Bölge Adliye Mahkemesi

  Bölge Adliye Mahkemelerinin, adli yargı ilk derece hukuk/ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan başvuruları incelemek, yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece hukuk/ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek, bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiğinde nakline veya yetkili mahkemenin tayin etmek amacıyla verdiği kararların yer aldığı bölüm.

  Tarafların Yaşları ve Fiili Evlilik Süresi Gözetildiğinde Yoksulluk Nafakasının Süresiz Hükmedilmesi Doğru Değildir

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hükme…

  İİK m. 89 Uyarınca Açılan Menfi Tespit Davasında Takip Alacaklısı Yanında Takip Borçlusunun da Davalı Gösterilmesi

  İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya…

  İhtiyati Haciz Talep Eden Borcun Alacaklısı Olduğunu, Vadesinin Geldiğini ve Rehinle Temin Edilmediğini Yaklaşık Olarak

  İlk derece mahkemesince ihtiyati haciz isteminin reddine yönelik olarak verilen 19/12/2018 tarihli ara kararın ihtiyati…

  Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir

  İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri…

  Akaryakıt Bayiilik İstasyonunun Kurulabilmesi Amacıyla Yapılan Bayiilik Sözleşmesinden Kaynaklanan Ticari Alım-Satım İlişkisinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili

  İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2018/3744 Karar No: 2019/79 Karar Tarihi:…

  Ticari Nitelikte Alım Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali

  İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2018/3547 Karar No: 2019/149 Karar Tarihi:…

  Babasının Mirasından İleride Lehine Doğacak Bütün Miras Haklarından Kimsenin Tesiri Altında Kalmadan, Kendi Rızası İle Diğer Mirasçılar Lehine Feragat Ettiğini Kabul Ederek Şahitler Huzurunda İmzalama Şeklindeki Mirastan Feragat Sözleşmesi, Feragat Edeni Bağlar

  ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2018/1129 Karar No: 2018/2390 Karar Tarihi:…

  Davacının Kredi Kartından Mail Order Sistemiyle Bir İşlem Yapılabilmesi İçin Kredi Kartı Bilgilerinin Bilinmesi ve Sisteme Girilerek Harcama Talimatının Verilmesi Gerektiğinden Davacının, Davalı Şirketin Bu Bilgileri Haksız Şekilde Ele Geçirerek Bu İşlemi Yaptığını Kanıtlaması Gerekir

  Dava, hukuki niteliği itibariyle davacıya ait kredi kartından usulsüz işlemlerle ve mail order sistemiyle haksız…

  Dava Tarihinde Davanın Dayanağı Olan KHK Yürürlükte Olup Yargılama Sırasında İptal Edilmiş Olduğundan Hükmedilecek Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin İptal Kararı Olmadan Dava Esastan Sonuçlanmış Olsaydı Nasıl Hükmedilecekse O Şekilde Hükmedilmesi Gerekir

  İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2017/1924 Karar No: 2018/1972 Karar Tarihi:…

  Sigorta Şirketine Başvurulmadan Dava Açılması Durumunda Bu Eksikliğin Giderilmesi İçin Kesin Süre Verilmeden Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddine Karar Verilmesi Doğru Değildir

  İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2017-545 Karar No: 2017/347 Karar Tarihi:…

  Geçerli Nedene Dayalı İşveren Fesihlerinde Feshi Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu Gibi Ayrıca Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi Gerektiği

  İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2017/74 Karar No: 2017/127 Karar Tarihi:…

  Araç Kira Sözleşmesinin Geçersiz Olup Olmadığının Tartışılması ve İhtilafın Çözümünde Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu / Motorlu Araç Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İçin Yapılan İcra Takibine Konu Borcun Bulunmadığına Yönelik Menfi Tespit Davası

  İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2017/2010 Karar No: 2018/953 Karar Tarihi:…

  Muarazanın Men’i İstemi / Muvazaa / İspat Yükü / Taleple Bağlı Olmak

  İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2017/1399 Karar No: 2018/878 Karar Tarihi:…

  Fiilin İftira Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı, Dilekçe Hakkı Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tespiti

  ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ Esas No: 2017/2321 Karar No: 2017/2733 Karar Tarihi:…

  Borçlu Kira Akdine İtiraz Etmemiş Olmakla Akdi Kabul Etmiş Sayılır ve Bu Durumda Borca Yönelik İtirazını İİK 269/c Maddesinde Yazılı Belgeler İle İspatlayabilir

  BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2018/961 Karar No: 2018/1037 Karar Tarihi:…

  Başa dön tuşu