Danıştay

  Danıştay’ın, idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinde verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay”da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerinin incelenip karara bağladığı kararların yer aldığı bölüm.

  Karayolunda Yeterli Tedbir Alınmadığından Meydana Gelen Trafik Kazası Tazminat Davaları Adli Yargının Görevine Girdiği

  İSTEMİN KONUSU: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen; Ankara 2. İdare Mahkemesinin 09/12/2016 tarih ve…

  Okul Taşıma İhalesinde İki İsteklinin Birlikte Hareket Etmesi Nedeniyle İhale Dışı Bırakılmasına İtiraz

  İSTEMİN KONUSU … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E: …, K: …sayılı kararının temyizen incelenerek…

  Ayasofya’nın Yeniden İbadete Açılması Amacıyla Camiinin Müzeye Çevrilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali

  DAVANIN KONUSU Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması amacıyla Başbakanlığa yapılan 31/08/2016 tarihli başvurunun Başbakanlığın bağlı kuruluşu…

  Kuveyt’ten Türkiye’ye Getirdiği Mozaik Tablolara El Konulmasıyla İlgili Uyuşmazlıkta Eserlerin Kuveyt’e İade Edilmesi

  ÖZET: Davacının Kuveyt’ten satın alarak Türkiye’ye getirdiği mozaik tablolara el konulmasıyla ilgili uyuşmazlıkta, davacının gerek…

  İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname İle Vergilerin İki Katı Tutarında Hesaplanan Para Cezasının Teminata Bağlanması

  ÖZET: İhtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine, İdarece kıymet araştırmasına gidilerek, davacıdan vergilerin iki katı tutarında…

  Meslekten Çıkarılmanın İptali İle Maddi-Özlük Haklarının İadesi İsteminin FETÖ ile İltisak ve İrtibatı Olduğundan Reddi

  ÖZET: Yargı mensubu olarak görev yapmakta iken 667 sayılı KHK’nın 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile…

  Mahkumiyet Aldığı Ceza Davası Zamanaşımından Dolayı Düştüğünden Memurluk Görevinin Sona Erdirilmesi Hukuka Uygun Değil

  İSTEMİN KONUSU: İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 30/04/2015 tarih ve E:2014/1928, K:2015/935 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması…

  Güvenlik Soruşturması / Babanın Sabıkalı Oluşundan Bahisle Mülakat Sınavında Başarısız Sayılamayacağı

  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2008/426 Karar No: 2012/1766 Karar Tarihi: 7.11.2012 İstemin Özeti: Danıştay…

  Güvenlik Soruşturması / MİT Müsteşarlığı İşlemine Karşı Yapılan İtirazın Reddi / Bilgi Edinme Kanunu Gereği Bilgi Verilmemesi Gerektiği

  10. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2008/8165 Karar No: 2012/2367 Karar Tarihi: 17.05.2012 İstemin Özeti: Davacı tarafından,…

  Etik Kusuru İşlemek Suretiyle İntihal Suçunda Soruşturma Açılabilmesi İçin Eser Sahibinin Şikayeti Gerekir

  5. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2016/1430 Karar No: 2016/2035 Karar Tarihi: 7.12.2016 Şüpheli: …….. – Adnan…

  Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası

  5. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2016/18117 Karar No: 2017/24013 Karar Tarihi: 12.12.2017 İstemin Özeti: Ankara 2.…

  Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi / İtirazen Şikayet Başvurusu / Terör Örgütüyle İltisakı Yahut İrtibatı Bulunması / İhale Dışı Bırakılma / Araştırma Tutanağında Soyut İfadelerin Yer Alması / İdarenin Bütünlüğü

  13. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2017/1833 Karar No: 2018/75 Karar Tarihi: 8.1.2018 ÖZET: Dava, Polis Meslek…

  Marka Tesciline, Kamu Hizmeti Olan Avukatlık Hizmeti Konu Edilemez

  8. Daire Esas No: 2013/7021 Karar No: 2018/6222 Karar Tarihi: 31.10.2018 Davanın Özeti: Avukat olan davacı…

  Tramvay Çarpması Sonucu Yaralanma / İdarenin Hizmet Kusuru / Tam Yargı Davası / İdari Yargıda Islah

  15. Daire Esas No: 2018/1756 Karar No: 2019/75 Karar Tarihi: 10.01.2019 Antalya 2. İdare Mahkemesinin…

  Doktor Hatası / Komplikasyon / Ameliyat Esnasında Sinir Damarlarının Kesilmesi / Hizmet Kusuru

  15. Daire Esas No: 2018/246 Karar No: 2019/232 Karar Tarihi: 23.01.2019 1. İdare Mahkemesinin 26/10/2017…

  Başa dön tuşu