşa etmek gayesi ile kamulaştırıldığı, davalı idare tarafından proje doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirildiği gözetilerek, kamulaştırılan taşınmazların geri alınması ya da tazminat ödenmesine ilişkin koşulların oluşmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine 28/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün