Danıştay

Katıldığı Yeterlik Sınavında Başarısız Sayılan Davacının, İlgili Yönetmeliğin Yeterlik Sınav Konularını Düzenleyen Maddesinde Sayılan Konuların Tamamından Sınava Katılması Gerektiği

2. Daire

Esas No: 2016/4809

Karar No: 2017/7554

Karar Tarihi: 4.12.2017

İsteğin Özeti: Ankara 12. İdare Mahkemesi’nce verilen 18/02/2016 günlü, E:2015/2781; K:2016/325 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümünün belirlendiği Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararına istinaden ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada işin gereği düşünüldü:

Dava; Devlet gelir uzman yardımcısı olarak görev yapan ve 21 -22 Ocak 2015 tarihlerinde katıldığı yeterlik sınavından başarısız sayılan davacının, 15-16 Aralık 2015 tarihlerinde katılacağı ikinci yeterlik sınavına, sadece başarısız olduğu iki konuya (Vergi Hukuku, Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun) ilişkin olarak katılma talebinin reddine ilişkin 02/10/2015 günlü, E. 92793 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 18/02/2016 günlü, E:2015l2781; K:2016/325 sayılı kararıyla; davalı idarece, yeterlik sınavında başarısız olan adaylara yapılacak olan telafi sınavında, sadece başarısız olunan oturumlardan sınava girilebileceğine dair bir hükmün mevzuatta yer almadığından bahisle bütün oturumlardan yeniden sınava girilmesi gerektiği ileri sürülmüş ise de; Yönetmelikte, adayların tüm sınav konuları üzerinden telafi sınavına girecekleri yönünde de bir hüküm bulunmadığı ve Yönetmelik gereği her bir oturum için en az 60 puan alınmasının yeterli olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, adayların yalnızca başarısız olunan (en az 60 puan alınamayan) sınav konularından telafi sınavına girmeleri gerektiği, bunun hakkaniyete daha uygun olacağı, bu sebeple, davacının isteğinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesince verilen kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

25/12/1994 günlü, 22152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Mülga) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği’nin Yeterlik Sınavı” başlıklı 27. maddesinde; yeterlik sınavının, Devlet gelir uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamasını, araştırma, inceleme yöntemlerini öğrenip, öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp
kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınav olduğu ve yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluştuğu; “Yeterlik Sınav Konuları” başlıklı 30. maddesinde; yeterlik sınavının; Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Vergi Hukuku, Gider Kanunları, Muhasebe, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Vergi Daireleri İşlem Yönergesi konularından yapılacağı; ” Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesı” başlıklı 31. maddesinde; yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinin sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirileceği, yazılı, sözlü ve genel yetişme notlarının 100 tam puan üzerinden verileceği, yazılı sınav konularının her birinden en az 60 puan alınmasının zorunlu olduğu, başarı derecesinin yazılı ve sözlü notu ile stajyerlik döneminde alınan genel yetişme notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacak nota göre belirleneceği…; ” Yeterlik sınavını kazanamayanlar” başlıklı 32. maddesinde ise; stajyerlik süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olan Devlet gelir uzman yardımcılarının yeniden yeterlik sınavına alınmayacakları, yeterlik sınavını kazanamayanlar ile haklı bir özürü olmaksızın katılmayanların hiçbir şekilde Devlet gelir uzmanlığına atanamayacakları ve Devlet gelir uzman yardımcılığı ile
ilişkileri kesilerek, Bakanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanacakları düzenlenmiştir.

27/07/2012 günlü,28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği’nin “Yeterlik sınavının yapılması, değerlendirilmesi ve sonucunun duyurulması” başlıklı 26. maddesi, 7. fıkrasında; yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verileceği; aynı Yönetmeliğin “Mevcut uzman yardımcıları hakkında uygulanacak yönetmelik” başlıklı Geçici 1. maddesinde ise; Başkanlıkta 02/11/2011 tarihinden önce uzman yardımcılığı kadrolarına atanmış olanların yeterlik sınavları ve uzmanlık kadrolarına atanmalarının, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının 02/11/2011 tarihinden önce devlet gelir uzman yardımcısı kadrosuna atanarak görevine başladığı, üç yıllık yardımcılık süresinin sonunda 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen yeterlik sınavına katıldığı, anılan sınava ilişkin soruların Yönetmelikte düzenlenen altı farklı konuya ilişkin olduğu, davacının bu konulardan; Vergi Hukuku notunun 49,50; Vergi Daireleri İşlem Yönergesi notunun 60; Gider Kanunları notunun 68;
Muhasebe notunun 66,50; Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun notunun 55; Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği notunun 60 olduğu, dolayısıyla, altı konunun dört tanesinden 60 ve üzeri puan aldığı, iki tanesinden aldığı puanların ise Yönetmelikte aranan 60 puan sınırının altında kalarak yeterlik sınavından başarısız sayıldığı, davalı idarece, söz konusu sınavdan başarısız sayılan adaylara ikinci kez yeterlik sınavına girme hakkı tanındığı, bunun üzerine, davacı tarafından yapılan başvuru ile; 15-16 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan Devlet gelir uzmanlığı yeterlik telafi sınavına, 60 puanın altında puan alarak başarısız olduğu iki oturumdan girmesine karar verilmesinin istendiği, davalı İdarece tesis edilen 02/10/2015 günlü, 92793 sayılı dava konusu işlem ile; Yönetmelikte, yeterlik sınavında başarısız olan adaylar için yapılacak ikinci sınavda sadece başarısız olunan oturumlardan sınava girilebileceğine dair
herhangi bir hüküm yer almadığı belirtilerek davacının başvurusunun reddedildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen mevzuat incelendiğinde; davacının, yeterlik sınavı ve uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemlerin, 25/12/1994 günlü, 22152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı ve anılan Yönetmelikte, yeterlik sınavından başarısız olanlara ikinci kez sınav hakkı tanınacağına dair bir hüküm bulunmadığı, ikinci kez sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemenin 27/07/2012 günlü,28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile getirildiği; davalı idarece, davacının tabi olduğu Yönetmelikte hüküm bulunmamasına karşın, yeni Yönetmelikte tanınan haktan davacının da faydalandırılmasına karar verilerek, davacıya ikinci kez sınav hakkı tanındığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemde ve taraflarca dosyaya sunulan belge ve dilekçelerde, yeterlik sınavından başarısız olanların katılacağı sınav “telafi sınavı” olarak isimlendirilmekte ise de; söz konusu sınavın, 27/07/2012 günlü, 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 26. maddesi, 7. fıkrasında “ikinci sınav” olarak tanımlandığı görülmüş, mevzuatta ikinci sınavın yapılış usulüne ilişkin olarak ayrıca bir düzenleme getirilmemiştir.

Davacının yazılı bölümüne katılarak başarısız olduğu yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan bir sınav olup, bu sınavın yazılı bölümü, Yönetmelikte altı başlık halinde sayılan konulardan yapılmıştır. Ancak, sınav konularının altı başlık halinde düzenlenmesi, sınavın bir bütün olduğu sonucunu değiştirmemektedir. Zira, sınava katılan kişinin, yeterlik sınavından başarılı sayılabilmesi için yazılı sınav konularının her birinden en az 60 puan alması gerekmekte olup, bu konulardan bir veya bir kaçından 60 puanın altında puan alması halinde yalnızca 0 konudan değil yeterlik sınavının tamamından başarısız sayılacağı açıktır.

Bu durumda; 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde katıldığı yeterlik sınavından başarısız sayılan davacının, 15-16 Aralık 2015 tarihinde yapılacak ikinci sınavda başarılı olup olmayacağının değerlendirilebilmesi için, Yönetmeliğin, yeterlik sınavı konularını düzenleyen maddesinde sayılan konuların tamamından sınava katılması gerekmekte olup; davacının, ikinci sınavda yalnızca ilk sınavda 60 puanın altında kaldığı konudan sorumlu tutulması isteğinin reddine ilişkin işlemde
hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Ankara 12. İdare Mahkemesi’nce verilen 18/02/2016 günlü, E:2015/278l; K:2016/325 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle49. maddesi, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek
üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün