İdare Daireleri

  Danıştay İdare Daireleri’nin; idare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlediği kararların yer aldığı bölüm.

  Ayasofya’nın Yeniden İbadete Açılması Amacıyla Camiinin Müzeye Çevrilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali

  DAVANIN KONUSU Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması amacıyla Başbakanlığa yapılan 31/08/2016 tarihli başvurunun Başbakanlığın bağlı kuruluşu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul…

  Devamını Oku »

  Kuveyt’ten Türkiye’ye Getirdiği Mozaik Tablolara El Konulmasıyla İlgili Uyuşmazlıkta Eserlerin Kuveyt’e İade Edilmesi

  ÖZET: Davacının Kuveyt’ten satın alarak Türkiye’ye getirdiği mozaik tablolara el konulmasıyla ilgili uyuşmazlıkta, davacının gerek mülkiyet hakkını edinemediği, gerekse iyiniyetli…

  Devamını Oku »

  Meslekten Çıkarılmanın İptali İle Maddi-Özlük Haklarının İadesi İsteminin FETÖ ile İltisak ve İrtibatı Olduğundan Reddi

  ÖZET: Yargı mensubu olarak görev yapmakta iken 667 sayılı KHK’nın 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle…

  Devamını Oku »

  Davacının Mahkumiyet Aldığı Ceza Davasının, Zamanaşımından Dolayı Düşmesi Nedeniyle Mahkumiyetin Hukuken Ortadan Kalktığı Gerekçesiyle, Tesis Edilen Memurluk Görevinin Sona Erdirilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Yoktur

  5. DAİRE Esas No: 2016/21258 Karar No: 2019/4518 Karar Tarihi: 4.7.2019 İSTEMİN KONUSU: İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 30/04/2015 tarih ve E:2014/1928,…

  Devamını Oku »

  Güvenlik Soruşturması / MİT Müsteşarlığı İşlemine Karşı Yapılan İtirazın Reddi / Bilgi Edinme Kanunu Gereği Bilgi Verilmemesi Gerektiği

  10. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2008/8165 Karar No: 2012/2367 Karar Tarihi: 17.05.2012 İstemin Özeti: Davacı tarafından, nişanlısının Milli İstihbarat Teşkilatı personeli…

  Devamını Oku »

  Etik Kusuru İşlemek Suretiyle İntihal Suçunda Soruşturma Açılabilmesi İçin Eser Sahibinin Şikayeti Gerekir

  5. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2016/1430 Karar No: 2016/2035 Karar Tarihi: 7.12.2016 Şüpheli: …….. – Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve…

  Devamını Oku »

  Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası

  5. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2016/18117 Karar No: 2017/24013 Karar Tarihi: 12.12.2017 İstemin Özeti: Ankara 2. İdare Mahkemesinin 13.12.2013 tarih ve…

  Devamını Oku »

  Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi / İtirazen Şikayet Başvurusu / Terör Örgütüyle İltisakı Yahut İrtibatı Bulunması / İhale Dışı Bırakılma / Araştırma Tutanağında Soyut İfadelerin Yer Alması / İdarenin Bütünlüğü

  13. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2017/1833 Karar No: 2018/75 Karar Tarihi: 8.1.2018 ÖZET: Dava, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nce açık ihale usulü…

  Devamını Oku »

  Marka Tesciline, Kamu Hizmeti Olan Avukatlık Hizmeti Konu Edilemez

  8. Daire Esas No: 2013/7021 Karar No: 2018/6222 Karar Tarihi: 31.10.2018 Davanın Özeti: Avukat olan davacı tarafından, 26/06/2013 gün ve 43560…

  Devamını Oku »

  Tramvay Çarpması Sonucu Yaralanma / İdarenin Hizmet Kusuru / Tam Yargı Davası / İdari Yargıda Islah

  15. Daire Esas No: 2018/1756 Karar No: 2019/75 Karar Tarihi: 10.01.2019 Antalya 2. İdare Mahkemesinin 11/04/2013 tarih ve E:2010/372, K:2013/422…

  Devamını Oku »

  Doktor Hatası / Komplikasyon / Ameliyat Esnasında Sinir Damarlarının Kesilmesi / Hizmet Kusuru

  15. Daire Esas No: 2018/246 Karar No: 2019/232 Karar Tarihi: 23.01.2019 1. İdare Mahkemesinin 26/10/2017 tarih ve E:2015/260, K:2017/2089 sayılı…

  Devamını Oku »

  Doktor Hatası Sonucu Ölüm / Önce İdareye Başvuru / İdareye Karşı Tazminat / Faiz Başlangıç Tarihi

  15. Daire Esas No: 2017/1798 Karar No: 2019/32 Karar Tarihi: 9.1.2019 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesinin 16/05/2017…

  Devamını Oku »

  Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen Ses Kayıtlarının Bu Soruşturma veya Kovuşturmayla İlgisi Olmayan 3. Kişiler Hakkında Yürütülecek Disiplin Soruşturmasında Delil Olarak Kullanılamaz ve Sadece Bu Kayıtlara Dayanılarak Disiplin Cezası Verilemez

  5. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2016/18883 Karar No: 2017/13188 Karar Tarihi: 18.05.2017 Hatay İdare Mahkemesinin 17/04/2014 tarih ve E:2013/1821, K:2014/520…

  Devamını Oku »

  Manevi Tazminat Davasının Maddi Tazminat veya Para İle Değerlendirilmesi Mümkün Diğer Taleplerle Birlikte Açılması ve Davanın Kısmen Reddine Karar Verilmesi Durumunda, Ayrı Ayrı ve AAÜT’ye Göre Nispi Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerekir

  15. Daire Esas No: 2017/634 Karar No: 2018/2043 Karar Tarihi: 22.02.2018 Dava; davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğundan bahisle uğranıldığı öne…

  Devamını Oku »

  Yükseköğretim Kurumunda Yalnızca Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinde Bulunmak ve Gelir Elde Edilen Hizmetlerde Çalışmamak Kaydıyla Mesai Saatleri Dışında Muayenehane Açmak Mümkündür

  15. Daire Esas No: 2017/1313 Karar No: 2018/1193 Karar Tarihi: 6.2.2018 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim…

  Devamını Oku »
  Başa dön tuşu