Hukuk Genel Kurulu

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından hukuk dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını incelenmesi ve belirli kişilere ait davaları ilk mahkeme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelenmesini yapmak amacıyla verilen kararların yer aldığı bölüm.

  Çalışılmayan Günler İçin İş Arama İzni Verilmesi Gerekmediğine Göre İş Arama İzin Ücretine de Hak Kazanılamaz

  Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 5. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 24.10.2008 gün ve 2008/178…

  Devamını Oku »

  HUMK Döneminde Açılan Davanın Açılmamış Sayılması İçin Üç Kez Takipsiz Bırakılması Gerektiği

  Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesince davalı … yönünden davanın feragat nedeniyle reddine,…

  Devamını Oku »

  Polis Memurunun Resmi Araçla ve Alkollü Olarak Yayaya Çarpması / Kamu Görevlisinin Hizmetten Ayrılabilen Kişisel Kusuru

  ÖZET: Davalı polis memurunun sevk ve idaresindeki resmi araçla alkolün etkisiyle gerçekleştirdiği trafik kazasının, davalı kamu görevlisinin hizmetten ayrılabilen kişisel…

  Devamını Oku »

  Tasarrufun İptali İstemi / Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu / Belgenin Geçerliliğinin Re’sen Ele Alınamayacağı

  Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2017/1791 Karar No: 2019/498 Karar Tarihi: 30.04.2019 ÖZET: Haciz tutanağı, İİK’nın 105. maddesinde gösterilen “geçici…

  Devamını Oku »

  Boşanma Davası Devam Etmekte İken Çocuğun Ergin Olması Nedeniyle Velayet Davasının Konusuz Kaldığı

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/2066 Karar No: 2019/15 Karar Tarihi: 17.01.2019 ÖZET: Dava açıldıktan sonra ortaya çıkan bir olgu nedeniyle…

  Devamını Oku »

  Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışı Eş İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olma / Sadakat Yükümlülüğünün İhlali / Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Manevi Tazminat

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/4-1374 Karar No: 2018/1780 Karar Tarihi: 27.11.2018 ÖZET: Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan…

  Devamını Oku »

  Boşanma Davasında İbraz Edilen İmzalı Cevap Dilekçesi Mahkeme İçi İkrar Olup Başka Bir Davada Kesin Delil Teşkil Eder

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2007/14-289 Karar No: 2007/291 Karar Tarihi: 23.05.2007 Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı…

  Devamını Oku »

  Yeterli İdrak Gücüne Sahip Olduğu Kabul Edilen Çocuğun Kendisini Doğrudan İlgilendiren Velayet Konusunda; Bizzat Dinlenilerek, Görüşlerini Gerekçeleriyle Birlikte İfade Etme Olanağı Sağlanması, İfade Edeceği Görüşlere Çıkarlarına Ters Düşmediği Takdirde Değer Verilmelidir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/2066 Karar No: 2019/15 Karar Tarihi: 17.01.2019 Taraflar arasında görülen “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama…

  Devamını Oku »

  Alacaklı Tarafından Yönetim Gideri Alacağının Tahsili Amacıyla Borçlu Aleyhine Başlatılan İlamsız İcra Takibinde Alacağın Kesinleşen İşletme Projeleri veya Kat Malikleri Kurulunun İşletme Giderleri İle İlgili Kararına Dayanmadığından ve Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı da İçermediğinden Alacaklının İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi Gerekir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/266 Karar No: 2018/1767 Karar Tarihi: 27.11.2018 Taraflar arasındaki “itirazın kaldırılması” talebinden dolayı yapılan yargılama…

  Devamını Oku »

  Müdahilin, Aracın Ruhsat Kaydına Göre Araç Maliki Olduğu ve Müdahale Dilekçesinde Doğrudan Zarara Uğrayan Kişinin Kendisi Olduğuna Göre Müdahale Talebinin Niteliği İtibariyle Asli Müdahale Talebi Olarak Kabul Edilmesi Gerekmektedir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2018/974 Karar No: 2018/1812 Karar Tarihi: 29.11.2018 Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda…

  Devamını Oku »

  Otoparka Teslim Edilen Aracın Çalınması Kasko Sigorta Sözleşmesi Kapsamındadır

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/17-3076 Karar No: 2018/498 Karar Tarihi: 21.03.2018 Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat talebine…

  Devamını Oku »

  Şikayet Konusu, Yasaya Aykırı Bir Haciz İşlemi Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Olup İcra Memurunun Yasanın Amir Hükmüne Aykırı İşlem Yapmadığını Mahkemenin Kendiliğinden Araştırması Gerekir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2018/470 Karar No: 2018/1130 Karar Tarihi: 23.05.2018 Taraflar arasındaki “haczedilmezlik” şikâyeti nedeniyle yapılan yargılama sonunda…

  Devamını Oku »

  Teşvik Belgesi Olan Şirkete, İndirimli Tarife Yerine Normal Tarife Uygulanması Nedeniyle Haksız Yere Ödemek Zorunda Kaldığı Elektrik Bedelinin Davalıdan Rücuen Tahsili İstemlerinde eTBK Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiğinden Dava Konusu İstem 1 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/4-2035 Karar No: 2018/418 Karar Tarihi: 28.02.2018 Bu durumda mahkemece ödeme tarihinden dava tarihine kadar…

  Devamını Oku »

  Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Göre, Davacı Kadın Yararına Hükmedilen 40.000 TL Maddi Tazminat Çok Olup, Mahkemece Hakkaniyete Uygun Bir Tazminata Hükmedilmesi Gerekir

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/2-1576 Karar No: 2018/207 Karar Tarihi: 14.02.2018 Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda…

  Devamını Oku »

  Dava Dilekçesinde Sehven Faiz Talebinde Bulunulmadığından Mahkemenin Yargıtay Kararına Uyarak Sadece Islah Tarihinden İtibaren Faize Hükmetmesi ve Davacının İlk Davanın Dava Tarihi ile Islah Tarihi Arasındaki Alacağından Açıkça Vazgeçmediği ve Asıl Alacağın da Tam Ödenmek Suretiyle Sona Ermediği Bir Dönemde Eldeki Davayı Açması ve Bunun Hüküm Altına Alınması Yasaya Uygundur

  HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017/19-1628 Karar No: 2018/1098 Karar Tarihi: 16.05.2018 Dava, ilk davada istenmeyen (dava tarihi ile ıslah…

  Devamını Oku »
  Başa dön tuşu