Yargıtay

Kayıt Kabul Davalarının Maktu Harç ve Maktu Vekâlet Ücretine Tabi Olduğu / Müflis Şirket Hakkında Açılan İtirazın İptali Davasının Yargılaması Devam Ederken Şirket Hakkında İflas Kararı Verildiği

23. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/1979

Karar No: 2018/542

Karar Tarihi: 26.02.2018

Taraflar arasındaki itirazın iptali, kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı müflis şirket vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmeleri imzalandığını, diğer davalının da bu sözleşmeleri müşterek kefil olarak imzaladığını, sözleşme kapsamında davalı şirkete çek karneleri verildiğini, geçen süre için müvekkili şirkete ait çeklerin karşılıksız olarak belgelendirildiğini, müvekkilinin hamil üçüncü kişilere çek yasal yükümlülük tutarlarını ödemek zorunda kaldığını, davalıların bu miktarları müvekkiline ödememesi üzerine davalılar hakkında toplam 67.553,18 TL’nin tahsili için ilamsız icra takibi başlatıldığını, davalılarca icra takibine itiraz edildiğini, yapılan itirazın haksız olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %20 icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yargılama sırasında, davalı şirketin 28.03.2014 tarihinde iflasına karar verildiğinden yargılamaya şirket yönünden kayıt kabul davası olarak devam edilmiştir.

Davalı müflis şirket iflas idare memurları vekili, duruşmada davanın reddini istemiştir.

Davalı …, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı ile davalı şirket arasında genel nakdi ve gayrı nakdi kredi sözleşmesi uyarınca tevdi edilen çeklerin karşılıksız olması sebebiyle davacı bankanın 46 çekten dolayı garanti bedeli ödediği, bu bedelin davalı şirket ve kefil olan diğer davalı tarafından davacı bankaya ödenmemesi üzerine icra takibi yapıldığı, davalı şirketin yargılama sırasında iflasına karar verilmesi sebebiyle onun hakkındaki davanın kayıt kabul davasına dönüştüğü, bu sebeple davalı şirketin, dava tarihi itibariyle 48.070,00 TL asıl alacak, 18.286,61 TL işlemiş faiz, 914,29 TL BSMV, 282,28 TL masraf olmak üzere toplam 67.527,15 TL borçlu olduğu, müteselsil kefil olan diğer davalının sorumluluğunun ise sözleşmedeki kefalet limiti ve kendi temerrüdünün sonuçları ile sınırlı olduğu, müteselsil kefilin temerrüde düşürüldüğü tarih itibariyle asıl borçlunun sorumlu olduğu miktar kefalet limitinin altında ise bu miktara, kefalet limitinin üstünde ise kefalet limiti ve kendi temerrüdünün sonuçları gözetilerek müteselsil kefilin sorumluluğunun tespiti gerektiği, yapılan hesaplamaya göre davalı kefilin takip tarihi itibariyle kefaleten sorumlu bulunduğu borç miktarının 48.070,00 TL asıl alacak, 11.971,78 TL işlemiş faiz, 598,59 TL BSMV ve 282,28 TL masraf olmak üzere toplam 60.922,65 TL olduğu, borcun likit olduğu gerekçesiyle, davalı müflis şirket yönünden davanın kısmen kabulüyle 67.527,15 TL alacağın iflas masasına kayıt ve kabulüne, diğer davalı yönünden de davanın kısmen kabulüne, itirazın iptaline, takibin 48.070,00 TL asıl alacak, 11.971,78 TL işlemiş faiz, 598,59 TL BSMV, 282,28 TL ihtarname gideri, vekâlet ücreti, yargılama gideri üzerinden ve asıl alacağa yıllık %54 temerrüt faizi oranı üzerinden takibin devamı ile asıl alacağın %20’si oranında icra inkâr tazminatına hükmedilmiştir.
Kararı, davalı müflis şirket iflas idare memurları vekili temyiz etmiştir.

1- ) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı müflis şirket iflas idare memurları vekilinin aşağıdaki bent kapsam dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- ) Davalı müflis şirket hakkındaki dava, kayıt kabul istemine ilişkindir.

Davalı müflis şirket hakkında açılan itirazın iptali davasının yargılaması devam ederken şirket hakkında 28.03.2014 tarihinde iflas kararı verilmesi üzerine, mahkemece, yargılamanın ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonrasına kadar durmasına karar verildiği, bundan sonra da davaya kayıt kabul davası olarak devam edilerek, davanın kısmen kabulüne karar verildiği, vekâlet ücreti ve harcın nispi olarak hesaplanarak davalılardan müteselsilen tahsiline karar verildiği anlaşılmıştır.

Kayıt kabul davaları maktu harç ve maktu vekâlet ücretine tabidir. Bu sebeple mahkemece, davalı müflis şirket hakkında da nispi harç ve nispi vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru olmamıştır.

Öte yandan, gerekçeli karar başlığında, yargılama sırasında iflas eden şirketin unvanının “müflis… Tekstil San.ve Tic. A.Ş İflas İdaresi” olarak yazılmaması da hatalı olmuştur.

Ne var ki, hüküm fıkrasında yapılan yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 Sayılı HMK’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca kararın aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle,davalı müflis şirket iflas idare memurları vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, “HÜKÜM” bölümünün B bendinin 3. fıkrasındaki ”harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine ( davalı … Tekstil A.Ş bakiye harcın tamamından, diğer davalı kefil ….’ın 2.696,03 TL’den sorumlu tutulmasına ) ” cümlesinin yerine ” 2.696,03 TLharcın davalı …’dan tahsiline, 25,20 TL maktu harç peşin yatırıldığından yeniden alınmasına yer olmadığına” ve 5. fıkrasındaki ”davacı yararına ölçümlenen 7.727,99 TL vekâlet ücretinin davalılardan müştereken ve müteslsilen alınarak davacıya verilmesine ( davalı … Tekstil A.Ş’nin bu miktarın tamamından, diğer davalı kefil A. M. C. 5.486,87 TL’sinden sorumlu tutulmasına )” cümlesinin yerine ” davacı yararına ölçümlenen 7.727,99 TL vekâlet ücretinin 5.486,87 TL’sinin davalı …’ından alınarak, 1.500,00 TL maktu vekâlet ücretinin ise davalı müflis şirket iflas idaresinden alınarak davacıya verilmesine” cümlesinin yazılması suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, gerekçeli karar başlığına davalı şirketin unvanının ”müflis … Tekstil San.ve Tic. A.Ş İflas İdaresi” olarak yazılmasına, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün