Hukuk Genel Kurulu

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından hukuk dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını incelenmesi ve belirli kişilere ait davaları ilk mahkeme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelenmesini yapmak amacıyla verilen kararların yer aldığı bölüm.

  Tespit Dışı Bırakma İşlemine Karşı İlgililer Ancak Tutanak Düzenlenirken İtiraz Edebilirler

  ÖZET: Kadastro sırasında bir yerin tespit dışı bırakılması bir kadastro işlemidir. Tespit dışı bırakma işlemine…

  İhbar Öneli İşverence İstenmediği ve Bunun Bir İş Şartına Dönüştüğü Durumda İşçinin Tazminat Ödeme Zorunluluğu Yoktur

  Taraflar arasındaki “İhbar tazminatı alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Üsküdar 2.İş Mahkemesince davanın kabulüne…

  Çalışılmayan Günler İçin İş Arama İzni Verilmesi Gerekmediğine Göre İş Arama İzin Ücretine de Hak Kazanılamaz

  Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 5. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair…

  HUMK Döneminde Açılan Davanın Açılmamış Sayılması İçin Üç Kez Takipsiz Bırakılması Gerektiği

  Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesince davalı ……

  Polis Memurunun Resmi Araçla ve Alkollü Olarak Yayaya Çarpması / Kamu Görevlisinin Hizmetten Ayrılabilen Kişisel Kusuru

  ÖZET: Davalı polis memurunun sevk ve idaresindeki resmi araçla alkolün etkisiyle gerçekleştirdiği trafik kazasının, davalı…

  Tasarrufun İptali İstemi / Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu / Belgenin Geçerliliğinin Re’sen Ele Alınamayacağı

  Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2017/1791 Karar No: 2019/498 Karar Tarihi: 30.04.2019 ÖZET: Haciz tutanağı,…

  Boşanma Davası Devam Etmekte İken Çocuğun Ergin Olması Nedeniyle Velayet Davasının Konusuz Kaldığı

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/2066 Karar No: 2019/15 Karar Tarihi: 17.01.2019 ÖZET: Dava açıldıktan sonra…

  Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışı Eş İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olma / Sadakat Yükümlülüğünün İhlali / Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Manevi Tazminat

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/4-1374 Karar No: 2018/1780 Karar Tarihi: 27.11.2018 ÖZET: Dava, haksız eylem…

  Boşanma Davasında İbraz Edilen İmzalı Cevap Dilekçesi Mahkeme İçi İkrar Olup Başka Bir Davada Kesin Delil Teşkil Eder

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2007/14-289 Karar No: 2007/291 Karar Tarihi: 23.05.2007 Taraflar arasındaki “tapu…

  Yeterli İdrak Gücüne Sahip Olduğu Kabul Edilen Çocuğun Kendisini Doğrudan İlgilendiren Velayet Konusunda; Bizzat Dinlenilerek, Görüşlerini Gerekçeleriyle Birlikte İfade Etme Olanağı Sağlanması, İfade Edeceği Görüşlere Çıkarlarına Ters Düşmediği Takdirde Değer Verilmelidir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/2066 Karar No: 2019/15 Karar Tarihi: 17.01.2019 Taraflar arasında görülen…

  Alacaklı Tarafından Yönetim Gideri Alacağının Tahsili Amacıyla Borçlu Aleyhine Başlatılan İlamsız İcra Takibinde Alacağın Kesinleşen İşletme Projeleri veya Kat Malikleri Kurulunun İşletme Giderleri İle İlgili Kararına Dayanmadığından ve Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı da İçermediğinden Alacaklının İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi Gerekir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/266 Karar No: 2018/1767 Karar Tarihi: 27.11.2018 Taraflar arasındaki “itirazın…

  Müdahilin, Aracın Ruhsat Kaydına Göre Araç Maliki Olduğu ve Müdahale Dilekçesinde Doğrudan Zarara Uğrayan Kişinin Kendisi Olduğuna Göre Müdahale Talebinin Niteliği İtibariyle Asli Müdahale Talebi Olarak Kabul Edilmesi Gerekmektedir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2018/974 Karar No: 2018/1812 Karar Tarihi: 29.11.2018 Taraflar arasındaki “tazminat”…

  Otoparka Teslim Edilen Aracın Çalınması Kasko Sigorta Sözleşmesi Kapsamındadır

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/17-3076 Karar No: 2018/498 Karar Tarihi: 21.03.2018 Dava, kasko sigorta…

  Şikayet Konusu, Yasaya Aykırı Bir Haciz İşlemi Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Olup İcra Memurunun Yasanın Amir Hükmüne Aykırı İşlem Yapmadığını Mahkemenin Kendiliğinden Araştırması Gerekir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2018/470 Karar No: 2018/1130 Karar Tarihi: 23.05.2018 Taraflar arasındaki “haczedilmezlik”…

  Teşvik Belgesi Olan Şirkete, İndirimli Tarife Yerine Normal Tarife Uygulanması Nedeniyle Haksız Yere Ödemek Zorunda Kaldığı Elektrik Bedelinin Davalıdan Rücuen Tahsili İstemlerinde eTBK Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiğinden Dava Konusu İstem 1 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/4-2035 Karar No: 2018/418 Karar Tarihi: 28.02.2018 Bu durumda mahkemece…

  Başa dön tuşu