Hukuk Daireleri

  Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak; belirli kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve kanunda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak amacıyla verilen kararların yer aldığı bölüm.

  Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması Yargılamanın Aleniyeti ve Kararların Alenen Tefhim Edilmesine Aykırıdır

  ÖZET: Kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili olması, yargılamanın aleniyeti, kararların alenen tefhim edilmesine ilişkin Anayasanın…

  Bozmaya Uymakla Usulü Kazanılmış Hak Meydana Gelir ve Bozmada İşaret Edildiği Şekilde Hüküm Oluşturulması Zorunludur

  Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları Hasan’ın mirastan mal kaçırmak amaçlı ve muvazaalı olarak…

  Feshin Yazılı Yapılmamış veya Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Olarak Belirtilmemiş Olmasının Feshi Geçersiz Kılacağı

  Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. Hüküm…

  Makul Bir Sebep Olmaksızın Çocuk İstenmemesi Durumunda Kusurlu Olduğu Kabul Edilir

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve…

  Boşanma Davasında Maddi Tazminat Miktarı Islahla Artırılabilir

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve…

  İhbar Tazminatının Emeklilik Sonrası Çalışılan Süreye Göre Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gerekir

  Taraflar arasındaki ihbar tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, hafta ve genel tatil gündelikleri, ücret…

  Islah İle Takas ve Mahsup Talebinde Bulunulduğu Halde Bu Defi Kapsamında İnceleme Yapılmadan Hüküm Kurulması Hatalıdır

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının…

  Kadastro Kanunu m. 12/3 Uyarınca Kadastro Tutanaklarındaki Tespitler Hakkındaki 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Hakkında

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler…

  İş Sözleşmelerinde Tek Taraflı Olarak İşçi Aleyhine Öngörülen Cezai Şart Kural Olarak Geçerli Değildir

  Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram genel tatil ile ücret alacaklarının…

  Mirasbırakanın, Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Karşılığı Yaptığı Temlikin Muvazaalı Olup Olmadığı

  Mirasbırakanın, ölünceye kadar bakıp gözetme karşılığı yaptığı temlikin muvazaalı olup olmadığı hakkında E. 2016/14400, K.…

  Ödünç İşçi Olarak Görevlendirildiği Süre Sonunda Dönmeyen İşçi Hizmet Akdini Haklı Bir Neden Olmadan Sona Erdirmiştir

  Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücretli izin fazla çalışma ve genel tatil ücretlerinin ödetilmesine karar verilmesini…

  Çağrı Üzerine Çalışma Usulünde Kıdem ve İhbar Tazminatı

  Taraflar arasındaki, ihbar ve kıdem tazminatı ile işçilik alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda…

  Kısmı Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanlar İşçi Sayısına Dahildirler ve İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilirler

  Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, ücret, fazla mesai, hafta tatili, milli ve…

  Kısmi Süreli İş Sözlemesinde Kısmi Süreli Çalışmanın Asgari Ücrete Oranı

  Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı…

  Belirli İş Sözleşmenin Yenileme Süresinin Geçmesinden Sonra Fesih Hakkının Kullanılması İyiniyet Kuralına Aykırıdır

  Davacı, kıdem tazminatı, ücret farkı, ücret farkının günlük % 1 faizi, ücretin geç ödenmesi nedeniyle…

  Başa dön tuşu