İdare Daireleri

  Danıştay İdare Daireleri’nin; idare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlediği kararların yer aldığı bölüm.

  Okul Taşıma İhalesinde İki İsteklinin Birlikte Hareket Etmesi Nedeniyle İhale Dışı Bırakılmasına İtiraz

  İSTEMİN KONUSU … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E: …, K: …sayılı kararının temyizen incelenerek…

  Ayasofya’nın Yeniden İbadete Açılması Amacıyla Camiinin Müzeye Çevrilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali

  DAVANIN KONUSU Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması amacıyla Başbakanlığa yapılan 31/08/2016 tarihli başvurunun Başbakanlığın bağlı kuruluşu…

  Kuveyt’ten Türkiye’ye Getirdiği Mozaik Tablolara El Konulmasıyla İlgili Uyuşmazlıkta Eserlerin Kuveyt’e İade Edilmesi

  ÖZET: Davacının Kuveyt’ten satın alarak Türkiye’ye getirdiği mozaik tablolara el konulmasıyla ilgili uyuşmazlıkta, davacının gerek…

  Meslekten Çıkarılmanın İptali İle Maddi-Özlük Haklarının İadesi İsteminin FETÖ ile İltisak ve İrtibatı Olduğundan Reddi

  ÖZET: Yargı mensubu olarak görev yapmakta iken 667 sayılı KHK’nın 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile…

  Mahkumiyet Aldığı Ceza Davası Zamanaşımından Dolayı Düştüğünden Memurluk Görevinin Sona Erdirilmesi Hukuka Uygun Değil

  İSTEMİN KONUSU: İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 30/04/2015 tarih ve E:2014/1928, K:2015/935 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması…

  Güvenlik Soruşturması / MİT Müsteşarlığı İşlemine Karşı Yapılan İtirazın Reddi / Bilgi Edinme Kanunu Gereği Bilgi Verilmemesi Gerektiği

  10. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2008/8165 Karar No: 2012/2367 Karar Tarihi: 17.05.2012 İstemin Özeti: Davacı tarafından,…

  Etik Kusuru İşlemek Suretiyle İntihal Suçunda Soruşturma Açılabilmesi İçin Eser Sahibinin Şikayeti Gerekir

  5. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2016/1430 Karar No: 2016/2035 Karar Tarihi: 7.12.2016 Şüpheli: …….. – Adnan…

  Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası

  5. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2016/18117 Karar No: 2017/24013 Karar Tarihi: 12.12.2017 İstemin Özeti: Ankara 2.…

  Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi / İtirazen Şikayet Başvurusu / Terör Örgütüyle İltisakı Yahut İrtibatı Bulunması / İhale Dışı Bırakılma / Araştırma Tutanağında Soyut İfadelerin Yer Alması / İdarenin Bütünlüğü

  13. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2017/1833 Karar No: 2018/75 Karar Tarihi: 8.1.2018 ÖZET: Dava, Polis Meslek…

  Marka Tesciline, Kamu Hizmeti Olan Avukatlık Hizmeti Konu Edilemez

  8. Daire Esas No: 2013/7021 Karar No: 2018/6222 Karar Tarihi: 31.10.2018 Davanın Özeti: Avukat olan davacı…

  Tramvay Çarpması Sonucu Yaralanma / İdarenin Hizmet Kusuru / Tam Yargı Davası / İdari Yargıda Islah

  15. Daire Esas No: 2018/1756 Karar No: 2019/75 Karar Tarihi: 10.01.2019 Antalya 2. İdare Mahkemesinin…

  Doktor Hatası / Komplikasyon / Ameliyat Esnasında Sinir Damarlarının Kesilmesi / Hizmet Kusuru

  15. Daire Esas No: 2018/246 Karar No: 2019/232 Karar Tarihi: 23.01.2019 1. İdare Mahkemesinin 26/10/2017…

  Doktor Hatası Sonucu Ölüm / Önce İdareye Başvuru / İdareye Karşı Tazminat / Faiz Başlangıç Tarihi

  15. Daire Esas No: 2017/1798 Karar No: 2019/32 Karar Tarihi: 9.1.2019 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi…

  Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen Ses Kayıtlarının Bu Soruşturma veya Kovuşturmayla İlgisi Olmayan 3. Kişiler Hakkında Yürütülecek Disiplin Soruşturmasında Delil Olarak Kullanılamaz ve Sadece Bu Kayıtlara Dayanılarak Disiplin Cezası Verilemez

  5. DAİRE BAŞKANLIĞI Esas No: 2016/18883 Karar No: 2017/13188 Karar Tarihi: 18.05.2017 Hatay İdare Mahkemesinin…

  Manevi Tazminat Davasının Maddi Tazminat veya Para İle Değerlendirilmesi Mümkün Diğer Taleplerle Birlikte Açılması ve Davanın Kısmen Reddine Karar Verilmesi Durumunda, Ayrı Ayrı ve AAÜT’ye Göre Nispi Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerekir

  15. Daire Esas No: 2017/634 Karar No: 2018/2043 Karar Tarihi: 22.02.2018 Dava; davalı idarenin hizmet…

  Başa dön tuşu